SAĞLIK KURUMLARINDA ALTI SİGMA YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

Author :  

Year-Number: 2018-28
Language : null
Konu :
Number of pages: 6545-6572
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Altı Sigma yaklaşımı, son yıllarda işletmeler tarafından 1980’den beri başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.Ülkemizde Sağlık sektöründe  kullanılan altı sigma yaklaşımının gerekliliği gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde de sağlık çalışanlarının hatasız görevlerini yerine getirmesi, uygulanan süreçlerin analizi ve ölçümü ve hizmet çıktılarının kalitesinin artırılması ve olası hataları da  en aza indirilmesi önemli hale gelmiştir.

Keywords

Abstract

The Six Sigma approach, since 1980 has been successfully used by businesses. In our country, using six sigma approach is increasing in health care sector recent years. In our country for health care workers to perform their duties with minimum errors; analyze, measure the applied processes, increase the quality of the service outputs and minimize the possible errors are the important factors.

Keywords


 • 1- Güllülü U, Özer S., Candan B, “Muayenehanelerden Alınan Sağlık Hizmeti Kalitesinin Ölçülmesi Üzerine Bir Saha Çalışması”, 5. Ulusal Pazarlama Kongresi: Değişen Tüketici Karşısında Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar, Antalya: Akdeniz Üniversitesi, s. 91-109.Sayısı: Toplam Kalite Yönetimi, MPM Yayınları, Ankara 2000,.S:88

 • 2- http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&id=240 Erişim Tarihi: Aralık 2017.

 • 3- Kaya S, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, “Sağlık Hizmetlerinde Kalite Kavramı” , Eskişehir, 2013.

 • 4- Akal Z, İşletmelerde Performans Ölçümü ve Denetimi: Çok Yönlü Performans Göstergeleri, MPM Yayın ,Ankara,2000: 473

 • 5- Press I, Patient Satisfaction: Defining, Measuring, And Improving the Experience of Care. Chicago: Health Administration Pres, 2002.s.88

 • 6- Akdur R, “Türkiye’de Sağlık Politika”, Halk Sağlığı, Antıp Aş Tıp Kitapları ve Bilimsel Yayınlar , Ankara, 1998: 11.

 • 7-http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.224.pdf ErişimTarihi: Aralık 2017

 • 8-Dinçer Ö, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım Yayım, İstanbul.2013.S:437.

 • 9-http://www.aksaglik.org Erişim Traihi: Aralık 2017

 • 10- Tengilimoğlu D, Işık O, ve Akbolat M, Sağlık İşletmeleri Yönetimi, 7. Baskı ,Nobel Tıp Kitapevleri , Ankara: 2015, ic. Ltd. Şti.s.10-27.

 • 11-https://www.saglik.gov.tr Erişim tarihi: 12 subat 2017

 • 12- Tutar H ,Yılmaz M, Genel İletişim Kavram ve Modeller, Seçkin Yayıncılık, Ankara.2004:191

 • 13- Berman P, Tatar M, Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları 1999-2000, Cilt I, T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, Ankara:7 Erişim Tarihi: 10 Haziran 2017

 • 14-Metintaş MY, Elçioğlu Ö, "Cumhuriyetin İlk Onbeş Yılında Sağlık Hizmetleri ", Osmangazi Tıp Dergisi, Cüt 29, No. 3, 1923-1938:162-170. Erişim Tarihi. Haziran 2017

 • 15-http://www.sagliksen.org.tr/cdn/uploads/gallery/pdf/46eb828a53e74e26a2130eefdc94650a.pdf Erişim tarihi: 12 Aralik 2017

 • 16-Sağlık Bakanlığı, Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulmasına Dair Yönerge, Yayım tarihi ve No: 03.08.2011/25197.

 • 17-Seçim H, Hastane Yönetimi ve Organizasyonu , Türkiye’de Hastaneleri Organizasyonu İçin Bir Model Önerisi, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Yayınları, Istanbul ,2007:223

 • 18- Kurtulmuş S, Sağlık Ekonomisi ve Hastane Yönetimi, Değişim Dinamikleri Yayınları, İstanbul. 1998s.88.

