HARİD FEDAİ ve SİLİK SAYFALAR ADLI HATIRA KİTABI ÜZERİNE

Author :  

Year-Number: 2018-28
Language : null
Konu :
Number of pages: 6459-6468
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir ulusun kültür ve tarihî değerlerini ortaya çıkarması, uygar toplumlar arasında olmasını sağlamakla beraber, millî kültürün var olması bakımından da önemlidir. Tarihî-edebî eserler ise şüphesiz, bir ulusun kültürel değerlerini gün yüzüne çıkaran ve gelecek nesillere aktaran, millî kültürün temel taşlarıdır. Bu bağlamda bu vazifeyi üstlenen araştırmacı ve yazarların birer köprü olduğunu söylemek mümkündür. Kıbrıs’ta yaptığı çalışmalarla millî kültürün gelişimine katkı sağlayan ve mihenk taşlarından biri olmayı başaran öncü isim Harid Fedai’dir. Harid Fedai öğretmen, araştırmacı, yazar ve şair oluşunun yanında, fikir ve görüşleriyle de sadece Kıbrıs’ta değil tüm Türk dünyasında kültürel anlamda iz bırakmış mefkûre adamlarından biridir. Harid Fedai, yaşamı boyunca kendisini Kıbrıs Türk Kültür ve edebiyatına adamış, birçok kitap ve makale yayınlamıştır. Kıbrıs’ta pek çok bilinmeyen gazete, dergi ve kitap ile şair-yazarı gün ışığına çıkaran Fedai, şüphesiz Kıbrıs’ın en üretken, kültür ve edebiyat araştırmacılarındandır. Harid Fedai’nin eserlerinden bir tanesi de Silik Sayfalar (2009) adını taşımaktadır. Fedai’nin yıllarca belleğinde gizli kalanlar, anı-hatıra türünde patlar ve bize ulaşır. Bu eser hem edebiyat, hem de Kıbrıs’ın toplumsal tarihi bakımından son derece önemlidir. Bu çalışmada Harid Fedai ve Silik Sayfalar adlı hatıra kitabı ele alınacak ve incelenecektir.

Keywords

Abstract

The revival of a nation’s cultural and historical values is important being the member of the civilized countries as well as the existence of the national culture. Historical-literary works are undoubtedly the cornerstones of national culture, which exposes the cultural values of a nation and conveys it to future generations. In this sense, it is possible to state that researchers and writers who undertake this task are the bridges between past and future. Harid Fedai as one of the pioneers and touchstone added considerable amount of contribution for the development of national culture in Cyprus. In addition to being a teacher, researcher, writer and poet, Harid Fedai is one of the idealists who scraped his name not only Cyprus but also in Turkish cultural world. Throughout his life, Harid Fedai devoted herself to Turkish Cypriot culture and literature and published many books and articles. The Fedai revealed many unknown newspapers, magazines and books and poets-writers in Cyprus, and is undoubtedly one of the most productive, cultural and literary researchers in Cyprus. One of the works of Harid Fedai is called Grayed Pages (2009). Those who are hidden in the memory of the Fedai for many years exploded and reached to us via this book. This work is extremely important for both in terms of literature and the social history of Cyprus. In this study, Harid Fedai and his souvenir book Grayed Pages will be discussed and examined.

Keywords


 • Ağayev, E. (2018). “Lefkeli Harid Hocam”, Güzelim Lefke, Lefkoşa: Tipografart Basım Yayın Ltd.

 • Ağayev, E. (2018). “Lefkeli Harid Hocam”, Güzelim Lefke, Lefkoşa: Tipografart Basım Yayın Ltd. Asya, A. N. (1964). Kıbrıs Rubaîleri, Ankara: Türkiye Millî Talebe Federasyonu.

 • Atun, S. (2008). “Kıbrıs Türk Edebiyatı’nda İbrahim Zeki Burdurlu”, Kıbrıs Türk Kültürü Üzerine Belgeler-Bildiriler 1, Lefkoşa: Samtay Vakfı Yayınları 31, s.341-358.

 • Atun, S. (2011). Kıbrıs Türk Romanı Örneklemeli Tarihçe, Ankara: Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı Yayını: 40.

 • Burdurlu, İ. Z. (1953). Lefkoşe, Lefkoşa: Halkın Sesi Matbaası.

 • Burdurlu, İ. Z. (1954). Minnacık Ada, Lefkoşa: Halkın Sesi Matbaası.

 • Burdurlu, İ. Z. (1959). Günaydın Yavru Kıbrıs, Lefkoşa: Halkın Sesi Matbaası.

