KADINA YÖNELİK ŞİDDET, NARSİZM VE SALDIRGANLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author :  

Year-Number: 2018-28
Language : null
Konu :
Number of pages: 6479-6491
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı; narsistik kişilik ve kadına yönelik şiddet ile saldırganlık arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Araştırma, Haliç Üniversitesi öğrencileri arasından 420 örneklem üzerinden yapılmış, farklı bölümlerden (lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri) rastgele sınıflardan oluşturulmuş ve okul dışından da 80 kişi rastgele seçilerek uygulanmıştır. Yaş aralığı 18 ve 65’dir. Kullanılan ölçekler önceden Türkçe’ye çevrilmiş ve standardizasyonu yapılmıştır. Bireylerin öfke ölçeğinden aldığı puan arttıkça, Narsistik Kişilik Envanterinden aldığı puanında arttığı gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra bireylerin Aile İçi Şiddet Ölçeğinden aldığı puan arttıkça, Narsistik Kişilik Envanterinden aldığı puanın da arttığı anlaşılmıştır. Öte yandan bireylerin Aile İçi Şiddet Ölçeğinden aldığı puanla, Öfke Ölçeğinden aldığı puanların da doğru orantılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan araştırmanın sonucu olarak kadına yönelik şiddet, narsistik kişilik ve saldırganlık arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bireylerin cinsiyetleri ile öfke ölçeği puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Erkeklerin Öfke Ölçeği, Narsistik Kişilik Envanteri, Aile İçi Şiddet Ölçeği puan ortalamasının kadınların ortalamasından daha fazla olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to investigate the relationship between violence against women, narcissistic personality and aggression. This study was conducted on 420 students of Haliç University in Bachelor degree, Master degree, and PhD level and 88 among people who were not student at Haliç University by classifying random sampling. Participants answered the narcissistic personality, aggression and domestic violence scales. The age range was between 18 to 65 years old. Results shown that individual who gets higher grade from the narcissistic personality scale accordingly the result of the aggression scale increases and vice versa. When the score of the violence scale increases accordingly the degree of the narcissistic personality scale increases as well and the same as the above, degree of the violence scale increases the level of the aggression increases too. There is significant relationship between violence against women, narcissistic personality and aggression. The relationship between gender and the level of the aggression were found signifcant, the scores of men from narcissistic personality, aggression and family violence were higher than women.

Keywords


 • A.G.Altınay, Y.Arat, Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet, 2007, ISBN: 978-975-01103-2-0

 • A.G.Altınay, Y.Arat, Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet, 2007, ISBN: 978-975-01103-2-0

 • Ang, R.P. & Yusof, N.(2005). The Relatıonship Between Aggresion, Narcissim, And Self -Esteem İn Asian Children And Adolescent. Current Psychology 24, 113-123.

 • Amerikan Psikiyatri Birliği, 1980, Zihinsel Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM III).

 • A.Odabaşı, N.H.Aksoy, Şiddet: Aile İçi Şiddetin, Kadın Ve Çocuk Açısından Ele Alınması, 2006. Balkaya F, Şahin N. Çok Boyutlu Öfke Ölçeği, Türk Psikiyatri Dergisi ,2003; 14(3):192-

 • 7.202. Altınay ve Arat Y. (2008), Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet, İstanbul.

 • Barry, T. D., Thompson, A., Barry, C. T., Lochman, J. E., Adler, K., & Hill, K. (2007). The importance ofnarcissism in predicting proactive and reactive aggression in moderately to highly aggressive children.Aggressive Behavior, 33, 185-197.

 • Barry, C. T., Frick, P. J., & Killian, A. L. (2003), The Relation Of Narcissism And Self-Esteem To Conduct Problems In Children: A Preliminary Investigation, Journal of Clinical Child and

 • Baumeıster, R. F. ve Vohs, K. D. (2001), “Narcissism as Addiction to Esteem”, Psychological Inquiry, Vol. 12, No. 4, pp. 206–209.

 • Boxer, P., & Butkus, M. (2005). Individual Social-Cognitive Intervention For Aggressive Behavior In Early Adolescence. Clinical Case Studies, 4(3), 277-294.

