ERZURUM YEREL GAZETELERİNDE KULLANILAN SLOGANLARIN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2018-27
Language : null
Konu :
Number of pages: 6165-6171
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Halkın isteklerine tercüman olan yerel basın, aynı zamanda yöre halkına kendilerine değer verildiğini gösterir. Her türlü gelişmelerden haberdar ederek; sunduğu haberlerde, fotoğraflarda, sıkıntılarda, etkinliklerde bir nevi yöre halkına yaşadığı yerin her gün bir hatırlatmasını yapar. Gazetelerde sunulan haberler, okuyucuların bakış açılarını yönlendirir. Bu yönlendirme ise gazetenin kullandığı sloganla başlar. Basın İlan Kurumu’nun resmi internet sayfasında yer alan Erzurum yerel gazetelerinde kullanılan sloganlar, araştırma kapsamında göstergebilimsel olarak çözümlenmiştir. Sloganlarda; hedef kitleyi etkilemek amacıyla görsel ve dilsel iletilerin olduğu, bunlar sayesinde anlamlar yüklendiği görülmüştür.

Keywords

Abstract

The local press, which interprets the wishes of the people, also shows that the local people are valued. By informing all kinds of developments; in the news, photos, troubles, events, a kind of local people to make a reminder of where you live every day. The news presented in newspapers directs readers' perspectives. This orientation starts with the slogan used by the newspaper. The slogans used in the local newspapers of Erzurum on the official web site of the Press Advertising Agency were analyzed semiologically. slogans; In order to influence the target audience, it is seen that there are visual and linguistic messages.

Keywords


 • Bak, Gökhan ve Eşidir, Osman Vedüd (2016). Yazılı Basın Sloganlarının İncelenmesi: Çorlu Yerel Basın

 • Bak, Gökhan ve Eşidir, Osman Vedüd (2016). Yazılı Basın Sloganlarının İncelenmesi: Çorlu Yerel Basın Örneği, Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, C:3, S:5, 8-13.

 • Bak, Gökhan (2018). K.K.T.C.’deki Devlet Üniversitelerinin Sloganlarının Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi, ATLAS International Refereed Journal On Social Sciences, C: 4, S: 14, 1438-1443.

 • Büyükbaykal, Güven Necati (2005). Türkiye’de Yerel Basının İşlevi ve Önemi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, C:0, S:23, 2005, 83-88.

 • Erkman Akerson, Fatma (2016). Göstergebilime Giriş, İstanbul: Bilge Kültür Sanat.

 • Gezgin, Suat (2007). Türkiye’de Yerel Basın, Editör: Suat Gezgin, Türkiye’de Yerel Basın, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, 177-196.

 • Köseoğlu, Aslı (2017). Erzurum Yerel Gazetelerinin Haber İçeriklerine Yönelik Bir İnceleme, Atatürk İletişim Dergisi, S:13, 149-164.

 • Rifat, Mehmet (2011). Homo Semioticus ve Göstergebilim Sorunları, 2. bs., İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • Rifat, Mehmet (2013). Açıklamalı Göstergebilim Sözlüğü: Kavramlar, Yöntemler, Kuramcılar, Okullar, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

 • Sığırcı, İlhami (2014). Göstergebilimsel Yaklaşım: Yazılı Basın Sloganlarının İncelenmesi, Editör: AhmetGÜNEŞ, İletişim Araştırmalarında Göstergebilim: Yazınsaldan Görsele Anlam Arayışı, Konya: LiteraTürk Yayınları, 155-182.

 • Sığırcı, İlhami (2016). Göstergebilim Uygulamaları: Metinleri, Görselleri ve Olayları Okuma, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • URL-1 : Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, slogan,http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c14eb84af2167.1680292 7 adresinden 30.11.2018 tarihinde alınmıştır.

 • URL-2 : Basın İlan Kurumu, Yerel Gazeteler, 14 Aralık 2018-Cuma tarihli ERZURUM Gazeteleri, https://www.bik.gov.tr/yerel-gazeteler/erzurum/ adresinden 30.11.2018 tarihinde alınmıştır.

 • URL-3 : Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, ideoloji,http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=%C4%B0DEOLOJ%C4%B0 adresinden 30.11.2018 tarihinde alınmıştır.

 • Ünal, Şinasi (1996). Yerel Basın ve Sorunları, Yeni Türkiye Medya Özel Sayısı II, C:2, S:2, 1068-1072.

                                                                                                    
 • Article Statistics