BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI - ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ UYGULAMASI

Author :  

Year-Number: 2018-28
Language : null
Konu :
Number of pages: 6598-6607
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Bilgisayar Programcılığı ön lisans öğrencilerinin başarılarına etki eden faktörler Genel Not Ortalaması ve aldıkları dersler bazında incelenmiştir. Çalışmada Açık Öğretim Fakültesinde kayıtlı bulunan 537 öğrenciye ait verilerin analiz edilmesinde Anova, Tukey ve t-testinden faydalanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptıranların ve yaşı büyük olanların daha başarılı olduğu; teknik lise mezunlarının ise daha başarısız oldukları bulgulanmıştır. Cinsiyet faktörünün ise akademik başarıda anlamlı bir fark oluşturmadığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

In this study, the factors affecting the achievements of the undergraduate students of Atatürk University Computer Programming Open Education Faculty has been examined on the basis of General Grade Point Average and the courses they have taken. Anova, Tukey and t-test have been used in analyzing the data belonging to 537 students registered at Open Education Faculties. According to the results of the analysis, it has been detected that the enrollees of the second university and the technical high school graduates are more successful; technical high school graduates have been found to be more unsuccessful. The gender factor did not make a significant difference in academic achievement

Keywords


 • Acar, N. V. (1986). Üniversite öğrencilerinin problemlerinin akademik başarıya etkisi. Hacettepe

 • Acar, N. V. (1986). Üniversite öğrencilerinin problemlerinin akademik başarıya etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1).

 • Açıköğretim Sistemi. (2018). Retrieved from https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/acikogretim- sistemi/acikogretim-sistemi-1

 • Akbıyık, C., & Seferoğlu, S. S. (2002). Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Akademik Başarı.

 • Aşılıoğlu, F., Çay, R.D. & Şanlıbaba, P. (2016). Kalecik Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin BaşarıDüzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Electronic Journal of Vocational Colleges, 1(6), 79- 88.

 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.

 • Bozkurt, A., Gürçay, D., Kaptan, F., & Berberoğlu, G. (2000). Öğretmen Adaylarının Fen Derslerindeki Başarılarını Etkileyen Faktörler. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 2000, Bildiriler Kitabı, 197-200.

 • Can, Hasan Gökhan. (2009). Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarından Meslek YüksekokullarınaSınavsız Geçişin Değerlendirilmesi (Selçuk Üniversitesi Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği.

 • Çağdaş, K., & Erdem, O. A. (2012). Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörlerin Veri Madenciliği Yöntemleriyle İncelenmesi. Politeknik Dergisi, 15(2).

 • Çağlar, N. & Türeli, N. (2005). Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişle ve ÖSS Puanı ile GelenÖğrencilerin Genel Başarı Oranlarının Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 369-377.

 • Dokuzuncu Kalkınma Planı. (2006). Retrieved from https://pbk.tbmm.gov.tr/dokumanlar/kalkinma-plani-9- genel-kurul.pdf

 • Günay, D., & Özer, M. (2016). Türkiye'de Meslek Yüksekokullarının 2000'li Yıllardaki Gelişimi veMevcut Zorluklar. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 6(1), 1-12.

 • Kağızmanlı, B., Kaya, K., Özgüler, A.T. & Altuğ, M. (2016). Öğretim Elemanlarının Bakış AçılarıylaÖğrenci Profillerinin Değerlendirilmesi: Malatya Meslek Yüksekokulu Örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5, 60-66.

 • Karcıoğlu, R., Ağırman, E., & Özcan, M. (2016). Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi AlanÖğrencilerin Başarılarına Etki Eden Faktörler: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(4), 1535-1548.

 • Kenar, N. (2010). Mesleki ve Teknik Eğitim Sisteminin Genel Değerlendirmesi.

 • Kılcı, E. (2003). Üniversiteye giriş sınav sistemi ve etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 33(33), 108-131.

 • McIsaac, M.S. & Gunawardena, C.N. (1996). Distance education. Handbook of research for educationalcommunications and technology (Ed: D. Jonassen). New York: Simon and Schuster Macmillan, ss. 403.

 • Nartgün, Ş. & Yüksel, E. (2009). Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişte İzlenen Kriterlerin Değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 9(9), 189-205.

 • Onuncu Kalkınma Planı. (2013). Retrieved from https://pbk.tbmm.gov.tr/dokumanlar/10- kalkinma_plani.pdf

 • Özoğlu, M. (2011). Statükodan değişime: 21. yüzyılın başında yükseköğretim. B. S. Gür (Ed.), 2000’li Yıllar: Türkiye’de Eğitim içinde (ss. 125–161). İstanbul: Meydan.

 • Öztürk, M. (2017). Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Genel Muhasebe Dersini Alan Öğrencilerin Performansını Etkileyen Faktörler. Journal of Accounting & Finance, (76).

 • Puspitasari, K.A. (2010). Student assessment. Policy and Practice in Asian Distance Education New Delhi: SAGE, pp.60-65.

 • Sönmez, M. (2008). Türkiye’de Mesleki ve Teknik Örgün Öğretimin Sorunları ve Yeniden Yapılandırılma Zorunluluğu. Eğitim ve Bilim, 33(147), 71-84.

 • Şahin İ. & Fındık T. (2008). Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim: Mevcut Durum, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Türk Standartlar Enstitüsü Dergisi, 12(3), 65-86.

 • Şeker, R., Çınar, D., & Özkaya, A. (2004). Çevresel faktörlerin üniversite öğrencilerinin başarı düzeyine etkileri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9.

 • Thorpe, M. (1988). Evaluating open and distance learning. Great Britain: Biddles Ltd.

 • TURKAN, Y., & Cihan, A. (2015). Açık ve uzaktan öğrenmenin Türkiye’ye katkısı ve ülkemizde bualandaki karar alma-uygulama süreçlerinin kritik başarı faktörleri kapsamında değerlendirilmesi. Istanbul Journal of Open and Distance Education, 1(2), 51-60

 • Yıldırım, F. B., Güneri, O. Y., & Aydın, Y. Ç. (2015). University Students’satisfaction Level and Related Variables. Journal of Theory and Practice in Education, 11(2), 521-533.

 • Yıldız, A., Sönmez, T.C. & Ciloşoğlu, M. (2015). Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçiş ve Etkileri:Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, 3(Özel Sayı), 35-45.

 • YÖK İstatistikleri. (2018). Retrieved from https://istatistik.yok.gov.tr

                                                                                                    
 • Article Statistics