 • Berkowitz, L. (1969). The Frustration-Aggression Hypothesis Revisited. In L.Berkowitz (Ed.),

 • Brown, A. D. (1997),“Narcissism, Identity and Legitimacy”, Academy of Management Review, Vol.22, No:3, pp.646.

 • Buss, A. H. (1961). The Psychological of Aggression. New York: John Wiley & Sons, Inc.

 • Campbell, WK. (2001), “Is Narcissism Really So Bad?”, Psychological Inquiry, Vol. 12, No. 4, pp. 214-216. 15.Buss, A.H.,and Perry M. (1992), “The Agression Questionnarie”, Journal of Personality and Social Psychology.

 • Campbell, J., Garcia-Moreno, C.,Sharps, P. (2004). Abuse During Pregnancy In Industrialized And Developing Countries. Violence Against Women, 10, 770-789.

 • Campbell, W. K., Rudich, E. A., & Sedikides, C. (2002). Narcissism, Selfesteem, And The Positivity OfSelf- Views: Two Portraits Of Self-Love. Personality And Social Psychology Bulletin, 28(3), 358-368.

 • Ç.Demren, Ortadoğu’da Ataerkillik Ve Erkeklik İlişkileri, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2008, Cilt: 32 No:2.

 • Çelik, H. (2006). Üniversite Birinci Sınıf Ögrencilerinin Saldırganlık Tepkileri, Baglanma Tarzları veKişiler Arası Semalarının İncelenmesi (The relationships among aggression responses, attachment styles and interpersonal schemas of senior students). Unpublished master’s

 • Çiğdemoğlu, S. (2006). Lise 1.Sınıf Ögrencilerinin Akran Baskısı, Özsaygı ve Dışa Dönüklük KişilikÖzelliklerinin Okul Türlerine Göre İncelenmesi [An examination of peer pressure, selfesteem andpersonality among 9th year studens of different type high schools]. Unpublished master’s thesis, Ankara University, Ankara, Türkiye.

 • uthor_uid=12723901"Steingard RJ, HYPERLINKuthor_uid=12723901"Anderson JJ, HYPERLINKuthor_uid=12723901"Melloni HYPERLINKuthor_uid=12723901"RH HYPERLINKuthor_uid=12723901"Jr. Gender Differences İn Reactive And Proactive Aggression, 2003 Summer;33(4):279-94.

 • Danışmanlık, Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. 22.D.G.Sungur, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet, 2011.

 • Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanat Dergisi, Cilt:1,Sayı1. 2008.24.Doganer, İnci (1996), “Narsisistik Kisilik Bozuklugu”, Ege Psikiyatri SürekliYayınları, Cilt no:1, Sayı:3.

 • Donellan, M. B., Trzesniewski, K.H., Robins R.W., Moffitt, T.W., & Caspi, A. (2005). Low selfesteem isrelated to aggression, antisocial behavior, and delinquency. American Psychological Society, 16(4), 328- 335.

 • Dökmen, Z. Y. (2004). Toplumsal Cinsiyet, İstanbul, Sistem Yayıncılık.

 • D.Temel, 2008, The Role Of Perceived Social Problem Solving, Narcissism, Self-Esteem And Gender In Predicting Aggressive Behaviors Of High School Students, Master Thesis.

 • Fıschman, David ve Jose Agustin Ortiz Elias (2003), About Shared Representations of Narcissism andTheir Effects on the Enterprise: Perception, Productivity, Satisfaction and Leadership. Selected Proceedings From The 2003 Annual, Conferanse Of International

 • Leadership Association, November 6-8, Guadalajara, Jalisco, Mexico Fontaine, R. G. (2005). Applyingsystems, principles to models of social information processing and aggressive behavior in youth. Aggressive and Violent Behavior, 11(1), 64-76.

 • Freud, S. (1969). A general introduction to psycho-analysis. New York:Clarion Books.

 • Gelles, R. & Loseke, D. (Edit.). “Curret controverles on family violance” içindehttp://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/SayfaDosya/kadına Yönelik Şiddet.pdf G.E.Scheer,Narcissism And Aggression: Is Inflated Self Esteem Related To Aggression Driving? North American Journal of Psychology, 2002, Vol. 4,No.3,333-342.

