RANKING OF COUNTRIES WITH GREY RELATIONAL ANALYSIS METHOD ACCORDING TO GLOBAL GENDER GAP INDEX

Author :  

Year-Number: 2018-28
Language : null
Konu :
Number of pages: 6348-6355
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özellikle 2000’li yıllardan itibaren birçok kurum ve kuruluş ülkelerin toplumsal cinsiyet veya cinsiyet eşitsizliği durumunu ortaya koymak adına çalışmalar yapmaktadırlar. Bu çalışmalarda ülkelere ait birçok veri istatistiksel olarak incelenmekte ve çeşitli endeksler oluşturulmaktadır. Oluşturulan endekslerle, ülkeler yıllar bazında kendi gelişimlerini görebilmektedirler. Ayrıca, ülke sıralamalarını da görerek diğer ülkelerle karşılaştırma yapma imkanıda bulmaktadırlar. Böylelikle ülkeler, cinsiyet eşitliğini sağlayabilmiş ülkelerin politikalarını inceleyerek yeni politikalar ve çözümler üretebilmektedirler. Bu çalışmanın temel amacı, Dünya Economik Forumu tarafından oluşturulan Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi verilerini kullanarak ülkelerinin sıralamalarını ortaya çıkartmak ve Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi sıralamasına alternatif bir sıralama yöntemi sunmaktır. Bu amaçla öncelikle, Global Endeks’in oluşturulmasında kullanılan 4 altendeks kullanılarak gri ilişkisel analiz yöntemi ile ülkelerin sıralaması elde edilmiştir. Daha sonra ise Global Endeks’in oluşturulmasında kullanılan 14 değişken kullanılarak gri ilişkisel analiz yöntemi ile ülkelerin bir diğer sıralaması elde edilmiştir. Oluşturulan sıralamalar, Global Endeks sıralamaları ile Spearman’ın sıra korelasyon katsayısı kullanılarak karşılaştırılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

to gender or gender inequality. These studies examine data from countries from a statistical perspective and various indices are created. These indices help countries track their annual improvement. It is also possible to observe country rankings and make a comparison. This way, countries can study the policies in countries that achieved gender equality and work on solutions. The main objective of this study is to rank countries using Global Gender Gap Index data from World Economic Forum and present an alternative ranking method to Global Gender Gap Index. For this objective, a country ranking is first formed with grey relational analysis using 4 sub-indices that were used in the creation of Global Index. Then, another country ranking is formed with grey relational analysis using the 14 variables used in the creation of Global Index. These rankings formed are compared to Global Index ranking using Spearman’s Rank Correlation Coefficient and results are interpreted.

Keywords


 • Baş, M., & Çakmak, Z. (2010). Gri İlişkisel Analiz ve Lojistik Regresyon Analizi ile İşletmelerde Finansal

 • Baş, M., & Çakmak, Z. (2010). Gri İlişkisel Analiz ve Lojistik Regresyon Analizi ile İşletmelerde FinansalBaşarısızlığın Belirlenmesi ve Bir Uygulama. Anadolu University Journal Of Social Sciences, s. 63-81.

 • Bektaş, H., & Tuna, K. (2013). Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası’nda İşlem Gören Firmaların Griİlişkisel Analiz ile Performans Ölçümü. Çankırı Karatekin University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences, s. 185-198.

 • Çaydaş, U., & Hasçalık, A. (2008). Use of the grey relational analysis to determine optimum laser cutting parameters with multi-performance characteristics. Optics & Laser Technology, s. 987-994.

 • Deng, J. L. (1982). Control Problem of Grey System. System and Control Letters, s. 288-294.

 • Gençoğlu , P., & Kuşkaya, S. (2016). Küresel Cinsiyet Uçurumu Açısından Avrupa ve Orta AsyaÜlkelerinin Değerlendirilmesi: İstatistiksel Bir Analiz. The Journal Of International Social Research, s. 696-705.

 • İlhan, M., Uğraş Dikmen, A., & Ak, N. (2017). Toplumsal Cinsiyet Algısının Değerlendirilmesi. International Journal of Social and Humanities Sciences, s. 108-121.

 • Karakaş, B., & Çevik, Ö. (2016). Cinsiyet Eşitsizliğinin Ölçülmesi: Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksine Eleştirisel Bir Yaklaşım. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, s. 67-81.

 • Kavas, A. (2018). Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi. Ankara: Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı.

 • Kung, C.-Y., & Wen, K.-L. (2007). Applying Grey Relational Analysis and Grey Decision-Making toevaluate the relationship between company attributes and its financial performance—A case study of venture capital enterprises in Taiwan. Decision Support Systems, s. 842-852.

 • Kuo, Y., Yang, T., & Huang, G.-W. (2008). The use of grey relational analysis in solving multiple attribute decision-making problems. Computers & Industrial Engineering, s. 80-93.

 • Özbek, A. (2017). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ve Excell İle Problem Çözümü. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • Tayyar, N., Akcanlı, F., Genç, E., & Erem, I. (2014). BİST’e Kayıtlı Bilişim ve Teknoloji AlanındaFaaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve Gri İlişkisel Analiz (GİA) Yöntemiyle Değerlendirilmesi. The Journal of Accounting and Finance, s. 19-40.

 • Tosun, N. (2006). Determination of optimum parameters for multi-performance characteristics in drillingby using grey relational analysis. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, s. 450-455.

 • Tunç, M. (2018). Kalkınmada Kadın Ayrımcılığı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Rolü: Ülkelerarası Farklı Gelir Gruplarına Göre Yatay Kesit Analiz. Sosyoekonomi, s. 221-251.

 • World Economic Forum. (2017). The Global Gender Gap Report. Switzerland: World Economic Forum.

 • Yıldırım, B. F., & Önder, E. (2014). İşletmeciler, Mühendisler ve Yöneticiler için Operasyonel, Yönetsel ve Stratejik Problemlerin Çözümünde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri. Bursa: Dora Yayıncılık.

 • Yıldırım, E., Ergüt, Ö., & Camkıran, C. (2018). Toplumsal Cinisiyet Eşitsizliği Konusundaki FarkındalığınBelirlenmesine Yönelik Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi, s. 37-46.

                                                                                                    
 • Article Statistics