Yabancı Dil Türkçe Öğreniminde Cinsiyet Değişkenine Göre Öğrenme Biçemi (Bosna Hersek Örneği)

Author :  

Year-Number: 2019-32
Language : null
Konu :
Number of pages: 1672-1680
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Her bir öğrencinin bireysel farklılıklardan kaynaklanan kendine has öğrenme biçemi/stili vardır ve bu stil onun en iyi öğrenebildiği yoldur. Bu çalışmanın amacı söz konusu kontrol grubunun yabancı dil olarak Türkçe öğreniminde işitsel, görsel ya da bedensel öğrenme biçemlerinden cinsiyet değişkenine göre daha çok hangisine yöneldiklerini tespit etmektir. Bu araştırmanın çalışma grubunu Bosna Hersek'te çok dilli öğrenim programına yönelik eğitim-öğretim vermekte olan Richmond Park okullarında Lise 1, 2, 3, ve 4. sınıflarda öğrenim gören 113 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcılar bu çalışmaya BİG16 öğrenme biçemi anketinden örnek alınıp yabancı dil olarak Türkçe öğrenimine yönelik düzenlenmiş olan 18 soruluk anketi cevaplayarak araştırmaya dahil olmuşlardır. Elde edilen veriler SPSS programında analiz edilerek frekans dağılımları ve yüzdelik oranları hesaplanmıştır. Cinsiyete göre öğrencilerin biçem tercihlerinin değiştiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Each student has its individual learning style and this style is the way in which he or she learns the best. The aim of this study is to determine the influence of auditory, visual, or bodily learning styles on control group in learning of Turkish as a foreign language. The study group of this research was composed of 113 student of grades 1, 2, 3 and 4, studying in Richmond park School which provides multilingual education and training programmes in Bosnia and Herzegovina. Participants were included in the study by responding to the questionnaire of 18 questions prepared for the learning of Turkish as a foreign language by taking a sample from the BİG16 learning style questionnaire. The obtained data were analysed in SPSS programme, where frequency distributions and percentages were calculated. It might be concluded that students’ preferences differ in regard to their gender.

Keywords


 • Aksoy, M., ve Pakkan, G. (2011). Orta Öğretim Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Biçimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 665-678.

 • Aktaş, Ö. (2012). Yabanci Dil Öğreniminde Bireysel Farkliliklarin Biçem Bileşenine Genel Bir Bakiş. Dil Dergisi, 29-47.

 • Bozkurt, O., ve Aydoğdu, M. (2009). İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Dunn ve Dunn Öğrenme Stili Modeline Dayalı Öğretim ile Geleneksel Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarı Düzeyleri ve Tutumlarına Etkisinin Karşılaştırılması. Elementary Education Online, 8(3), 741-754.

 • Bölükbaş, F. (2007). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Biçemleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Hasan Ali Yücel Eğilim Fakültesi Dergisi, sayı2, 49-64 .

 • Çağlayan, H. S., ve Taşğın, Ö. (2008). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınavına Başvuran Aday Öğrencilerin Öğrenme Biçemlerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 199-212.

 • Gezmiş, N. (2005). Yabancı Dil Öğretiminde Öğrenme Biçemleri ile Öğrenci Başarısı Arasındaki İlişki . Ankara: Yüksek Lisans Tezi.

 • Güven, M., ve Kürüm, D. (2006). Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış. Sosyal Bilimler Dergisi, 75-90.

 • Öztuna, S. (2013). Bilişsel Biçem Ile Öğrenme Biçemi Arasindaki Ilişki. Ekev Akademi Dergisi , 429-451.

 • Perez-Barriga, M. (2013). Motivation, Styles And Strategies. First Annual International Interdisciplinary Conference, 915-924.

 • Şimşek, N. (2002). BİG16 Öğrenme Biçemleri Envanteri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama 1, 33-47.

 • Taş, Y. T., ve Erdem, E. (2013). Fransızca Öğrenen Öğrencilerin Öğrenme Stilleri Üzerine Bir Araştırma. Synergies Turquie n°6 , 151-161.

                                                                                                    
 • Article Statistics