Sağlık Sektöründeki Yönetici Geliştirme Etkinliklerinin Kurumsal Başarıya Ve Çalışanların İş Motivasyonuna Etkileri

Author :  

Year-Number: 2019-32
Language : null
Konu :
Number of pages: 1654-1671
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı; Sağlık kurumlarında görev yapan yöneticilerin yönetsel başarılarında rol oynayan kriterler ve yönetici geliştirme etkinliklerinin kurumsal başarıya ve çalışanların iş motivasyonuna etkilerini belirlemek amacıyla bazı. analizler yapılarak analiz sonuçları tablo haline getirilerek yorumlanarak sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Yöntem: Araştırma; Sağlık sektöründeki başhekim, hastane yöneticileri ,hastane müdür yardımcıları, başhemşireler ve hemşireler üzerinde yapılmıştır. Araştırma anket esasına dayalı bir alan araştırmasıdır. Anket verilerinin analizinde SPSS 23.0 (Statiscal Package for Social Sciences) kullanılmıştır. Bağımlı ve bağımsız değişkenler olarak iki grup başlığında incelenmiştir. Bağımsız grupların değerlendirilmesinde Pearson Ki kare yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Araştırma Hastanelerinde çalışan hastane yöneticileri üzerinde araştırma planlanmış ve uygulanmıştır. Araştırmada örneklem seçimi yöntemine gidilmeyerek, tüm evrene ulaşmak hedeflenmiştir. Bu anket, yöneticilerin liderlik davranışlarını ve genel liderlik becerilerini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıştır ve 17 sorudan oluşmaktadır ve 70 kişilik bir kitleye uygulanmıştır. Sonuç: Araştırmada sağlık kurumları yöneticilerinin günümüz liderlik davranışı boyutlarının düzeylerini belirlemek, yukarıda sıralanan yönetim modelleri boyutları arasındaki ilişkiyi açıklamak ve bu boyutların sağlık sektöründeki yöneticilerinin demografik değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is; In order to determine the effects of managers' development activities on corporate success and employee motivation, the factors that play a role in the managerial success of the managers working in health institutions. By analyzing the results of the analysis, the results were interpreted and the results were tried to be reached. Method: Research; The chief physicians working in the health sector have been carried out on the head physicians, hospital managers, hospital assistant managers, the head nurses and the head nurse assistants. Research is a field research based on a survey. SPSS 23.0 (Statiscal Package for Social Sciences) was used to analyze the survey data. Dependent and independent variables were examined in two groups.Pearson's Chi square method was used for the evaluation of independent groups. The scope of the study was planned and implemented on the hospital managers working in the Research Hospitals. The aim of the study was to reach the whole universe by not choosing the method of sampling. This questionnaire was designed to measure the leadership behavior and general leadership skills of managers and consisted of seventeen questions and was applied to an audience of seventy people. Keywords: Management, Health institution management, executive performance

Keywords


 • ABBAS, J.A., ve Camp, R.C., Global Managers: Qualitiesfor Effective Competition, International Journal of Manpower, 17 (6/7): 5-18. Barney, J., (1996),

 • AK B. AKAR Ç. Karaca H., “Hastane Ġdaresi Ve Organizasyonu”, H.Ü. SĠYO Yayınları, Ankara, (1988) AK. B, “Sağlık Bilimlerinde Yönetim”, Yeni Asya Yayınları, Ġstanbul, (1990)

 • ALAN M., “Ulusal Sağlık Hizmetleri Nereye Gidiyor? Geleceği Var mı?” Hacettepe Sağlık Ġdaresi Dergisi, Ankara, (1993)

 • ALBAN, R.J. and A. Beverly, “The Transformational Leadership Questionnaire (TLQ-LGV): AConvergent and Discriminant Validation Study”, Leadership and Organization Development Journal, Vol.21,No.6, pp. 280.296. (2000)

 • ARAKĠCH JS, “Longest BB Jr, Darr K. ManagingHealth Services Organizations”, 3rd.HealthProfessionsPress, Baltimore, (1992),

 • AUPHA, “Health Services Administrati on Education: Directory of Programs”,10th Edition, (1996-1998)

 • AYDIN, Mustafa, “Egitim Yönetimi”. Hatipoglu Yayınları. Ankara, Bass, San Francisco, CA, pp.122-160.BEAVERGRAHAM, Kate Hutchings, (2005), Training andDeveloping an Age DiverseAbel, S.B. (1994), BENLĠ DVE ÖZALP H., “Sağlık Hizmetlerinde Yönetim”, Somgür Yayınları, Ankara, 150(1994)

 • comunity college president. YayımlanmamıĢ doktora tezi, Capella University, Minnesota(2007).

 • COOK,CurtisW.,Philip, L. Hunsaker, Robert E. Coffey, Management and Organizational Behavior, Chicago, Iwin, The Mc Graw Hill Book Companies, Inc.,USA. (1997)

 • DERELĠ, T., “Organizasyonda DavranıĢ”, Ar Yayıncılık, Ġstanbul, 1982

 • DEVELĠ Ö, Yönetimde Yeni Yönelimler Bağlamında Lider Yöneticilik (Tez) Süleyman Demirel Üniversitesi Y.Lisans tezi, 2010

 • DRUCKER, Peter,F., Yeni Gerçekler, (Çev:Birtane Karanakçı),7..Baskı, Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, Yayın No:327, Ankara(1998)

 • ENGĠZ O. , “Sağlık ĠĢletmeleri Ġçin Yeni Ġnsangücü Tipi, Toplam Kalite Yöneticisi. Donnelly, (1998) ERDOĞAN Ġ., “ĠĢletmelerde DavranıĢ”, Beta Basım Yayım Dağıtım, , Ġstanbul. 1994

 • EREN N. Öztek Z., “Sağlık Ocağı Yönetimi”, 2.B, Okan Kitabevi, Ankara, (1985)Eren, E., “ĠĢletme Örgütleri Açısından Yönetim Psikolojisi”, 1979, Ġstanbul. 151

 • EREN, E., “Örgütsel DavranıĢ ve Yönetim Psikolojisi”, Beta Basım Yayım Dağıtım, ,Ġstanbul. 1998 EREN, N. , “Sağlık Hizmetlerinde Yönetim”, Hatipoğlu Kitabevi, Ankara, (1984)

 • ERGUN T. Türk Kamu Yönetiminde Önderlik DavranıĢları. T.O.D.A.Đ.E. Yayınları (191). Ankara.. (1981)

 • GREENLEAF, R.. The servant as leader. Cambridge: Centre for Applied Studies(1973) GÜNDÜZ, N. “Malzeme Yönetimi”, TODAĠE, Cilt: II, Sayı: 12, Ankara(1998),

 • GÜRGEN, H., “Örgütlerde ĠletiĢim Kalitesi”, Der Yayınları, , Ġstanbul. 1997

 • Harp Akademileri Komutanlığı Yayınlarından, Türklerde Motivasyon, Ġstanbul, 1996.

 • HAYRAN O., “Stratejik Yönetim Hastane Yöneticiliği (Ed: Hayran O., Sur H.), NobelTıp Kitabevi, Ġstanbul, (1997)

 • HAYRAN O.Sur H., “Sağlık Hizmetlerinin Özel ve Kamusal Yönü Hastane Yöneticiliği”,Nobel Kitabevi, Ġstanbul, (1998)

 • HEĠNTEL, P., Vizyon ve Öz Yapılanma; Vizyon Yönetimi, (Çev: Veli Karagöz), Evrim Yayınevi, Ġstanbul(1995)

 • HOCKER, S. &Trofino, J. . Transformationalleadership: Thedevelopment of a model of nursingcasemanagementbytheArmyNurseCorp. Nursing Case Management, 8, 208-213. (2003)

 • ĠNCĠR, G., “ÇalıĢanların Motivasyonuna Genel Bir BakıĢ”, Milli Prodüktivite Merkezi Yayını, No. 313, , Ankara. 1984

 • JAMES H.;Ivancevich, John M.; James L. Gibson Fundamentals of Management (6th Edition). McGraw- HillHigherEducation. (1987)

 • KARAYEL, Burak, ĠĢletme Yöneticilerinin Önderlik DavranıĢları ve ĠĢgören Tatmini Üzerine Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. (1999)

 • KAVUNCUBAġI ġ., “Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi”, Siyasal Kitabevi, Ankara, (2000)KAVUNCUBAġI, ġahinveMalhan, ġengül , Sağlık YöneticilerininBlaker- Mounton (1999) KILINÇ,T, Hastane Dergisi Yıl: 3, SAYI: 15

 • Kitabevi, 2.Baskı, 1995, Ankara.

 • L. ROSENBAUM, B., “Yönetici Ġçin Küçük Motivasyon Modelleri”, Çev: Serdar ÖZGERÇĠN, , Ankara. 1993.

 • MANĠON, J. (2004). Strengtheningorganizationcommitment: Understandingtheconcept as a basisforcreatingeffectiveworkforceretentionstrategies. HealthCare Manager, 23, 167-176.

 • MARCHĠORĠ, D.A.,&Henkin, A.B.. Organizationalcommitment of a healthprofessionfaculty: dimensions, correlatesandconditions. MedicalTeacher, 26: 353-358. (2004)

 • MC GREGOR; D. The human side of enterprise. New York: Mc Graw-Hill. (1960).