 • 19- Kavuncubaşı Ş. Hastane ve Sağlık Kurumlan Yönetimi. Ankara: Siyasal Kitabevi2010,S:52-77

 • 20- Kaptanoğlu A, Sağlık Yönetimi. Istanbul Penguen Kitap Kaset Yayıcılık Eğitim Danışmalık Tic.Ltd.Şti.2014,S.14-89.

 • 21- Kaya S, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi İçinde (2-29). (1.Baskı). T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir 2013 No: 2864, Açıköğretim Fakültesi, Erişim Tarihi:Temmuz 2016

 • 22-https://www.saglik.gov.tr/TR,10982/hastane-yatak-sayilari-vetanimlari-ile-ilgili-genelge-200865.html Erişim Tarihi:Aralık 2017

 • 23- T.C. Sağlık Bakanlığı, I. Ulusal Sağlık Kongresi, Çalışma Grupları Raporları, Ankara.1992,S:193

 • 24-https://www.saglik.gov.tr/TR,10510/ozel-hastaneler-yonetmeligi.html Erişim Tarihi: Haziran 2017

 • 25-Deniz S, Staub S, Çimen M. Atı Sigma Yaklaşımı ve Sağlık Sektöründen Başarı Örnekeri,1.basım,Atlas Akademik basım Yayın evi,Istanbul, 2017:1-148.

 • 26- Özgen H, "Sağlık Bakım Hizmetlerinde Kalite Nedir? Hasta Tatmin Boyutuyla İlgili Bir Değerlendirme", Toplum ve Hekim Dergisi, 1995Cilt:10, No. 69-70, S: 47-53.

 • 27- McGlynn A , Six Chanlenges in Measuring the Quality of Health Care, Health Affairs, May/June 1997 :7, Erişim Tarihi: Haziran 2017

 • 28- Akat İ, Budak G, İşletme Yönetimi, Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi, 4. Baskı, İzmir Akdoğan, N. ve N. Tenker, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Kitabevi,7. Baskı, Ankara.2001 S:101

 • 29- Ada E, “Türk İşletmelerinde Verimlilik Artışı İçin Altı Sigma Yönetim Sistemi Modeli”, Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği Kongresi, 15-18 Haziran 2017:4

 • 30- Ömürbek N, Altin F, Sağlık Bilişim Sistemlerinin Uygulanmasına İlişkin Bir Araştırma: İzmir Örneği, Mayıs 2009, Sayı:19, S:211-232. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/117987

 • 31- Tengilimoğlu D, Işık O ve Akbola M, Sağlık İşletmeleri Yönetimi, 7. Baskı Nobel Tıp Kitapevleri ,Ankara: 2015: 506-519

 • 32- https://aktif.net/tr/Aktif-Blog/Teknik-Makaleler/Isletmelerde-Surekli-Iyilestirme Kaizen Erişim Tarihi: Aralık 2017

 • 33- Aydın S, "Sağlık Sisteminde Kalite ve Güvenlik", 17. Kalite Kongresi Kaliteli Çalışmak, Kaliteli Yaşamak, Kasım, İstanbul,2008:2-9.

 • 34- Şimşek M, Toplam Kalite Yönetimi, Alfa Yayınları, 3. Baskı, İstanbul,2001

 • 35- Yenersoy G, Toplam Kalite Yönetimi, Rota Yayınları, İstanbul. 1995 s.52

 • 36- Kaptanoğlu A, Sağlık Yönetimi..Istanbul Penguen Kitap Kaset Yayıcılık Eğitim Danişmalık Tic.Ltd.Şti.2014:14-89.

 • 37- Kondo Y, İşletmede Bütünsel Kalite: Arka Planı ve Gelişimi, (Çeviren Ayşe Bilge Dicleli) MESS Yaym No: 300, İstanbul.1999:79

 • 38- Yenersoy G, Toplam Kalite Yönetimi, Rota Yayınları, İstanbul1997:52

 • 39- Işık O, Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde Çalışan Doktorların Hastanenin Kalitesi Hakkındaki Değerlendirmeleri, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2005

 • 40- Barbour G, Amerikan Sağlık Sisteminde TKY Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler,I. Basamak Sağlık Hizmetlerinde TKY, Ed. Mithat Çoruh, Haberal Eğitim Vakfı, Ankara, 1998,S:3-4.

 • 41-Yalçın N, Sağlık Kuruluşlarında Kalite Ve Akreditasyon Açisindan Tibbi Kayit Sistemine Yaklaşımlar, Sağlikta Kalite Geliştirme Ve Akreditasyon Anabilim Dali Yüksek Lisans Tezi, 2014.