 • Gilmore, David D. (1987), “Introduction: The Shame of Dishonor”, Honor and Shame and The Unity of The Mediterranean, (ed. D.D.Gilmore), The American Anthropological Association, p, 2-21.

 • Gilmore, David D. (1990), Manhood in the Making: Cultural Concepts of Masculinity, London: Yale University Press.

 • Girgis, A.Violence from Self-Love: Narcissism and Aggression in the Face of Ego Threat(2006), Psychology Honors Theses.

 • Grisso JA, Schwarz DF, Hirschinger N (1999), Violent injuries among women in an urban area. N Engl J Med, 341: 1899-1905.

 • Gülçür, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi, 1999.

 • Gülsen G, Kaya M, Pehlivan E. (2000) Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Ailelerinde Kadına Yönelik 35.Aile İçiŞiddetle İlgili Bir Araştırma, Toplum ve Hekim, 15: 391-397.

 • Güneri F.Y. Ailede Kadına Yönelik Şiddet, Evdeki Terör, Kadına Yönelik Şiddet, Mor Çatı Yayınları, İstanbul;1996.

 • Gunilla. K, Claudia., G. M. Violence against women.Epidemiol Community.2005;59:818821.Hildyard,K.L.(1999), Relational and physical aggression in adolescent dating relationships:Prevalence, associated maladjustment, and gender differences. Unpublished master’s thesis, The University of Western Ontario, Ontorio, Canada.

 • H.Jansen, S.Üner, F.Kardam ve ark, Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet, 2009, Ankara. ICON- Institut Public Sector, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü ve BNB

 • İ.Söğüt, Kriminolojide Çağdaş Yönelimler (Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması), 2011, Ankara. 40.I.Vahip. Ö.Doğanavşargil, Aile İçi Fiziksel Şiddet ve Kadın Hastalarımız, Türk Psikiyatri

 • Dergisi 2006; 17(2):107-114.

 • Kardam F. Türkiye’de Namus Cinayetlerinin Dinamikleri: Eylem Programı İçin Öneriler Sonuç Raporu 2008, www.undp.org.tr/TRaboutUsDocvuments/NamusCinayetleri

 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) (2008), Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2007-2010. Ankara

 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) (2008), Türkiye’de Kadının Durumu, http://www.ksgm.gov.tr/ 44.Kaufmann, H. (1970). Aggression and altruism: A psychological analysis. New York: Holt,

 • Kinney, T. A, Smith, B. A, & Donzella, B, (2001). The influence of sex, gender, self-discrepancies, andself- awareness on anger and verbal aggressiveness among U.S. collage students. The Journal of Social Psychology, 141(2), 245-275.

 • Köroğlu, E. ve Bayraktar, S. (2007), Kişilik Bozuklukları, 1. Basım, Ankara: HYB Basım Yayın.

 • K. Timuroglu, F.İŞCAN, İsyerinde Narsisizm Ve İş Tatmini İlişkisi, Iktisadi Ve idari 50.Bilimler Dergisi, Cilt: 22 Temmuz 2008 Sayı: 2

 • Korkut, F. (2002). Problem solving skills of high school students. Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 22, 177-184.

 • Lorenz, K. (1966). On aggression (M.K. Wilson, Trans.). New York: Brace and World.

 • Lindholm, Charles. (1996), The Islamic Middle East: An Historical Anthropology, Oxford: BlackwellPublishers. 54.Cihangiroğlu, N. (2012) [Is There any Relationship between Narcissistic Personality andOrganizational Commitment?]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 11 (2), 119-126. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1326878683 55.N.Çubukcu, T.C.Başbakanlık KSGM, 2008, Ankara.

 • N.Güler, H.Tel, F. Ö.Tuncay, Kadının Aile İçinde Yaşanan Şiddete Bakışı, C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 27 (2): 51– 56, 2005.

 • N.Moroğlu, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi 6284 sayılı Yasa ve İstanbul Sözleşmesi, Kadınların İnsan Hakları Sözleşmesi, XII Levha yayını, İstanbul, 2009, s. 109.

 • N.Subaşı, A.Akın, Kadına Yönelik Şiddet; Nedenleri Ve Sonuçları, 2009.

 • Martinez, M. A, Zeichner, A., Reidy, D. E., & Miller, J. D. (2008). Narcissism and displaced aggression:Effects of positive, negative, and delayed feedback. Personality and Individual Differences, 44, 140-149. McFarlin, D. Paul D Sweeney, (2000), House of Mirrors: The Untold Truth

 • About Narcissistic Leaders and How to Survive Them, Dover, NH, Kogan Page, London. M.Gök, Aile İçiŞiddet ve Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2009, Adana. 60.Moore T, Selkowe W.Domestic Violence Victimsin Transition from Welfare to Work: Barriers toSelf-Sufficiency and the W-2 Respone. The Institute for Wisconsin’s

 • 61.Morf, Carolyn & Weir, Charlene & Davidov, Mayan (2000), “Narcissism and Intrinsic Motivation: The Role of Goal Congruence”, Journal of Experimental Social Psychology, Vol:36, ss.424-438.

 • 62.M. Toldos, Sex and age differences in self-estimated physical, verbal and indirect aggression in Spanish adolescent, Volume 31, Issue 1, pages 13–23, February 2005.

 • 63.O.Polat Örs, M.Tokdemir, İ.Perçinel, S.Belirgan, J. Zemla, A. Gönül, K.Öngel Öfke Kontrol Bozukluğu: Olgu Sunumu, 2012.

 • Ö. A.Kuşcan, Antik Çağdan Günümüze Kadın'ın Öyküsü, İkinci Baskı, Aralık 2010, İstanbul, Ajans 2023 Yayınları.

 • Raskin, R., & Terry, H. (1988). A principal-components analysis of the narcissistic personality inventoryand further evidence of its construct validity. Journal of Personality and SocialPsychology, 54(5), 890-902. Ronet, B. Violence against women.U.S: Department of JusticeOffice of Justice. January 1994.

 • Roy, F.B., Brad, J.B. Self Esteem, and Aggrression: Does Violence Results From Low Self-Esteem orFrom Threatened Egotism?, (2000).Rose, Paul, (2002), “The happy and unhappy faces of narcissism”, Personality and Individual Differences, 33(3), ss.379-391.

 • Rozenbaltt S. (In Defence of Self: The Relationship of Self-Esteem and Narcissism to Agressive Behavior) Yayınlanmamış Doktora Tezi, Long Island University, Psychology, s,11, 2002.

 • Schreer, G. E. (2002). Narcissism and aggression: Is inflated self-esteem related to aggressive driving? North American Journal of Psychology, 4(3), 333-342.

 • 70.S.Atay, Narsist Kişilik Envanterinin Türkçeye Standardizasyonu, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2009, 11(1): 181-196.

 • S,Atay, Çalışan Narsist, 1. Baskı, Namar yayınları, İstanbul, 2010.

 • Ş.Yaman. EFE, S.Ayaz, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Kadınların Aile İçi Şiddete Bakışı, Anadolu Psikiyatri Dergisi 2010; 11:23-29.

 • Tammy DB, Thompson A, Christopher TB, Lochman JE, Adler K, Kwoneathia H. The Importance ofNarcissism in Predicting Proactive and Reactive Aggression in Moderately to Highly Aggressive Children, Aggressive Behavior, 2007,33: 185–197.

 • T.C Başbakanlık Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü. Aile İçinde ve Toplumsal Alanda Şiddet, Ankara; 1998.

 • Trocme, M., McPhee, D., Tam, K. K., & Hay, T, Ontario Incidence Study, cited in Bala, N., & Schuman, J., 1999 and 2001, Supra.

 • S. Tezcan, H.Tunçkanat, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadınların Fiziksel Ve Ruhsal Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi, 2009.

 • Sullivan, B. F., & Geaslin, D. L. (2001). The role of narcissism, self-esteem, and irrational beliefs in predicting aggression. Journal of Social Behavior and Personality, 16(1), 53-68.

 • Wetzels, “Gewalterfahrungen in der Kindheit. Sexueller Missbrauch, Körperliche Misshandlung und deren Langfristige Konsequenzen”,Baden Baden, Germany: Nomos 1992

 • Williams, C.A., Smith, M.L. ve Young, P.C. (1998).Risk Management and Insurance. USA: Eighth Edition, McGraw Hill.

                                                                                                    
 • Article Statistics