Siyaset Psikolojisinde Oy Verme Yaklaşımları Ve Seçmen Davranışı: İngiltere Örneği

Author:

Year-Number: 2019-30
Number of pages: 1065-1070
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkelerin konjonktürlerinde yaşanan değişim ve gelişmelere bağlı olarak seçmenlerin oy verme davranışları da değişkenlik göstermektedir. Seçimlerde oyunu kullanan seçmenlerin, siyasi davranışlarının şekillendiren ve seçim dönemlerinde seçmenlerin tercihlerini etkileyen belli başlı etkenlerin olduğu bilinmektedir. Ancak seçmen davranışlarını etkileyen faktörlerin hangileri olduğu sorusu hem siyaset psikolojisinin hem de siyaset sosyolojisinin ilgi alanına girmesinin yanı sıra bu soruların cevabını farklı ülke deneyimlerinde aramak mümkün olacaktır. Seçmenler sahip oldukları farklı bakış açılarıyla oy süreçlerinin sonuçlanmasında önemli aktörler olmaktadırlar. Seçmenler bazı durumlarda arzuladıkları amaçlara ulaşabilmek için oylarını başka partiden yana kullanabilmektedirler. Rasyonel davranışlar sergileyen bireyler, seçim sonuçlarının değişmesinde doğrudan etkili olmaktadırlar. Netice itibariyle seçmen kitlesinin davranışları, seçimlerin kaderini doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada siyaset psikolojisinde seçmen davranışını etkileyen oy verme yaklaşımları ele alınmıştır. Bu kapsamda, seçim dönemlerinde İngiltere’de baskın olan iki partinin (İşçi ve Muhafazakâr Partisi) seçmen davranışları doğrultusunda sonuçlardan nasıl etkilendikleri irdelenmiştir. Konuyla ilgili literatür ve kütüphane taraması yapılmış, elde edilen bilgiler ilişkileri bakımından yorumlanarak tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

Voting behaviors of voters vary depending on the changes and developments experienced in the conjuncture of countries. It is known that voters who use the game in the elections have certain factors that shape their political behavior and influence the choices of voters in election periods. However, the question of which factors affect voter behavior will be the interest of political psychology and political sociology as well as the answer to these questions in different country experiences. Voters are crutical actors in the conclusion of voting processes with different perspectives. In some cases, voters can vote for other parties in order to achieve their desired goals. Individuals who display rational behaviors are directly influential in changing the results of the election. Consequently, the behavior of the electorate directly affects the fate of the elections. In this study, voting approaches affecting voter behavior in political psychology are discussed. In this context, it was examined how the two parties (Labor and Conservative) who were dominant in Britain during the election periods, were influenced by the result of the voter behavior. Literature and library surveys were made on the subject and the information obtained was discussed and interpreted in terms of their relations.

Keywords