 • 42- Işığıçok E, 100 Soruda Altı Sigma. Bursa: Marmara Kitabevi.2001:3-10

 • 43- Atmaca E, Girenes SŞ, Literatür Araştırması: Altı Sigma Metodolojisi. Süleyman Demirel Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi.2009, Cilt: 14, Sayı:3S: 112-115.

 • 44- Satı ZE, Gülay K, Altı Sigma Yönteminin Bir Enerji Santralinde Uygulanması. Business and Economics Research Journal,2012. Volume:3, Number:4. 144-155.

 • 45-https://www.isixsigma.com Erişim Tarihi Aralık 2017.

 • 46-https://industryolog.com Erişim tarihi:12.Mayıs.2017

 • 47-http://www.sixsigmadaily.com Eişim tarihi:12 Nisan 2017

 • 48- Akın O, Altı Sigma Sistemi İle Bütünleşik Faaliyet Tabanli Maliyet Sisteminin Mermer Sektöründe Uygulanmasi.Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dali;2010.

 • 49- Tengilimoğlu D, Somunoğlu.S, Sağlık Kurumlar Yönetimi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2631 Açiköğretim Fakültesi Yayini No: 1599 Eskişehir, 2012:78-84

 • 50- Memiş S A, Son Dönemdeki Sağlık Harcamalarının Analizi. Değerlendirme Notu. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı: TEPAV Yaşam Bilimleri ve Sağlık Politikası Enstitüsü. 2012,Erişim Tarihi: 10 Şubat 2017, http://www.tepav.org.tr/upload/files/1354282721-9.Son_Donemdeki_Saglik_ Harcamalarinin_Analizi.pdf.

 • 51- Sehwail L, DeYong C. Six Sigma in Health Care. International Journal of Health Care Quality Assurance Incorporating Leadership in Health Services,,2003 i-v. Erişim Tarihi: 10 Mart 2017

 • 52-https://www.saglik.gov.tr/TR,10510/ozel-hastaneler-yonetmeligi.html Erişim Tarihi: Haziran 2017

 • 53-Deniz S, Staub S, Çimen M , Atı Sigma Yaklaşımı ve Sağlık Sektöründen Başarı Örnekeri,1.basım,Atlas Akademik basım Yayın evi,Istanbul, 2017:123-135.

 • 54- T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2008, Refik Saydam Hıf- zıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü,2008\ Ankara.

 • 55- Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliği, Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarih ve Sayısı: 13.1.1983/17927 Mükerrer.

 • 56-http://www.academia.edu/11492966/Hastanelerde_Alt%C4%B1_Sigma_Uygulamalar%C4%B1. Erişim Tarihi: Aralık 2017

 • 57- Sehwail L,DeYoung C, Sigma in Health Care International Journal of Health Care Quality Assurance Incorporating eadership in Health Services, i-v.Erişim Tarihi:10 Mart 2017 58- Antony J, Six Sigma in The UK Service Organisations: Results From A Pilot Survey. Managerial Auditing Journal,2004,. Vol: 19, No: 8. 1006-1013.Erişim Tarihi: 11 Şubat 2017.

 • 59- http://www.sosyalarastirmalar.com Erişim Tarihi: 11 Şubat 2017

 • 60- Deniz S, Staub S, Çimen M, Altı Sigma Yaklaşımı ve Sağlık Sektöründen Başarı Örnekeri,1.basım,Atlas Akademik basım Yayın evi,Istanbul, 2017:54-93.

 • 61- http://www.elektrikport.com/sektor-rehberi/6-sigma-nedir-buyuk-sirketlerdeki-uygulamalari-nelerdir- /8565 Erişim Tarihi: Aralık 2017

 • 62- Eckes G, Herkes İçin Altı Sigma. Banu Adıyaman (Çev). MediaCat Kitapları. (2.Baskı). İstanbul, 2007, Kapital Medya Hizmetleri A.Ş.

 • 63- Öncül K, Altı Sigma Yönteminin Konfeksiyon İşletmelerinde Uygulanabilirliği. Doktora Tezi.İzmir: Ege Üniversitesi.Fen Bilimleri Enstitüsü,2012, Erişim Tarihi: 11 şubat 2017

 • 64-Tengilimoğlu D, Somunoğlu S, Sağlık Kurumlari Yönetimi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayini No: 2631 Açiköğretim Fakültesi Yayini No: 1599 Eskişehir, 2012.s.27-34.

