İŞLETMELERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMININ NEDENLERİ VE RİSKLERİ

Author :  

Year-Number: 2018-27
Language : null
Konu :
Number of pages: 6114-6124
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde küreselleşmenin ve teknolojinin giderek artış gösteren gelişimi ve işletmelerin sınır tanımayan büyüme istekleri rekabet ortamının etkin bir yapı kazanmasına neden olmuştur. Böylesi bir ortamda birçok işletme faaliyetlerini sürdürebilmek, dünya pazarında yerini alabilmek ve bu pazarda rekabet edebilmek için farklı yönetim stratejilerinden yararlanmaktadırlar. İşletmelerin yararlandıkları bu farklı stratejilerden biri de dış kaynak (outsourcing) kullanımıdır. Dış kaynak kullanımı, işletmelerin temel yeteneklerine odaklanmasına ve temel yeteneklerinden olmayan faaliyetlerini ise alanında uzmanlaşmış başka işletmelere devretmesine dayalı bir yönetim stratejisidir. Başlangıçta yalnızca maliyetleri düşürmek amacı ile yararlanılan dış kaynak kullanımı daha sonraları çeşitli nedenlere bağlı olarak giderek daha yaygın kullanılan bir yönetim stratejisi olmuştur. Her geçen gün önemi daha da artan dış kaynak kullanım stratejisi önemli avantajlar sağlarken bir takım risklerinin de olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda, bu çalışma ile tüm dünya genelinde uygulama alanı bulan dış kaynak kullanım stratejisinin nasıl gelişme gösterdiği, işletmelerin bu stratejiyi neden kullandıkları ve bu stratejinin taşıdığı olası risklerin neler olduğu konularına açıklık getirme amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Nowadays, the increasing development of globalization and technology and the demands of non-limiting growth of the businesses have enabled the competitive environment to gain an effective structure. In such an environment, many businesses benefit from different management strategies in order to sustain their activities, take their place in the world market and compete in this market. One of the different strategies that businesses benefit from is outsourcing. Outsourcing is a management strategy based on enterprises focusing on their core capabilities and transferring their non-core business activities to other specialized businesses. Initially, outsourcing is referenced only with the aim of lowering costs but later it has become an increasingly popular management strategy depending on various reasons. The strategy of outsourcing which are becoming more and more important with each passing day, provides a number of risks while providing significant advantages. In this context, this study aims to explain how to outsourcing strategy which has an application area around the world, has developed, why businesses use this strategy and what are the possible risks that this strategy carries.

Keywords


 • Bakan, İ.; Eyitmiş, M. A. & Fettahlıoğlu, S. H. (2012). “Türkiye’de Dış Kaynak Kullanımında Tedarikçi

 • Bakan, İ.; Eyitmiş, M. A. & Fettahlıoğlu, S. H. (2012). “Türkiye’de Dış Kaynak Kullanımında TedarikçiSeçim Kriterleri ve Sözleşme Şartlarında Dikkat Edilen Hususlar”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2:144-146.

 • Barthelemy, J. (2003). “The Seven Deadly Sins of Outsourcing, Academy of Management Executive”, 17 (2):93.

 • Budak, G. & Budak, G. (2016). İşletme Yönetimi, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul.

 • Cameron, K. S. (2006). “Investigating Organizational Downsizing: Fundamental Issues”, Human Resource Management, 33(2):184.

 • Chan, P. S. & Peel, D. (1996). “Causes and Impact of Reengineering”, Business Process Management Journal, 4(1):45.

 • Collins, T. (2007). “Procurement Outsourcing In Large New Zealand Organizations”, Unitec New Zealand Instute of Technology”, 5:12.

 • Corbett, M. F. (2004). Outsourcing Revolution: Why It Makes Sense And How To Do It Right, Kaplan Publishing, Chicago.

 • Çatı, K.; Çömlekçi, İ. & Zengin, E. (2015). “Dış Kaynak Kullanımının İşletme Finansal PerformansınaEtkisi: Düzce İli İmalat Sanayisinde KOBİ Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(28):57.

 • Deniz, Ü. Ş. (2017). “Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Kullanımı Olarak Taşıma Sözleşmelerinde YaşananSorunlar ve Çözüm Önerileri”, Doktora Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Edick, E. K. (2003). “A Comparision Of Job Satisfaction Between Direct Hire And Transferred Employees At An Outsource Suppliers”, Doctoral Thesis, Capella University, America.

 • Eğin, R. (2009). Firmaların Dönüştürücü Gücü Dış Kaynak Kullanımı Yöntem ve Uygulamalar, Crea Yayınları, İstanbul.

 • Eren, E.; Alpkan, L. & Erol, Y. (2005). “Temel Fonksiyonel Yeteneklerin Firmanın Yenilik ve Finansal Performansına Etkileri”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7):207.

 • Eren, E. (2016). Yönetim ve Organizasyon (Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar), Beta Yayınları, İstanbul. Genç, N. (2007). Yönetim ve Organizasyon, Seçkin Yayınevi, Ankara.

 • Gilley, K. M. & Rasheed, A. (2000). “Making More by Doing Less: An Analysis of Outsourcing and its Effects on Firm Performance”, Journal of Management, 26(4):766.

 • Gözüküçük, M. & Çelik, Y. (2012). “Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Dışarıdan Hizmet Alımı: Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 15(2):6-7.

 • Gül, H. (2005). “Dış Kaynak Kullanma Nedenleri ve Taşıdığı Riskler: İmalaat Sanayiinde Bir Uygulama”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(1):165.

