TÜKETİCİLER AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET

Author :  

Year-Number: 2018-27
Language : null
Konu :
Number of pages: 6013-6021
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde internet, hemen hemen her eve girmekte, insanlar birçok işini internet ile yapabilmektedir. Küreselleşme neticesinde hayatımızda bulunan ekonomik, kültürel ve sosyal sınırlar zayıflamış, bilgiye ulaşmak kolaylaşmış ve küresel ticaretin önündeki engeller azalmıştır. Bu bağlamda internetin hızlı gelişimi ve dünya genelinde yaygınlaşması ile ön plana çıkan e-ticaret hem işletmelere hem de tüketicilere sağladığı avantajlar sebebi ile tercih edilir hale gelmiştir. Çalışmada e-ticaretle ilgili temel kavramlar ve e-ticaretin kapsamı ile avantajları ele alınmış olup ayrıca elektronik ticaret sözleşmeleri ve mesafeli sözleşmeler arasındaki ayrıma, bu kapsamda ülkemizde tüketicilere sağlanan yasal haklara, yapılan mevzuat değişikliklerine ve mevzuat değişikliği önerilerine yer verilmiştir. Çalışmada e-ticaret konusu ele alınırken ağırlıklı olarak günümüzde yaygın olarak kullanılan internet siteleri aracılığıyla yapılan üreticiden tüketiciye yönelik e-ticaret ve uzaktan iletişim araçları ile akdedilen mesafeli sözleşmeler üzerinde durulmuştur.

Keywords

Abstract

In today’s world in which the technology develops rapidly, the Internet enters almost every house, enabling people to manage various works on the Internet. As a consequence of globalization, economical, cultural, and social boundaries that are present in our lives have weakened; the access to information has become easier, and the barriers restraining the global trade has decreased. In this context, e-commerce, which comes to the forefront with the rapid improvement of the Internet and its prevalence worldwide, has become preferable thanks to the advantages it provides to the business managers and the consumers. In the study, the basic concepts relating to e-commerce, and the scope of e-commerce along with the advantages are discussed, and furthermore, the distinction between e-commerce contracts and distance contracts,the legal rights in this scope that are provided in our country to consumers, legislative amendments that are implemented and that are proposed are included. In the study, while the subject matter of e-commerce is discussed, producer-to-consumer oriented e-commerce which is practiced through the Internet sites widely used today, and the distance contracts concluded via remote communication means are elaborated predominantly.

Keywords


 • Avrupa Parlamentosu (AP). (1997). Mesafeli Sözleşmelere İlişkin Olarak Tüketicinin Korunması Hakkında

 • Avrupa Parlamentosu (AP). (1997). Mesafeli Sözleşmelere İlişkin Olarak Tüketicinin Korunması Hakkında97/7 AT Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, Sayı 97/7 AT. Erişim tarihi: 15 Mart 2018,https://www.ab.gov.tr/files/ceb/Fasil%2028%20Tuketicinin%20ve%20Sagligin%20Korunmasi/31997l000 7_tr.pdf

 • Bankalararası Kart Merkezi (BKM). (t.y.). İnternetten Yapılan Kartlı Ödeme İşlemleri Erişim tarihi: 14 Mart 2018, https://bkm.com.tr/internetten-yapilan-kartli-odeme-islemleri/

 • Çak, M. (2002). Dünyada ve Türkiye’de Elektronik Ticaret ve Vergilendirilmesi [Elektronik Sürüm], İTO Yayınları No: 6, İstanbul.

 • Demir, M. (2003). Kapıdan İşlemlerde Tüketiciyi Koruyan Geri Alma Hakkı, Turhan Yayınevi, Ankara.

 • Deniz, R.B. (2001) İşletmeden Tüketiciye İnternette Pazarlama ve Türkiye’deki Boyutları, Beta Basım, İstanbul.

 • Doğan, Z., Hamşıoğlu, A.B. (2002). “2002 Yılına Doğru Yeni Ekonomi Kavramı Üzerine Genel BirDeğerlendirme ve Elektronik Ticaret Kavramı”, I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Mayıs, 2002, Etkinliği Düzenleyen Kurumun Adı, 881-892, Kocaeli.