 • 66-Can H, Tuncer D, Ayhan DY, Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Kitabevi, 14. Baskı, Ankara,2003:141.

 • 67- http://sedasevincer.blogcu.com/ Erişim Tarihi:11 şubat 2017

 • 68- Kurtulmuş S, Sağlık Ekonomisi ve Hastane Yönetimi, Değişim Dinamikleri Yayınları, İstanbul,1998,s:232-233

 • 69- Türk Meslek Standartları Kurumu Niçin Kuruluyor? rapor, Ankara,1998 Ekim

 • 70- Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliği, Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarih ve Sayısı: 13.1.1983/17927 Mükerrer.Madde 98 http://www.turkpath.org.tr/files/YTKIY.pdf 13.1.1983/17927 Mükerrer.Madde 90 13.1.1983/17927 Mükerrer.Madde 88

 • 73-Seneviratre D, Measuring user satisfaction: a case study at the PGlM Branch Library at Peradeniya.Journal of University Librarians of Sri Lanka. 10 (200).2006, S:344

 • 74-https://kalite.saglik.gov.tr/index.php?lang=tr&page=46&newsCat=l&newsID=l2 Erişim tarihi : 11 Şubat 2017

 • 75- Konakçı E, Sağlık Kuruluşlarında Fizibilite; İzmir'de Bir Geriatrik Hastane Kuruluş Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilimdalı Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Yüksek Lisans Tezi, İzmir.2006, S:44

 • 76- Ergenoğlu S, Aytuğ, A, "Sağlık Kuramlarında Değişen Paradigmalar ve İyileştiren Hastane Kavramının Mimari Tasarım Açısından İrdelenmesi" YTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergi, 2007,Cilt 2, No. 1, s. 49.

 • 77- Kaptanoğlu A, Sağlık Yönetimi. Istanbul Penguen Kitap Kaset Yayıcılık Eğitim Danişmalık (2012)Tic.Ltd.Şti.S.14-120.

 • 78-http://www.saglik.gov.tr Erişim Tarihi:11Mar 2017

 • Dergisi, Cilt 8, No. 1,2005, s. 51-70

 • 81-https://sbu.saglik.gov.t Erişim 11Mar 2017

 • 82- Akdağ M, Taşdemir E, Krizden Çikmanin Yollari: Etkin Bir Kriz İletişimi, 4.2.2006. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/177980.

 • 83- Regester M, "Crisis Management", The Practice of Public Relations, 4. th. Edit., Butterworth- Heinnemann Ltd., Oxford.1995:161.

 • 84- Deniz M, Kriz Dönemlerinde İşletme Stratejileri Ve Malatya Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Tekstil İşletmelerinde Bir Uygulama, dergipark, Yıl 2007, Cilt 6, Sayı 20, http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6134/82263 Erişim Tarihi:11Mar 2017

 • 85-Tengilimoğlu D, Somunoğlu S, Sağlık Kurumlari Yönetimi, T.C. Anadol Üniversitesi Yayını No: 2631 Açıköğretim Fakültesi Yayini No: 1599 Eskişehir, 2012.s.27-34.

 • 86-https://www.saglik.gov.tr/TR,10357/saglik-mevzuati.html Erişim Tarhi: aralık 2017 87- Ergin G, Şahin I, "Dış Kaynaklardan Yararlanma Aracı Olarak Hizmet İhaleleri: T.C. Sağlık Dergisi, 2005, Cilt 8, No. 1, s. 51-70

 • 88-https://www.etimolojiturkce.com/kelime/stres Erişim Tarihi:Aralık 2017 13.1.1983/17927 Mükerrer.Madde 88 https://www.saglik.gov.tr/TR,10518/yatakli-tedavi-kurumlariisletme-yonetmeligi

 • 90- Varinli İ, Çakır A, “Hizmet Kalitesi, Değer, Hasta Tatmini ve Davranışsal Niyetler Hakkındaki İlişki – Kayseri’de Poliklinik Hastalarına Yönelik Bir Araştırma”, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:17, Yıl:2004/2.