 • Ezilmez, H. (2013). “Namık Kemal’in Öğrencisi Kıbrıslı Hasan Nef’î Ve Felâket Adlı Oyunu”, Kıbatek,Edebiyatta Kıbrıs ve Bahar Sempozyumu, 20-24 Mart 2013 KKTC, (Haz: Metin Turan-Kafiye Yinanç), Ankara: Başkent Klişe ve Matbaacılık Ltd. Şti., s.107-118.

 • Fedai, H. (2002). Kıbrıs Türk Kültürü Bildiriler I, Ankara: Özyurt Matbaası.

 • Fedai, H. (C.I,1989; C.II-III 1993). Kıbrıslı Âşık Kenzi Divanı I-II-III, Lefkoşa: KKTC Mili Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları.

 • Fedai, H. (2009). Silik Sayfalar, (Haz.: Amber Ekel Avcıl), Lefkoşa: Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Yayımı: 3.

 • Fedai, H. (2013). Handî Dîvânı, Ankara: Özyurt Matbaası.

 • Fedai, H. (2000). Kıbrıs Müftüsü Hilmi Efendi - Şiirler, İlaveli 2. baskı, Lefkoşa: Ateş Matbaası.

 • Fedai, H ve Azgın, B. (1993). Kaytaz-zâde Nâzım Efendi Ruh-ı Mecruh - Şiirler, İstanbul: KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları.

 • Gülensoy, T. (2012). “Harid Fedai”, Türkiye Türkologları ve Türk Diline Emek Verenler 1 (1800-1950: Türkolojinin 150 Yılı), Ankara: Akçağ Yayınları.

 • Karakartal, O. (2010). Kıbrıs’ta Türkiye Kültür Adamları ve Eserleri (1873-1974), İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık.

 • Karakartal, O. (2015). “İttihat ve Terakki’nin Kıbrıs’a Yansıması: Çok Yönlü Bir Jöntürk-Dr. Hafız Cemal(Lokman Hekim)”, Birinci Dünya Savaşı’nın Yüzüncü Yılında Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Vatan Savunması, (Yay. Haz: Koleksiyoncular Derneği), Ankara: Mattek Matbaacılık.

 • Kefeli, E. (2009). “Coğrafya Merkezli Okuma”, Turkish Studies, Volume 4/1-I Winter, s.423-433. (www.turkishstudies.net), (15.11.2018).

 • K.T. Eğitim Vakfı Yayınları, (2012). Kıbrıs Türk Edebiyatı II, 6. baskı, İstanbul: Kristal Reklam Matbaacılık.

 • Onuş, E. (2012). Ahmed Tevfik Efendi’nin Tesalya Savaşı ile İlgili Yazıları ve Şiirleri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazimağusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi.

 • Onuş, E. (2015). “Kıbrıs’ta Bir Jöntürk: Ahmed Tevfik Efendi ve Şiirlerinde II. Meşrutiyet”, Turkish Studies, Volume 10/8, s.1723-1742.

 • Onuş, E. (2018). “Geleneksel Hiciv Sanatı ve Harid Fedai”, III. Uluslararası Kıbatek Kıbrıs Türk Edebiyatıve Edebiyatçıları Sempozyumu Bildirileri, (Haz: İsmail Bozkurt, Nihal Ağan Solak ve Hüseyin Ezilmez), Lefkoşa: Kıbrıs Türk Edebiyatı Araştırma ve Tanıtma Projesi Yayını. s.241-253.

 • Özarslan, E. (2010). Şiirden Coğrafyaya Arif Nihat Asya’nın Şiirinde Mekân Endişesi, İstanbul: Ötüken Neşriyat.

 • Tavukçu, O. K. (2013). Harid Fedai Armağanı, Rize: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları.

 • Ünlü, C. (1984). Kıbrıs’ta Basın Olayı (1878-1981), Ankara: Basın-Yayın Genel Müdürlüğü Yayınları.

 • Yalçın, M. (2010). “Harid Fedai”, Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, 3. Baskı, C.1, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • Yaşın, Ö. (1965). Oğlum Savaş’a Mektuplar - Bir Şahlanışın Destanı, İstanbul: Çevre Yayınları: 6.

 • Yeniasır, M. ve Gökbulut, B. (2017). “Kıbrıs Türk Edebiyatının Gelişmesine Öncülük Etmiş Bir Şair: Arif Nihat Asya”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 5, S.61, s.92-101.

 • Yıldız, S. (2006). Arif Nihat Asya, İzmir: Kaynak Yayınları.

 • Yıldız, S. (2015). “Arif Nihat Asya ve Bayrak”, Kümbet Dergisi, Yıl: 9, S: 35, Ocak-Şubat-Mart, s. 17-23.

                                                                                                    
 • Article Statistics