ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA ARNAVUT ETNİSİTESİ; NİKSAR(TOKAT) ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-27
Language : null
Konu :
Number of pages: 6002-6012
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyada homojen bir toplumdan söz etmek mümkün değildir. Bu anlamda çok kültürlülük, tüm toplumda grubun kendi kültürel ve fiziksel mekânlarında, bölümlerinde veya toplumsal katmanlarında bulunması demektir. Bu bağlamda çok kültürlülük, alt kültür, göç, iskan, diaspora ve kültürel değişim gibi sosyolojik olguları içine alan bir yaklaşım içermektedir. Osmanlı toplum yapısı, ABD, Almaya ve Fransa belirgin tipik çok kültürlü toplum örneklerini oluşturmaktadır. Toplumların çoğunda kültürlerin çeşitliliğinden kaynaklanan sorun, ideolojik bazı çevrelerin kışkırtmalarından kaynaklanabileceği gibi münferit bir olayın manipülasyonu ile gerçekleşebilmektedir. Ancak çoğu zamanda bir sorun oluşturmadan varlık karakterini de sürdürebilmektedir. Örneğin Türkiye’de –Niksar- yerleşik etnik ve dini grupların sahip olduğu çok kültürlülük, bir çatışma değil bir bütünleşme kriteri bir kültürel yoksulluk değil bir zenginlik olarak varlığını sürdürmektedir. Çalışmanın konusu, çok kültürlülüğün tipik bir örneği olan Niksar/Tokat’ta çok kültürlülüğün nasıl algılandığıdır. Araştırmanın amacı, Arnavut etnik grupların düşünceleri ve eylemleri hakkında sosyolojik analiz yapmaktır. Bilgi toplama tekniği ise Arnavut etnik gruba mensup bireylerce kurulmuş ve sürdürülen sivil örgütlerin yönetici ve üyeleri ile ya da etnik gruplara mensup bireylerle yapılan mülakatlardan oluşmaktadır.

Keywords

Abstract

It is not possible to speak of a homogeneous society in the world. In this sense, multiculturalism all groups in society from their own cultural and physical space in sections or layers the presence in social means. In this context, multiculturalism, sub-culture, immigration, housing, diaspora, and cultural exchange, such as sociological phenomena, an approach for includes. The structure of Ottoman society, the US, Germany and France constitute significant typical examples of a multicultural society. The problem arising from the diversity of cultures in many societies, ideological, as can be achieved by the manipulation of an isolated incident due to some environmental factors. However, most able to maintain the character of the entity without creating a problem at the time. For example, in Turkey –Niksar - resident ethnic and religious groups is not a clash of multiculturalism that have the criteria of poverty continue to exist as a cultural integration, which not a wealth of The subject of the study, which is a typical example of multiculturalism Niksar/Tokat multiculturalism in how they are perceived. The aim of the research doing sociological analysis about the thoughts and actions of the Albanian ethnic groups. Information gathering technique conducted by individuals from the ethnic group of Albanian-governmental organizations or individuals from ethnic groups consists of interviews with managers and members of

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics