Destination Image Perceptions Of Foreign Tourist Who Visited Turkey In Marketing Framework

Author:

Year-Number: 2019-30
Number of pages: 441-454
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizmin en önemli pazarlama unsurlarından biri ülkenin sahip olduğu destinasyonlardır. Destinasyonları ziyaret eden turistin zihninde oluşan destinasyon imajı, ülkenin tercih edilebilirliğini etkilediği için bu konunun ülke açısından önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu bağlamda çalışma destinasyon yönetimi çalışanlarına ve otoriteye bilgi ve öneri sağlaması açısından, yabancı turistin gözünden ülkeye özgü destinasyon imajı algısını ölçmeyi amaçlamaktadır. Araştırma tanımlayıcı istatistikler dışında nicel analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiş, veriler anket aracılığı ile ziyaretini gerçekleştirmiş ülkeden yeni ayrılan/ayrılacak olan turistlerden elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, ziyaretçilerin yaş ve eğitim değişkenleri bakımından destinasyonun tanıtılması aşamasında var olan bilgi kaynakları (Sosyal platform, acente, reklam, kitap, broşür) kullanımında yüzde ve frekanslarının değişkenlik gösterdiği saptanmıştır. Eğitim seviyesi yükseldikçe internet tabanlı bilgi kaynakları kullanımı artarken acente, reklam, doğrudan iletişim gibi diğer bilgi kaynaklarının kullanımının düştüğü, eğitim seviyesi düştükçe ise tam tersi sonuçlar ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Destinasyon merkezine olan ziyaretlerin kim tarafından planlandığına bakıldığında ise çoğunluğunun turu bireysel olarak planlandığı sonucuna ulaşılmış, seyahat acenteleri kullanımının neden az tercih edildiği, acentelerin sürekliliği açısından sorgulanarak öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

One of the most important marketing elements of tourism is the destinastion. The image of the destination in the mind of the tourists visiting the destinations, the importance of this issue for the country is increasing every day as it affects the country's preferability. In this context, the study aims to measure the perception of country-specific destination image from the point of view of foreign tourists in terms of providing information and suggestions to the destination management staff and authorities. The research was analyzed by using quantitative analysis methods except for descriptive statistics and the data through questionnaire were collected from the tourists who by visiting and left the country. According to research findings, it was determined that the percentage and frequencies of the information sources (Social platform, agency, advertisement, book, brochure) used in the promotion of the destination in terms of age and education variables varied between visitors. As the level of education increases, whilevthe use of internet-based information sources increases, the use of other sources of information such as agencies, advertisements, direct communication has fallen and the opposite is the occur as education level decreases. When the visits to the destination center were examined by whom it was planned, it was concluded that the majority of the tour was planned individually, the reasons why travel agencies are less preferred are questioned in terms of the continuity of agencies and recommendations are presented.

Keywords