7. Sınıf Öğrencilerinin Drama Etkinliklerine İlişkin Görüşleri

Author:

Year-Number: 2019-30
Number of pages: 779-790
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet Bu araştırmanın amacı 7. Sınıf öğrencilerinin Türkçe derslerinde uygulanan drama etkinliklerine ilişkin görüşlerini incelemektir. Çalışma nitel yöntemde yapılmıştır. Çalışma grubu öğrencilerinin drama uygulamalarına ilişkin görüşlerini almak üzere araştırmacı tarafından görüş alma formu geliştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüş alma formunda 6 açık uçlu soru yer almıştır. Yarı yapılandırılmış görüş alma formuyla toplanan verilerin analizinde nitel analiz tekniklerinden içerik analizi uygulanmıştır. Araştırma Mardin İli, Dargeçit İlçesi Tavşanlı Köyü'nde eğitim faaliyetlerini sürdüren Tavşanlı Ortaokulu'nda yürütülmüştür. Bu nedenle araştırmanın çalışma gruplarını Tavşanlı Ortaokulu'nun 7. sınıfında öğrenim gören 28 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubu öğrencilerinin %96 oranında drama yöntemiyle ilgili uygulamaları beğendikleri ve bu konuda olumlu görüş belirttikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenci görüşleri incelendiğinde etkinliklere ilişkin değerlendirmelerin %100’ü drama yönteminin öğrencilerin duygu ve düşüncelerine olumlu yönde etkisinin olduğunu göstermektedir. Görüşlerin oldukça büyük oranının, dramanın konuşma becerisi üzerinde olumlu etkisinin olduğu yönünde olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Drama, Türkçe Öğretimi, Görüşler

Keywords

Abstract

Abstract The aim of this study is to examine the views of 7th grade students on the drama activities in Turkish lessons. The study was conducted in qualitative method. In order to get the opinions of the study group students about the drama practices, a researcher form was developed by the researcher. There were 6 open-ended questions in the form of semi-structured opinion. In the analysis of the data collected through semi-structured form of opinion, content analysis was applied from qualitative analysis techniques. The study was carried out in Tavşanlı Middle School which is continuing its education activities in Tavşanlı Village of Dargeçit District of Mardin Province. Therefore, the study groups consisted of 28 students studying in the 7th grade of the Tavşanlı Middle School. It was concluded that 96% of the study group students liked the practices related to the drama method and they expressed a positive opinion on this subject. When the students 'opinions are examined, 100% of the evaluations about the activities show that drama method has a positive effect on students' feelings and thoughts. It has been determined that quite a large proportion of opinions have a positive effect on the ability of the drama to speak. Key Words: Drama, Turkish Teaching, Opinions

Keywords