ÖĞRENCİLERİN DEĞERLER SİSTEMİ

Author :  

Year-Number: 2018-28
Language : null
Konu :
Number of pages: 6584-6590
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Değerler, sosyal grubun beklentilerini temsil eden inançlardır. Bireylerin duygu, düşünce, davranış ve tutumlarına ilişkin ölçütleri kapsayan değerler sosyal bütünlüğü desteklemektedir (Turan ve Aktan, 2008: 228). Piaget, çocuklarda akranlar arası dayanışmadan doğan ve toplumun emir ve yasaklarından doğan iki tür değerler sistemi olduğunu belirtmiştir (Arvasi, 2015: 165). Değerler, bireyin hayatını yönlendiren ideal ölçütler olarak çocukluk döneminde büyük bir önem taşır. Bu dönem bireyin kişilik kazandığı, belirli sorumlulukları üstlendiği ve yetkin hale geldiği temel bir aşamadır. Bu dönemde yaş, cinsiyet ve okul türü gibi etkenler değerler üzerinde etkili olmaktadır (Castiglione, Rampullo ve Licciardello, 2014: 1330). Okulların pek çok duyuşsal hedefi vardır. Öğrencilerin kişiliğini olumlu yönde etkilemek, onların ahlakî gelişimine katkıda bulunmak ve okul kültürüne uygun değerleri öğrencilere öğretmek okulların başta gelen görevlerindendir. Değerler, bireylere nasıl davranmaları ve neleri benimsenmeleri gerektiğini bildirir. Okulların çocuklara temiz ve düzenli olmayı, dürüst ve adil olmayı kazandırmak gibi birçok duyuşsal hedefi vardır. Okullar bu değerler ile öğrencilere nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin rehberlik eder (Akbaş, 2008: 9). Öğrenme ortamındaki değerlerin oluşumunu sağlayan diğer bir unsur ise örtük programdır. Örtük programın içeriğinde, öğrenmeyi etkileyen tüm süreçler ve etkileşimler yer almaktadır. Bu bağlamda, örtük program öğrencilerin sosyal gelişimini destekleme ve eğitim ideallerine ulaşılmasını sağlama konusunda etkin bir role sahiptir (Mahram ve Kazemi, 2010: 2216). Değerler, normlar ve ahlaki kavramların, dünyanın her yerinde akla getirdiği anlamlarının yanı sıra eğitimle ilgili anlamı giderek daha fazla ön plana çıkmakta ve tartışılmaktadır (Cihan, 2014: 29). Toplumsal değerlerin farklılaşmasıyla oluşan yeni yaklaşımlar, eğitim sisteminde yeni arayışlara neden olmaktadır. Eğitim sistemindeki değişimlerin anlaşılabilmesi için bu yaklaşımların incelenmesi önem taşımaktadır (Özden, 2005: 10).

Keywords

Abstract

Values are beliefs that represent social group expectations. It can be said that the values that include the criteria of the individual's feelings, thoughts, behaviors and attitudes support the social integrity (Turan and Aktan, 2008: 228). Piaget stated that children have two systems of values arising from solidarity among peers and from the orders and prohibitions of the society (Arvasi, 2015: 165). Values have a great proposition in childhood as the ideal criteria for directing the individual's life. This is a basic stage in which the individual acquires personality, assumes certain responsibilities, and becomes competent. Factors such as age, gender and school type influence the values in this period (Castiglione, Rampullo and Licciardello, 2014: 1330). Schools have many affective goals. Among the primary tasks of the schools are to influence the personality of the students positively, to contribute to their moral development and to teach the appropriate values for the school culture. Values tell people how to behave and what needs to be adopted. Schools have many emotional goals, such as bringing children to being clean and tidy, and being honest and fair. With these values, schools provide guidance on how to behave to students (Akbaş, 2008: 9). Another element that provides the formation of values in the learning environment is the hidden curriculum. The hidden curriculum includes all processes and interactions that affect learning. In this context, the hidden curriculum has an active role in supporting the social development of students and ensuring the achievement of educational ideals (Mahram and Kazemi, 2010: 2216). Values, norms, and moral concepts, as well as the meanings they bring to mind in all parts of the world, are becoming increasingly prominent and discussed (Cihan, 2014: 29). New approaches, which are formed by the differentiation of social values, lead to new searches in the education system. It is important to examine these approaches in order to understand the changes in the education system (Özden, 2005: 10).