 • Holcomb, T. & Hitt, M. (2007). “Toward a Model Of Strategic Outsourcing”, Journal Of Operations Management, 25:465.

 • Jiang, B.; Frazier, G. V. & Prater, E. L. (2006). “Outsourcing Effects On Firms Operational Performancean Empirical Study”, International Journal of Operations & Production Management, 26(12):1282-1283.

 • Kakabadse, N.; Kakabadse A. & Kouzmin, A. (2003). “Reviewing the Knowledge Management Literature: Towards a Taxonomy”, Journal of Knowledge Management, 7(4):77.

 • Kakabadse, A. & Kakabadse, N. (2005). “Outsourcing: Current and Future Trends”, Thunderbird International Business Review, 47(2):183.

 • Kanzuk, O. (2017). “İşletmelerde Dış Kaynak Kullanımı ve Çalışanlar Üzerindeki Etkileri, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

 • Karahan, A. (2009). “Dış Kaynak Kullanımının Verimlilik Üzerine Etkisi: Hastane Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21):188-192.

 • Karaman, H. Z. (2015). “İşletmelerin Dış Kaynak Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik ModeliYaklaşımı ile Belirlenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gümüşhane.

 • Kılıç, T. & Koç, Ö. (2016). “Hastaneleri Dış Kaynak Kullanımına Yönelten Nedenler Üzerine Bir Araştırma”, Aydın Sağlık Dergisi, 2(2):63.

 • Koçel, T. (2011). İşletme Yöneticiliği, Arıkan Yayınları, İstanbul.

 • Kremic, T.; Tukel, O. & Rom, O. W. (2006). “Outsourcing Decision Support: A Survey of Benefits, Risks and Decision Factors”, Supply Chain Management: An International Journal, 11(6):469.

 • Kroes, J. R. & Ghosh, S. (2010). “Outsourcing Congruence with Competitive Priorities: Impact on Supply Chain and Firm Performence”, Journal of Operation Management, 28(2):126-127.

 • Lankford, W. M. & Parsa, F. (1999). “Outsourcing a Primer, Management Decision”, 37(4):311-314.

 • Lacity M. & Hirchheim, R. (1993). “The Information Systems Outsourcing Bandwagon”, Sloan Management Review, 35(1):12-14.

 • Leite, A.; Pinto, P. & Nunes, J. (2018). “Sustainability and Ethics as Attraction Factor and TalentRetaining: The Case of the Companies in Brazil”, International Journal of Innovation and Sustainable Development, 12(2):2843.

 • Lindholm, A. & Suomala, P. (2004). “The Possibilities of Life Cycle Costing in Outsourcing Decision Making”, Frontiers Of E-Business Research, 229.

 • Martinsons, M. (1993). “Outsourcing Information Systems: A Strategic Partnership with Risks”, Long Range Planning, 26(3):24.

 • Ofluoğlu, G. & Doğan, Ş. (2009). “İşletmelerde Dış Kaynaklardan Yararlanma Yönteminin Organizasyon Yapısı İle Çalışma İlişkilerine Etkileri”, Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 1(1):151.

 • Oktay, E. (2005). Küçülerek Büyüme (Downsizing), Gazi Kitabevi, Ankara.

 • Öz, M. (2011). “Lojistik Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımı ve Üçüncü Parti Lojistik İşletmelerininFirmaların Pazarlama Tabanlı Yeteneklerini Oluşturmada ve Müşteri Değerini Arttırmadaki Rolü”, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 • Özbay, T. (2004). İşletme Yönetiminde Yeni Eğilimler Dizisi: Sorularla Dış Kaynak Kullanımı, İTO Yayın, İstanbul:

 • Özgener, Ş. (2004). Bir Yönetim Stratejisi Olarak Outsourcing, Çağdaş Yönetim Yaklaşımları İlkeler Kavramlar ve Yaklaşımlar, Beta Basım Yayım, İstanbul.

 • Purwadi, D.; Taraka, K. & Ota, M. (1999). “Reengineering for Human Resource Management in Japanase Companies: Is it Important to be Introduced?”, International Journal Production Economics, 60.

 • Quelin, B. & Duhamel, F. (2003). “Bringing Together Strategic Outsourcing and Corporate Strategy: Outsourcing Motives and Risks, European Management Journal”, 21(5):655-657.

 • Quinn, J. B. & Hilmer, F. G. (1994). “Strategic Outsourcing”, Sloan Management Review, 35(4):82-83.

 • Sevim, Ş.; Çetinoğlu, T. & Kurnaz, N. (2006). “Muhasebe Sistemlerine Bilgi Teknolojileri Hizmet DesteğiSağlayan Bilgisayarlar Firmalarının Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 32:6.

 • Song, H. & Kee, D. M. H. (2018). “The Core Competence of Successful Owner-Managed SMEs, Management Decision”, 56(1):252-256.

 • Şahin, B. (2005). “İşletmelerde Dış Kaynaklardan Yararlanma Ve Konaklama İşletmeleri Üzerinde Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

 • Tanyeri, M. & Fırat, A. (2005). “Rekabet Değişkeni Olarak Dış Kaynak Kullanımı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(3):271-275.

 • Tayauova, G. (2012). “Advantages and Disadvantages Of Outsourcing: Analysis Of Outsourcing Practices Of Kazakhstan Banks”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 41:189-190.

 • Turan, A. (2014). “Temel Yetenek ve Dış Kaynaklardan Yararlanma Tekniklerine Felsefik Bir Bakış:Dinamik Beceriler ve İş Modeli Yaklaşımlarıyla İlişkilendirme”, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(7):158.

                                                                                                    
 • Article Statistics