THE ROLE OF TURGUT ÖZAL IN TURKISH FOREIGN AND ECONOMIC POLICY DURING 1983-1993

Author :  

Year-Number: 2018-28
Language : null
Konu :
Number of pages: 6620-6625
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1980’li yılların başında Türkiye’de ki en büyük sorun ekonomik istikrarsızlıktı. Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz dolaylı yollardan Türkiye’yi de etkilemiş ve bunun sonucunda da dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, Başbakanlık Müsteşarlığı’na Amerika da ekonomi eğitim alan Turgut Özal’ı getirmiştir. Turgut Özal tarafından 24 Ocak 1980’de hazırlanan 24 Ocak Kararları Türkiye’nin liberal ekonomiye geçişinde bir dönüm noktası olmuştur. Darbe Sonrası dönemin ilk Başbakanı olacak olan Turgut Özal gerek ekonomide gerekse dış politika da kendine özgü davranışları ile ülkeyi yönetmeyi tercih etmiş ve birçok kurumla karşı karşıya gelmiştir. Bu çalışmada Turgut Özal’ın kişisel özelliklerinin dış politikaya etkisi liberalizm- muhafazakârlık bağlamında ele alınarak Özal Dönemi Türkiye’si incelenecektir.

Keywords

Abstract

The biggest problem in Turkey in the early 1980s was economic instability. The global economic crisis affected Turkey indirectly, and as a result, the Prime Minister of the time, Süleyman Demirel, brought Turgut Özal, who took his economics education in the USA to be the Under secretariat of Prime Ministry for the Economic issues. January 24, 1980 was a turning point in Turkey's transition to the liberal economy because of January 24th decisions prepared by Turgut Özal. After the coup, Turgut Özal, the first Prime Minister of the period, preferred to govern the country both in the economy and in foreign policy with his unique behavior and as consequence Özal had faced many institutions. In this study, the impact of Turgut Özal's personal characteristics on foreign policy will be examined in the liberalism – conservatism context.

Keywords


 • Ahmad,F., 1984. The Turkish Elections of 1983, MERIP Reports, No. 122, Turkey under Military Rule

 • Ahmad,F., 1984. The Turkish Elections of 1983, MERIP Reports, No. 122, Turkey under Military Rule (Mar. - Apr., 1984), pp. 3

 • Ahmad, F. 2002. Modern Türkiye’nin Oluşumu. Alogan, Y. (Çev.), Kaynak Yayınları, İstanbul.

 • Aksoy, A. Ş. 1998. “Yeni Sağ, Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetim: Eleştirel Bir Yaklaşım”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt: 7, Sayı: 1, Ocak

 • Beneton, P., 1991 Muhafazakarlık, (İstanbul: İletişim Yayınları

 • Can, B. (2006). Persuading voters and political advertising in Turkey. The Sage Handbook Of Political Advertising, Kaid, L. L. ve Holtz-Bacha, C. (Ed.). Sage Publications, London, pp. 387-397.

 • Duverger, M., 2003. Batı’nın İki Yüzü, (Ankara: Doğan Yayınevi, 1997), s. 31; Bkz. Norman P. Barry, Modern Siyaset Teorisi, Ankara: Liberte

 • Elma, F., 1996. Liberal Düşüncenin Gelişim Süreci ve Türkiye’ye Yansıması, İstanbul Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Basılmamış yüksek lisans tezi

 • Erdoğan, M., 2005. “Liberalizm ve Türkiye’deki Serüveni”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Liberalizm, Ed. Tanıl Bora; Murat Gültekingil, (İstanbul: İletişim Yayınları

 • Gözen, R. 2006. Türk Dış politikası Barış Vizyonu, Palme yayınları, Ankara Heper, M. 2011.Türkiye’nin Siyasal Hayatı, (İstanbul: Doğan Kitap

 • İnsel, A., 1990. Türkiye Toplumunun Bunalımı, İstanbul: Birikim Yayınları,

 • Küçükalp, D. 2009 “Yeni Sağ: Sınırlı Politika, İçeriksiz Demokrasi” Türkiye Günlüğü, Sayı: 97, Bahar Oran, B.,2013. 1960-1980, Göreli Özerklik 3, Cilt 1

 • Oran, B., 2015. Türk Dış Politikası, CII, İletişim Yayınları

 • Öniş, Z., 2004. Turgut Özal and His Economic Legacy: Turkish Neo-Liberalism in Critical Perspective, Middle Eastern Studies, Vol. 40, No. 4

 • Rowely, C., 1978 “Liberalism and Collective Choice: A Return to Reality?”, Manchester School of Economizs and Social Studies, Vol. 46

 • Scruton, R., 1983. A Dictionary of Political Thought, London: Pen Book,

 • Tuncer, H.,2017 İki Darbe Arasında Türk Dış Politikası (1971,1980)I Istanbul, Kaynak Yayınları

 • Tuncer, H.,2017. Türk Dış Politikası, Cumhuriyet Dönemi (1920-2002), Ankara, Kaynak Yayınları

 • Uluç, V., 2014. Liberal - Muhafazakar Siyaset ve Turgut Özal’ın Siyasi Düşüncesi, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 23, ss. 107-140,

 • Zengin, H. S., 2009. “Muhafazakarlığın ‘Evrimi”: AKP’nin ‘Muhafazakar Demokrat’

                                                                                                    
 • Article Statistics