 • 93- Gürsakal N, Altı Sigma Müşteri Odaklı Yönetim. (2.Basım). Ankara,2005,: Nobel Yayın Dağıtım.

 • 94- Kavuncubaşı Ş, Hastane ve Sağlık Kurumlan Yönetimi. Ankara,2000,: Siyasal Kitabevi.S:295

 • 95-http://www.saglik.gov.tr/T Erişim Tarihi 11 Şubat 2017

 • 97- Menderes M, Ersoy K, "Genel Sistem Kuramı ve Sağlık Sistemi, Hastane Sistemi ve Hasta Bakım Alt Sistemi", Hastane İşletmeciliği: Seçme Yazılar, Editör: Hikmet Seçim, Eskişehir,1995:62

 • 98- Kavuncubaşı Ş. Hastane ve Sağlık Kurumlan Yönetimi. Ankara: Siyasal Kitabevi,2000 :292-293

 • 99- Erdoğan R, Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler: Hastane Tercihinde Halkla İlişkilerin Rolü Üzerine Bir Saha Araştırması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Ve Tanitim Ana Bilim Dali Halkla İlişkiler Ve Tanitim Bilim Dali.2015: 100-108

 • 100- Varinli İ, Çakır A, “Hizmet Kalitesi, Değer, Hasta Tatmini ve Davranışsal Niyetler Hakkındaki İlişki –Kayseri’de Poliklinik Hastalarına Yönelik Bir Araştırma”, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2004/2. Sayı:17

 • 101- Schermerhorn JR, Management, John Wiley&Sons, Inc., Hoboken New Jersey.2007:205-207

 • 102-Ginter P M, Swayne E, Ginter WJ, "Strategic Management" ,Handbook of Health Care Management, Editörler: W. Jack Ginter, Peter M Ginter ve Linda E Swayne, Blackwell Business, USA 1998, s. 224. 103-Deniz S, Staub S, çimen. M. Altı Sigma Yaklaşımı ve Sağlık Sektöründen Başarı Örnekeri,1.basım, Atlas Akademik basım Yayın evi,Istanbul, 2017.S:27-35.

 • 104- http://www.canaktan.org/yonetim/toplam_kalite/gurular/deming.htm Erişim Tarihi: 05.06.2017

 • 105- Dinçer Ö, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2003:437.

 • 106- Ginter PM, Swayne L E , "Strategic Management", Handbook of Health Care Management, Editörler: W. Jack Ginter, Peter M Ginter ve Linda E Swayne, Blackwell Business,, USA, 1998: 134.

 • 107- Zenciroğlu A, Perinatal Sağlık hizmetlerinin bölgesel organizasyonu ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin planlanması. 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi. Kayseri, Mayıs 2017:11

 • 108- Schultz R, Johnson AC, Management of Hospitals and Health Services, Beard Books, Washington, 2003:18-20

 • 109-Kısa A, Sağlık Kurumlan Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.2002:3.

 • 110-Alan Ms, Hastane Enfeksiyonlarından Korunmada Birimlerin Yapılanma, Havalandırma, Temizleme ve Dezenfeksyon Esasları , İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitim Etkinlikleri, Hastane Enfeksyonları: Koruma ve Kontrol Sempozyum Dizisi, 2008, Ocak, No:60,S:233.

 • 111-Parasuraman A, Zeithaml VA, Berry LL, “Alternative Scales for Measuring Service Quality - A Comparative-Assessment Based on Psychometric and Diagnostic-Criteria”, Journal of Retailing, 70 (3),1994:201-30.

 • 112- Bircan H, Baycan S, Sağlık Sektöründe Verimlilik ve Kalite Sistemi: Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Örneği. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.,2004 Cilt: 28, No:2. 173-185. Erişim Tarihi: 10 şubat 2017, http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/l 018.pdf

 • 113- Dursun Y, Çerçi M, “Algılanan Sağlık Hizmeti Kalitesi, Algılanan Değer, Hasta Tatmini ve Davranışsal Niyet İlişkileri Üzerine Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, SayFletcher, Keith, Marketing Management and Information Technology, Prentice Hall, II. Edition, UK, 1995.

 • 114- Zaim S, Tarım M, Sağlık Sektöründe Kalite ve Maliyet Analizi Kamu özel Karşılaştırması, Akademik Yayınlar,2011, Vol:2010-106

                                                                                                    
 • Article Statistics