 • Ekici, K.M. (2013). E-Ticaret, Savaş Kitap ve Yayınevi, Ankara.

 • Ekin, N. (1998). Bilgi Ekonomisi’nde Elektronik Ticaret [Elektronik Sürüm], İTO Yayınları No: 61,Electronic Commerce Ad hoc Working Group (ECAWG). (1997). Electronic Commerce: Need For AGlobal Facilitation Approach. Erişim tarihi: 13 Mart 2018, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/untdid/download/eca97003.pdf

 • Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurumu (ETKK). (t.y.). E-Ticarete Başlarken. Erişim tarihi: 14 Mart2018, http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/hizmetTicareti/eTicaret/eticaret-eTicarete_Baslarken?_afrLoop=1158172761853141&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=7r20aqejx_277#!%40%40%3F_afrWindowId%3D7r20aqejx_277%26_afrLoop%3D1158172761853141%26_afrWindo wMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D7r20aqejx_331

 • Emarketer (2013) Ecommerce Sales Topped $1 Trillion for First Time in 2012. Erişim tarihi: 12 Mart2018, http://www.emarketer.com/Article/Ecommerce-Sales-Topped-1-Trillion-First-Time-2012/1009649

 • Erdem, A.O., Efiloğlu, Ö. (2002). “Bilgi Çağında Elektronik Ticaret”, Türkiye’de İnternet Konferansı, Kasım 2002, Etkinliği Düzenleyen Kurumun Adı, Sayfa no, İstanbul.

 • Fidan, H. (2014). "Asimetrik Bilginin Elektronik Ticaret Üzerindeki Etkileri ve Tüketici Güveni Üzerine Bir Uygulama", Doktora tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

 • Gazioğulları, A. (2014). "Elektronik Ticaret ve Elektronik Ticaretin Gümrük Mevzuatı Bakımından Değerlendirilmesi",Yüksek Lisans tezi, Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

 • Gökçen, H. (2005). Yönetim Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarım Perspektifi, EpiYayıncılık. Ankara.Gökgül, M. (2014). "Türkiye’de Elektronik Ticaret ve İşletmelere, Tüketicilere Sağladığı Avantajlar, Dezavantajlar", Yüksek Lisans tezi, Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Metin, İ. (2012). "Küresel Pazarlama Ortamında Elektronik Pazaryerlerinin Etkinliğinin ArtırılmasındaGüvenilirliğin Rolü: Türkiye’de Otomotiv Sektöründe Bir Araştırma", Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2001). Electronic Commerce[Elektronik Sürüm]. OECD Observer. Erişim tarihi: 15 Mart 2018, http://www.oecd.org/sti/consumer/2346217.pdf

 • Tiryaki, B. (2008) “E-Tüketici ve Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması”, XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı, Etkinliğin Tarihi, Etkinliği Düzenleyen Kurum, Ankara.

 • T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB). (1995). 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, T.C. Resmi Gazete, 22221, 08 Mart 1995.

 • T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB). (2011). Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Bilinçli Tüketici Tüketici Bilinci, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara.

 • T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB). (2013). 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, T.C. Resmi Gazete, 28835, 07 Kasım 2013.

 • T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB). (2014). 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun. T.C. Resmi Gazete, 29166, 5 Kasım 2014.

 • T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB). (2014). Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete, 29188, 27 Kasım 2014.

 • T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB). (2015). Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete, 29253, 31 Ocak 2015.

 • T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB). (2015). Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, T.C. Resmi Gazete, 29417, 15 Temmuz 2015.

 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2014). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. Erişim tarihi: 22 Mart 2018, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16198

 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2017). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, Erişim tarihi: 14 Mart 2018, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24862

 • Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD). (2017). Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü:E-Ticaret, TÜSİAD Ticaret Raporu. Erişim tarihi: 15 Mart 2018, http://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/9675-dijitallesen-dunyanin-itici-gucu-e-ticaret

 • World Trade Organisation (WTO). (t.y.) “Electronic Commerce” Erişim tarihi: 14 Mart 2018, https://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/electronic_commerce_e.htm

                                                                                                    
 • Article Statistics