THE CASE OF EAST OF ALANYA ABOUT SOIL GROWING ON THE GNEISS BEDROCK

Author :  

Year-Number: 2018-28
Language : null
Konu :
Number of pages: 6442-6452
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Orta Torosların güney kesiminde yer alan araştırma sahası konumu nedeniyle orta Toros karst alanında bulunmaktadır. Dolayısıyla sahada kireçtaşları, dolomitik kireçtaşları ve dolomitlerin yanı sıra kristalize kireçtaşları ile mermerler önemli yayılışa sahiptir. Ancak, bu çözünebilir kayaçların yanı sıra şist, gnays, metakonglomera gibi kayaçlar da geniş sahalı yayılış göstermiştir. Özellikle de, kuvvetli sıkışma rejimi altında oluşmuş ve metamorfizma geçirmiş Üst Kambriyen ve daha sınırlı olarak Alt Triyas şist ve gnayslar sahada önem arz etmektedir. Bu nedenle, orta Toros karst alanı içerisinde yer alan Alanya’nın doğu kesimi şist, gnays gibi geçirimsiz kayaçlarla sık olarak kesintiye uğramış, bu kayaçların çoğu yerde bir arada geliştikleri gözlenmiştir. Dolayısıyla, araştırma sahasında çözünebilir kayaçların bulunduğu kesimler ekosistem açısından ayrı bir ortam oluştururken şist, gnays gibi kayaçların bulunduğu araziler ise ayrı bir ortam meydana getirmiştir. Yani, bu kayaçlar üzerinde topoğrafya şekilleri, toprak yapısı, bitki gelişimi, hidrografik gelişim gibi ortam özellikleri çözünebilir kayaçlardan tamamen farklıdır. Bu farklılıklardan özellikle toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin çarpıcı olması nedeniyle gnayslar üzerinde gelişmiş topraklar bu araştırmada değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bunun için de, sahadan alınan toprak numunelerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri laboratuvar ortamında analizleri yapılarak sonuçlar kantitatif olarak ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

The research area in the southern part of the Central Taurus is located in the central Taurus karst area due to its location. Therefore, in addition to the limestones, dolomitic limestones and dolomites, the marbles and crystallized limestones are very common. However, in addition to these soluble rocks, rocks such as schist, gneiss and metachonglomera have also been extensively spread. Particularly, the Upper Cambrian and the Lower Triassic schists and gneisses, which were formed under a strong compression regime and have undergone metamorphism, are important in the field. Therefore, the eastern part of Alanya, which is located within the central Taurus karst area, was frequently interrupted by impermeable rocks such as schist, gneiss, and it was observed that most of these rocks developed together in the ground. Therefore, the areas where soluble rocks are located in the research area create a separate environment in terms of ecosystem while the lands where rocks such as schist and gneiss are located create a separate environment. On these rocks, environmental characteristics such as topography shapes, soil structure, plant development, hydrographic development are completely different from soluble rocks. Among the differences, especially because of the physical and chemical properties of soil, developed soils on gneisses were evaluated in this research. For this purpose, the physical and chemical properties of soil samples taken from the field were analyzed in the laboratory and the results were quantified.

Keywords


 • Atalay, İ. (2004). Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri, Meta Basım, İzmir.

 • Atalay, İ. (2004). Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri, Meta Basım, İzmir.

 • Atalay, İ. & Mortan, K (2007). Türkiye Bölgeler Coğrafyası, İnkılap Kitapevi, İstanbul.Atalay, İ. (2011). Toprak Coğrafyası, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir.

 • Atalay, İ. (2008). Ekosistem Ekolojisi ve Coğrafyası, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir.

 • Atalay, İ. & Efe, R. (2008). Ecoregions of the Mediterranean Area and the Lakes Region of Turkey, In:Efe, Cravins, Ozturk, Atalay (Eds), In: Environment and Culture in the Mediterranean Region, Inkilap Publ, Istanbul.

 • Atalay, İ.; Efe, R. & Soykan, A. (2008). Mediterranean Ecosystems of Turkey: Ecology of TaurusMountains. In: Efe, Cravins, Ozturk, Atalay (Eds). Environment and Culture in the Mediterranean Region. Part I, Chapter One p. 3-37, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle.

 • Atalay, İ. (2010). Uygulamalı Klimatoloji, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir.

 • Atalay, İ. (2011). Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir.

 • Atalay, İ. (2011). Toprak Oluşumu, Sınıflandırılması ve Coğrafyası, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir.

 • Atalay, İ. (2011). Türkiye İklim Atlası, İnkılap Kitabevi Baskı Tesisleri, İstanbul.

 • Atalay, İ. (2014). Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri /Ecoregions of Turkey, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir.

 • Atalay, İ. & Gökçe Gündüzoğlu, A. (2015). Türkiye’nin Ekolojik Koşullarına Göre Arazi Kabiliyet Sınıflandırılması, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir.

 • Atalay, İ. (2017). Türkiye Jeomorfolojisi, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir.

 • Bedi, Y. & Öztürk, E. M. (2001). Alanya Köprülü (Antalya) Dolayının Jeolojisi (Alanya O28 c1, d1, d2 ve d3) Paftaları, MTA, Derleme No: 10488, Maden ve Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Ankara.

 • Erinç, S. (2001). Jeomorfoloji II (Güncelleştirilmiş 3. Basım), Der Yayınları: 294, İstanbul.

 • Erten, N. (1996). “Alanya Dolayının Jeolojisi ve Tektonik Özellikleri”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

 • Koçman, A. (1993). Türkiye İklimi, Ege Ünv. Edebiyat Fak. Yayınları No:72, İzmir. Mater, B. (2004). Toprak Coğrafyası, Çantay Kitabevi, İstanbul.

 • Özgül, N. (1983). Alanya Bölgesinin Jeolojisi, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Özgül, N. (1976). “Torosların Bazı Temel Özellikleri”, Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 19 (1): 65-78, Ankara.

 • Sabancı, S. (2012). Alanya ve Manavgat’ın İklim Özellikleri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Seydioğulları, S. (1991). Alanya, Hat Baskı Sanatları Sanayi ve Tic. Ltd. Şti, İstanbul.

 • Sür, A. (1977). Alanya’nın İklimi, Ankara Ünv. Dil ve Tarih-Coğrafya Fak. Yayınları No: 270, Ankara.

 • Şengün, M. (1986). Alanya Masifinin Jeolojisi, MTA Derleme Rap. No: 8000, Ankara (Yayınlanmamıştır). Şişli, M.N. (1980). Ekoloji, Hacettepe Üniversitesi Yayınları A 31, Ankara.

 • Topraksu Genel Müdürlüğü. (1970). Antalya Havzası Toprakları, Topraksu Genel Müdürlüğü Yayınları: 235, Köyişleri Bakanlığı Yayınları: 145, Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics