A REVIEW ON THE OTTOMAN’S TANZIMAT REFORMS

Author :  

Year-Number: 2018-27
Language : null
Konu :
Number of pages: 5901-5909
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

The Tanzimat period of the Ottoman State is vital importance because of its historic value to the empire. Thus, the period still continues to determine Turkey’s today policy, military, education etc. According to some, the Tanzimat period occured by the coercion of the western states. With regard to others, they generally think that the Tanzimat period ocurred by the decision of state’s itself. Western states’ attitudes towards Ottomans’ reforms was effective, generally, in a negative way, but not positive. It is clear that strong states generally prioritized their own benefits. As a result of such situation, reforms which Ottomans struggled to realize could be adopted neither by the reformers nor by the subjects of the empire, even though empire’s sincere efforts to adapt to the modern age. However, in any case such a period occurred in the recent history of the Ottomans, and this period has produced/produced important results.

Keywords


 • Abisaab, R. J. (2012). “Şii Ulema, Medreseler ve Osmanlı’nın Geç Döneminde Eğitim Reformu”. Hâkim

 • Abisaab, R. J. (2012). “Şii Ulema, Medreseler ve Osmanlı’nın Geç Döneminde Eğitim Reformu”. HâkimParadigmaların Ötesinde, Rifa’at Abou-El-Haj’a Armağan. Compilled by Donald Quataert and Baki Tezcan. Translated by Aytek Sever. Ankara: Tan Yay. 195-223.

 • Akyıldız, A. (1993). Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform (1836-1856). İstanbul: Eren Yay.

 • Ayas, G. (2012). “Toplumlararası İlişkilerde Rol Farklılığı Çerçevesinde Rus ve Türk ModernleşmesineMukayeseli Bir Bakış”. Türkiye’de Modernleşme, Batılılaşma Yerine Küreselleşmenin İkamesi. Ertan Eğribel and Uğur Özcan (Ed.). İstanbul: Doğu Kitabevi. 207-224.

 • Berkes, N. (2008). Türkiye’de Çağdaşlaşma. İstanbul: Yapı Kredi Yay.

 • Davutoğlu, A. (2014). Stratejik Derinlik. (ninety third edition). İstanbul: Küre Yay. Davies, N. (1998). Europe: A History. New York: HarperPerennial.

 • Davison, R. H. (1990). Essays in Ottoman and Turkish History (1774-1923), the Impact of the West. Texas: University of Texas Press.

 • ------------------- (2004). Kısa Türkiye Tarihi. Translated by Durdu Mehmet Burak. Ankara: Babil Yay.

 • ------------------- (2005). Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform (1856-1876). Translated by Osman Akınhay. İstanbul: Agora Yay.

 • Deringil, S. (2002). İktidarın Sembolleri ve İdeoloji, II. Abdülhamid Dönemi (1876-1909). İstanbul: Doğan Duverger, M. (1958). Droit Constitutionnel et Institutions Politiques. Paris.

 • Düzgün, Ş. A. (2014). Sarp Yokuşun Eteğinde İnsan. Ankara: Lotus Yay.

 • Eğribel, E. and Özcan, U. (2012). “Türkiye’de Batıcılaşmanın Serüveni: Modernleşme-KüreselleşmeGerilimi İçinde İki Tanzimat Değerlendirmesi”. Türkiye’de Modernleşme, Batılılaşma Yerine Küreselleşmenin İkamesi. Ertan Eğribel and Uğur Özcan (Ed.). İstanbul: Doğu Kitabevi. 43-50.

 • Faroqhi, S. (2012). “Post-Kolonyal Dönem Öncesi ve Sonrasında İmparatorluklar: Osmanlılar”. Hâkim Tezcan. Translated by Aytek Sever. Ankara: Tan Yay. 83-104.

 • Findley, C. V. (1994). Osmanlı Devleti’nde Bürokratik Reform, Bâbıâlî (1789-1922). Translated by Latif Boyacı and İzzet Akyol. İstanbul: İz Yay.

 • ------------------ (2008). “The Tanzimat”. The Cambridge History of Turkey. Cambridge: Cambridge University Press. 11-37.

 • ------------------ (2011). Modern Türkiye Tarihi, İslâm, Milliyetçilik ve Modernlik. Translated by Güneş Ayas. İstanbul: Timaş Yay.

 • ------------------ (2012). Dünya Tarihinde Türkler. Translated by Ayşen Anadol. İstanbul: Timaş Yay. Gencer, B. (2014). İslâm’da Modernleşme (1839-1939). Ankara: Doğubatı Yay.

 • Genç, E. S. (2010). 19. Yüzyıl İstanbul’u, Bir İngiliz Seyyahın İzlenimleri. İstanbul: Doğu Kitabevi. Georgeon, F. (2006). Sultan Abdülhamid. Translated by A. Berktay. İstanbul: Homer Yay.

 • Habermas, J. (1973). Legitimation Crises. Boston.

