Tasarımsal ve Digital Ortamda Yapılan Tipografik Portrelerin Resimsel Ve Grafiksel Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2019-30
Language : null
Konu :
Number of pages: 476-482
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Grafik tasarımsal ürünler kimi zaman bir iletişim aracı, kimi zaman ticari ve reklam amaçlı kullanılan bir araç, kimi zaman ise ürün olarak sanatsal bir ifade formu görevi görmektedir. Grafik tasarımda iletişim boyutunu zenginleştiren tipografik yazı karakterleri önemli bir yardımcı elemandır. Tipografik tasarımlar kimi zaman afişlerde etkinliğin ismi, zamanı ve yapanları tanıtan bir araç kimi zaman ise duyuru ve siyasal bir ifade aracı haline dönüşmektedir. Kimi grafik sanatçıları tipografik yazı ve harf karakterlerini portreler üzerinde çeşitli tekniklerle kullanarak sanatsal bir ürün ya da mesaj içerikli bir tasarım olarak kullanmaktadırlar. Araştırmada bu türden eserlerin incelenerek biçimsel yapıları ve kullanım amaçları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın temel amacı grafiğin temel öğelerinden biri olan tipografinin yani yazının portre resme dönüştürülmesinin resim sanatına ve grafiksel amaca uygunluğunu ortaya çıkarmaktır. Tipografinin yazım dışında resme dönüşmesinin sanata katkısını ortaya çıkarmak, yazı ve resmin bir iletişim aracı olarak birlikte bütünlük içerisinde verebildiği mesajı çözümleyebilmektir. Araştırma Nitel araştırma deseni olup tipografik portre konusu hakkında ilgili literatür taraması yapılmıştır. Grafiksel tasarım öğesi olan tipografik portrenin resimsel oluşumunun önemini ortaya çıkarmak için 2 Türk (Hasan Durukan ve Pelin Kurt) ve 8 sanatçısı bilinmeyen yabancı sanatçıya ait tipografik 10 portre araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Yapılan araştırmada çok sayıda tipografik portreye rastlanmasına rağmen çoğu tipografik portre sanatçısı hakkında bilgiye erişilememiştir. Araştırmaya örneklem olarak seçilen tipografik portreler genel görünümü yansıtan çeşitlilikte seçilerek amaçlı örnekleme gidilmiştir. 10 tipografik portre betimsel analiz yolu ile ele alınmış, ulaşılan verilere göre sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma iki farklı alandan (grafik tasarım, resim) öğretim üyesi ile disiplinler arası ilişki kurularak yapılmıştır. Sonuçlara bakıldığında; Sanatçılar birçok tipografik portrelerinde fotoğrafik benzetme yapmıştır. Tipografik portrelerin genelde fotoğrafların üstlerinde vektörel tabanlı photoshop proğramı aracı ile harf ve yazı kullanılarak oluşturulduğu görülmüştür. Birçok tipografik portrede yer alan harfler başta ve yüzde yer alan formun şeklini almaktadır. Bazı tipografik harfler forma uyum sağlayabilmesi için ters, küçük büyük, azalan çoğalan, opozitesi düşürülerek soluklaştırılan harfler olarak kullanıla bilinmektedirler.

Keywords

Abstract

Graphic design products are sometimes used as a communication tool, sometimes as a commercial and advertising tool, and sometimes as a product as an artistic expression form. Typographic characters are an important element in graphic design that enrich the communication dimension. Typographic designs sometimes turn into a tool that introduces the name, time, and purpose of the event in posters, and sometimes an instrument of announcement and political expression. Some graphic artists use typographic typography and letter characters on portraits as a design with an artistic product or message content using a variety of techniques. In this study, the formal structures and usage purposes were investigated. The main purpose of the research is to determine the suitability of the typography, which is one of the basic elements of the graphic, for the art of painting and for the graphic purpose of converting the text into portrait painting. To reveal the contribution of typography to art beyond writing, to be able to analyze the message that text and picture can give together as a means of communication. Research qualitative research pattern and literature survey was conducted on typographic portrait subject. 2 Turkish (Hasan durukan and Pelin Kurt) and 8 artists constitute the sample of the typographic 10 portraits of unknown foreign artists in order to reveal the importance of the pictorial formation of typographic portrait, which is a graphical design element. Although many typographic portraits were encountered in the research, most typographic portrait artists were unable to access information. A variety of samples were selected to reflect the general view of typographic portraits selected as samples. 10 typographic portraits were taken by descriptive analysis and results were obtained according to the data. The research was conducted in two different fields (graphic design, painting) by establishing a multidisciplinary relationship with the faculty member. From the results, artists have made photographic analogy in many typographic portraits. Typographic portraits are usually created using the vector-based Photoshop program tool on top of the photos using letters and fonts. The letters in many typographic portraits are the form of the form, which is in the beginning and the percentage. Some typographic letters are known to be used as inverted, small, large, decreasing multiplier, and fading letters by reducing the Opacity to accommodate the form.

Keywords


 • ATALAY, Mustafa. Cevat. ve KANAT, Sevtap (2018). Ressamlar İçin Tasarlanan Sergi Afişleri, Socıal

 • ATALAY, Mustafa. Cevat. ve KANAT, Sevtap (2018). Ressamlar İçin Tasarlanan Sergi Afişleri, Socıal Scıences Studıes Journal, Vol:4, Issue:20 pp.2894-2902.

                                                                                                    
 • Article Statistics