Gnays Anakayası Üzerinde Bitki Gelişimine Alanya (Antalya) Çevresi Örneği

Author:

Year-Number: 2019-30
Number of pages: 626-634
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Torosların orta kesiminde Alanya’nın doğusunda yer alan araştırma sahası Akdeniz iklim bölgesinde bulunmaktadır. Torosların geçirdiği orojenik hareketlere ve tektonik evrime dayalı olarak saha oldukça arızalıdır. Meamorfizmanın etkilerinin belirgin olduğu sahada gnayslarla beraber şist, metakonglomera, kristalize kireçtaşı, mermerler geniş yer tutmaktadır. Sahada geniş alan kaplayan gnaysların kimyasal bileşimi ve fiziksel özelliğinin özellikle çözünebilir kayaçlardan (kireçtaşı, kristalize kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı, dolomit, mermer) farklı olması nedeniyle bu kayaçlar üzerindeki bitki ekosistemi araştırılmıştır. Gnayslar orta ve iri taneli olup geçirdiği metamorfizmaya dayalı olarak kristalli bir yapıdadır. Baraj gölüne bakan nemli yamaçlarda bitki gelişimi iyi olup kökler derine kadar nüfuz etmiştir. Bu durum, gnaysların ayrışmasını kolaylaştırmıştır. Ancak, bitkilerin seyrek olduğu yerlerde gnaysların ayrışması da sınırlı kalmıştır. Araştırmada öncelikle arazi gözlemleri yapılmış olup gnays anakayası örnekleri alınarak XRF ve minenerolojik petrografik analizleri yapılmıştır. Numune alınan sahalardaki bitki prodüktivitesi dikkate alınarak anakaya-bitki ilişkisi ekosistem prensipleri dâhilinde incelenmiştir. Buna göre, bu kayaçlar üzerindeki bitki gelişiminde tür konusunda iklim belirleyici olup prodüktivite bakımından anakaya ön plandadır. Bu nedenle, çalışmada sahada geniş yayılışa sahip gnays anakayası ele alınarak, mikroklima çeşitliliği göz önünde bulundurularak bu anakaya üzerinde gelişmiş bitki örtüsü değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

The research area in the eastern part of the Taurus Mountains in the east of Alanya is located in the Mediterranean climate region. Based on the orogenic movements of the Taurus and tectonic evolution, the site is very faulty. In the area where the effects of meamorphism are significant, schist, metachonglomera, crystallized limestone and marbles have a wide area together with gneisses. Since the chemical composition and physical properties of the gneisses covering the large area in the field are different from especially soluble rocks (limestone, crystallized limestone, dolomitic limestone, dolomite, marble), the plant ecosystem on these rocks has been investigated. Gneisses are medium and coarse grained and have a crystalline structure based on the metamorphism. Plant growth is good on moist slopes facing the dam lake and roots penetrate deeply. This facilitated the decomposition of gneisses. However, the separation of gneisses was limited in areas where plants were rare. In the research, firstly land observations were made and samples of gneiss bedrock were taken and XRF and minaturological petrographic analyzes were performed. Considering the plant productivity in the sampling areas, the bedrock-plant relationship was investigated within the ecosystem principles. According to this, the climate is the determinant of the species in plant development on these rocks and the bedrock is in the foreground in terms of productivity. For this reason, in this study, gneiss parentage, which is widely distributed in the field, was taken into consideration and the developed vegetation on this bedrock was evaluated considering the microclimate diversity.

Keywords