 • Kaçmaz, G. (2012). “Gündelik Yaşam İdeolojisi ve Modernleşme Sürecinde Türk Kimliğinin Bunalımı”.Türkiye’de Modernleşme, Batılılaşma Yerine Küreselleşmenin İkamesi. Ertan Eğribel and Uğur Özcan (Ed.). İstanbul: Doğu Kitabevi. 425-434.

 • Karal, E. Z. (2011). Büyük Osmanlı Tarihi V-IX. Ankara: TTK Yay.

 • Karpat, K. (2006). Osmanlı’da Değişim, Modernleşme ve Uluslaşma. Ankara: İmge Yay. Koloğlu, O. (2004). Abdülhamit ve Masonlar (fifth edition). İstanbul: Pozitif Yay.

 • Köktürk, G. (2013). Baykan Sezer’de Doğu-Batı Sorunu. İstanbul: Doğu Kitabevi.

 • Lewis, B. (2009). Modern Türkiye’nin Doğuşu (third edition). Translated by Babür Turna. Ankara: Arkadaş Mardin, Ş. (1995). Türkiye’de Din ve Siyâset. İstanbul: İletişim Yay.

 • ------------- (1996). Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu. İstanbul: İletişim Yay.

 • Moreau, O. (2011). “Défendre Les Frontières Ottomanes Dans Les Balkans À L’Âge Des Réformes EnjeuxÉconomiques, Sociaux et Nationaux, (1826-1914)”. Halil İnalcık Armağanı II-Tarih Araştırmaları. Ankara: Doğubatı Yay. 417-434.

 • Mumcu, A. (2012). “Tanzimat Dönemi’nde Türk Hukuku”. Adâlet Kitabı. Halil İnalcık, Bülent Arı, Selim Aslantaş (Ed.). Ankara: Kadim Yay. 207-228.

 • Okandan, R. G. (1949). Amme Hukukumuz Bakımından Tanzimat, Birinci ve İkinci Meşrûtiyet Devirlerinin Önemi. İstanbul.

 • Ortaylı, İ. (2005). İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı. İstanbul: Alkım Yay.

 • Özbek, N. (2011). Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyal Devlet, Siyâset, İktidar ve Meşruiyyet (1876-1914) (fourth edition). İstanbul: İletişim Yay.

 • Quataert, D. (2005). The Ottoman Empire (1700-1922). Cambridge: Cambridge University Press.

 • --------------- (2011). Sanayi Devrimi Çağında Osmanlı İmalat Sektörü. Translated by Tansel Güney. İstanbul: İletişim Yay.

 • Said, E. (2009). Başlangıçlar: Niyet ve Yöntem. Translated by Ferit Burak Aydar. İstanbul: Metis Yay. Sander, O. (2012). Siyasî Tarih, İlkçağlardan 1918’e. Ankara: İmge Yay.

 • Seyitdanlıoğlu, M. (2012). “Tanzimat Dönemi’nde Yüksek Yargı ve Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adiye”. Adâlet Kitabı. Halil İnalcık, Bülent Arı, Selim Aslantaş (Ed.). Ankara: Kadim Yay. 255-270.

 • Sezer, B. (2012). “Batıcılaşma-Seminer Notları”. Türkiye’de Modernleşme, Batılılaşma Yerine Küreselleşmenin İkamesi. Ertan Eğribel and Uğur Özcan (Ed.). İstanbul: Doğu Kitabevi. 9-41.

 • Tabakoğlu, A. (2012). Türkiye İktisat Tarihi. İstanbul: Dergâh Yay.

 • Tanpınar, A. H. (2013). On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Dergâh Yay.

 • Tezcan, B. (2012). “Bilim Üzerinden Siyâset: Erken Modern Osmanlı Bilimi Üzerine Düşünceler”. HâkimTunaya, T. Z. (2010). Türkiye’nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay.

 • Uğur, Y. (2012). “Rifa’at Abou-El-Haj: Osmanlı Devlet ve Siyasi Yapısına Farklı Bir Bakış”. Hâkim Unat, F. R. (1974). Hicrî Tarihleri Milâdî Tarihe Çevirme Klavuzu. Ankara: TTK Yay.

 • Yasamee, F. A. K. (1996). Ottoman Diplomacy, Abdulhamid II and the Great Powers (1878-1888). İstanbul: The Isis Press.

 • Yelkenci, Ö. F. (2010). Türk Modernleşmesi ve II. Abdülhamid’in Eğitim Hamlesi. İstanbul: Kaknüs Yay.

 • Yerasimos, S. (2007). Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye, Tanzimattan 1. Dünya Savaşı’na. Translated by Babür Kuzucu. İstanbul: Belge Yay.

 • Yetim, N. (2012). “Türk Düşün Yaşamında Yenilikçilik ve Yenileşme Kodları”. Türkiye’de Modernleşme,Batılılaşma Yerine Küreselleşmenin İkamesi. Ertan Eğribel and Uğur Özcan (Ed.). İstanbul: Doğu Kitabevi. 377-389.

                                                                                                    
 • Article Statistics