 • MCGREGOR DT. “The Human Side of Enterprise”, McGrawHill, New York, (1960),

 • NUSRET F. “Halk Sağlığına GiriĢ”, Hacettepe Üniversitesi, DSÖ. Hizmet AraĢtırma veAraĢtırıcı YetiĢtirme Merkezi Yayın No: 2, Ankara, (1983),

 • ODABAġI Y. “Sağlık Hizmetleri Pazarlaması”, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 799, S.28, EskiĢehir(1994),

 • ÖZCAN C. “Devlet Hastanelerinde TKY‟nin Uygulanabilirliği", Sağlık HizmetlerindeTKY ve Performans Ölçümü Sempozyumu, Haberal Eğitim Vakfı, Ankara, (1996),

 • ÖZGEN H. "Hastane Hizmetlerinin Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Standartlarına Göre Örgütlenmesi" TSE Sağlık Hizmetleri Kalite Paneli, Adana. (1993),

 • ÖZGEN, H. Öztürk A. "Türkiye'deki Devlet Hastanelerinin Yönetim ve Organizasyon Yapısını Verimlilik Açısından Ġnceleyen Bir AraĢtırma", Sosyal Siyaset Dergisi Yıl: 1, Sayı: 8Ġstanbul, 154(1992),

 • ÖZKUL A. E. “Sağlık Sistemleri Planlama ve Kontrolü”, A.Ü. Yayın No: 819: (1994),

 • PAKSOY,Mahmut, ÇalıĢma Ortamında Ġnsan ve Toplam Kalite Yönetimi, Ġ.Ü.ĠĢletme Fakültesi Yayınları No.282.Ġstanbul(2002)

 • PORTER, T. A Different Age ForLeadership. Part 1. Journal of Nursing Administration, 33(2): 105-110. (2003)

 • Reklam”, Yayınevi Yayıncılık, Ġstanbul. (1997)

 • ROST, J., Leadership for the 21 Century, Praeger Pub., Connenticut(1993)

 • S. AKGÜN A, , “Hacettepe Üniversitesi Uygulama Hastanesinde Personel Devri”,Sağlık Ġdaresi Dergisi, C.1, S.1, Ankara, (1992)

 • S.,ELLĠS, R., &Broomfield, S. HealthandSocialCareManagement a GuideTo Self Development. London(1996)

 • SABUNCUOĞLU Z. ve Tüz, M. “Örgütsel Psikoloji”, Alfa Kitabevi, , Bursa. 1998

 • Sağlık Ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi Yıl:4, sayı:4, Ekim – Aralık, Ankara, (1994),

 • SASHKĠN, Marshal , Marshal, “The Visionary Leader” in Conger, J. and Kanungo, R. (Eds), CharismaticLeadership The Elusive Factor in Organizational Effectiveness, Jossey-Bass, San Francisco, CA, pp.122- 160. (1988)

 • SCHWARTZ W. “Hastalıksız Bir YaĢam” (Çev. NeĢe Nur Domaniç), Soy Yayınları,Ankara, (1999),

 • SEÇĠM H. “Hastanelerde Yönetim ve Organizasyon”, Anadolu Üniversitesi, AÖFYayını, No:407, EskiĢehir, (1996),

 • SEÇĠM H. “Türkiye‟de Hastanelerin Organizasyonu Ġçin Bir Model Önerisi, HastaneYönetimi ve Organizasyonu”, Ġstanbul Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul, (1991),

 • SEÇĠM, H. “Hastanelerde Halkla ĠliĢkiler”, Anadolu Üniversitesi Yayın No:765, AÖFYayın No:388, EskiĢehir, 155(1994),

 • SHERĠDAN, John E. &Vredenburgh, Donald J. LeadershipBehavior in aHospitalOrganization. TheAcademy of Management Journal, 21(4): 679-689. Whitelley, (1978)

 • Sistem Yayıncılık No: 184, Ġstanbul(1998)

 • SÖZEN C. Özdevecioğlu M. “Sağlık Hizmetlerinde Ve ĠĢletmelerinde Yönetim”, NobelYayın Dağıtım, Ankara(2002),

 • SULLĠVAN, G.R., Harper, M.V., “Umut Bir Yöntem Olamaz”, Boyner Holding Yayınları, Ġstanbul, Ġstanbul, 1997

 • ġAHĠN Ü. “Hastane ĠĢletmeciliğinde Eczane Hizmetlerinin Önemi”, Medikal(1998)

 • TOKAT M. Seçim H., “Sağlık Ekonomisi”, Anadolu Üniversitesi, AÖF Yayını, No:403,EskiĢehir, (1996) Ulusal Sağlık KuruluĢları Ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, , Ankara, 152(1994)

 • YILMAZ H. “Bilgi Çağı Sonrası Liderlik Modeli Olarak Entelektüel Liderlik”, (2004),

 • YĠĞĠT, R. Ġyi Bir Lider Olmanın Yolları. Cumhuriyet Üniversitesi HemĢirelik Yüksekokulu Dergisi, 6(1): 17-20.Modern Hastane Yönetimi” Cilt: 2, Sayı: 5, Haziran-Temmuz, Ġstanbul, (2002)

 • YUKL, G., Leadership in Organizations, Prentice Hall Pub., New Jersey(1991) ZEL U. KiĢilik ve Liderlik, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2001.

                                                                                                    
 • Article Statistics