Keywords


 • Akbaş, O. (2008). Değer eğitimi akımlarına genel bir bakış. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), 9-27.

 • Akbaş, O. (2008). Değer eğitimi akımlarına genel bir bakış. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), 9-27. Arvasi, S. A. (2015). Eğitim Sosyolojisi. İstanbul: Bilgeoğuz.

 • Atkin, J. A. (1996). From values and beliefs about learning to principles and practice. Seminar Series, No. 54. Melbourne: Incorporated Association of Registered Teachers of Victoria.

 • Aydın, M. Z., Akyol Gürler, Ş. (2012). Okulda değerler eğitimi. Ankara: Nobel.

 • Ayık, A., Ada, Ş. (2007). İlköğretim okullarında oluşturulan okul kültürü ile okulların etkililiği arasındaki ilişki. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 8(2), 429-446.

 • Castiglione, C., Rampullo, A., Licciardello, O. (2014). High school students’ value system. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 141, 1330-1334.

 • Cı̇han, N. (2014). Okullarda Değerler Eğitimi ve Türkiye'deki Uygulamaya Bir Bakış. Electronic Turkish Studies, 9(2).

 • Cı̇han, N. (2014). Okullarda değerler eğitimi ve Türkiye'deki uygulamaya bir bakış. Electronic Turkish Studies, 9(2).

 • Çengelci, T., Hancı, B. ve Karaduman, H. (2013). Okul ortamında değerler eğitimi konusunda öğretmen ve öğrenci görüşleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(25), 33-56.

 • Dervişoğlu, S., Menzel, S., Soran, H., Bögeholz. S. (2009). Değerler, İnançlar ve Problem AlgısınınBiyolojik Çeşitliliği Korumaya Yönelik Kişisel Normlara Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37:50-59

 • Dyer, P. (1972). Changing Values of Students. Elementary English, 49(5), 697-705. Education. Creative Education, 8(10), 1682.

 • Fırat, N. (2007). Okul kültürü ve öğretmenlerin değer sistemleri (Doktora Tezi, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü).

 • Jardim, M. H. D. A. G., da Silva Junior, G. B., Alves, M. L. S. D. (2017). Values in Students of HigherKarataş, Z. (2017). Sosyal Bilim Araştırmalarında Paradigma Değişimi: Nitel Yaklaşımın Yükselişi. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 68-88.

 • Kıran, Ö., Gül, S. (2016). Lise Öğrencilerinin Değer Yönelimlerinin Schwartz Değerler Ölçeği Açısından İncelenmesi. Journal Of International Social Research, 9(47).

 • Mahram, B., Kazemi, S. (2010). System values development of students in school: attention to femalestudents’ value system in interaction with educational managers’ role (Narrative Monograph of a High-School). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 2216-2221.

 • Öcal, A., Yıldırım, E. (2014). Dış Göçler Sebebiyle Parçalanmış Aile Çocuklarının Değer Algılarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 155-183.

 • Özden, Y. (2002). Eğitimde yeni değerler. Ankara: Pegem.

 • Schwartz, S. H. (2012). An overview of the Schwartz theory of basic values. Online readings in Psychology and Culture, 2(1), 11, 1-20.

 • Shobana, S., Kanakarathinam, R. (2017). Awareness and Need of Ethics and Values in Education forStudents: A Study among College Teachers in Pollachi Region. Int J Cur Res Rev| Vol, 9(9), 26-31.

 • Turan, S., Aktan, D. (2008). Okul Hayatında Var Olan ve Olması Düşünülen Sosyal Değerler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 227-259.

 • Yazıcı, M. (2013). Toplumsal değişim ve sosyal değerler. Electronic Turkish Studies, 8(8) 1489-1501. Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

 • Yiğittir, S. (2012). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Değer Yönelimlerinin Rokeach ve SchwartzDeğer Sınıflandırmasına Göre Değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 1-15.

 • Yiğittir, S., Öcal. A. (2010). İlköğretim 6.Sınıf Öğrencilerinin Değer Yönelimleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24.sayı, 407-416

 • Zegwaard, K., Campbell, M. (2011). Ethics and values: The need for student awareness of workplace value systems.

                                                                                                    
 • Article Statistics