TÜRKİYE-ORTADOĞU ÜLKELERİ EKONOMİK İLİŞKİLERİNDE 1973 PETROL KRİZİNİN YERİ

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu :
Number of pages: 5753-5762
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede, 1973 yılında yaşanan ve tarihe ilk “Petrol Krizi” veya “Petrol Şoku” olarak geçen gelişmenin, Türkiye ile Ortadoğu ülkeleri arasındaki politik ve ekonomik ilişkilerinde taşıdığı yeni boyut üzerinde durulacak, bu yeni politika değişikliğinin ortaya çıkardığı ekonomik ve siyasi sonuçları ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

In this article, we will focus on the event that occurred in 1973 and was the first in the history as Oil Crisis or Oil Shock. Then the effects of the 1973 oil crisis of political and economic relations between Turkey and Middle Eastern countries will be discussed. The economic and political implications of this new policy change will be critical.

Keywords


 • ARMAOĞLU, Fahir (1989). Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları (1948-1988), İstanbul: İş Bankası

 • ARMAOĞLU, Fahir (1989). Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları (1948-1988), İstanbul: İş Bankası Yayınları.

 • ARMAOĞLU, Fahir (2005). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 15. Baskı, İstanbul: Alkım Yayınevi.

 • AYGÜL, Bilgin – KARTAL, Selim (1983). Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerine Sanayi Malları İhracat İmkanları, İGEME, Ankara.

 • AYHAN, Veysel (2006). İmparatorluk Yolu-Petrol Savaşları’nın Odağında Orta Doğu, Ankara: Nobel Yayın.

 • BAYKAN, Mahmut Ali (1993). “The Palestinian Question in Turkish Foreign Policy from the 1950s to the 1990s”,International Journal of Middle East Studies, Cilt: 25, Sayı: 1, ss. 91-110.

 • DAĞI, İhsan D. (2002). Ortadoğu’da İslam ve Siyaset, İstanbul: Boyut Kitapları.

 • DEMİR, Yeşim (2009). “1960-1980 Dönemi Türk-Arap Ekonomik İlişkileri”, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, Cilt 8, Sayı 18-19 (Bahar/Güz), ss. 209-227.

 • DEMİRCİ, Füsun (1992). Türkiye-Ortadoğu Ekonomik İşbirliği Potansiyeli (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.

 • DİE (1976-1977). Dış Ticaret Yıllık İstatistik, Seri 1.

 • FIRAT, Melek M. (1997). 1960-1971 Arası Türk Dış Politikası ve Kıbrıs Sorunu, Ankara: Siyasal Kitabevi. GİRİTLİ, İsmet (1978). Kara Altın Kavgası- Petrol ve Politika, İstanbul: Toker Yayınları.

 • GÖKSU, Ekrem(1976). “OPEC-OAPEC ve Ekim İhtilali”, Meydan, Sayı: 540-22, ss.

 • GRESH, Alain- VİDAL, Dominique (1991). Ortadoğu Mezopotamya’dan Körfez Savaşı’na, (çev.: Hamdi Türe), İstanbul: Alan Yayınları.

 • GÜL, Abdullah (1981). Türkiye ile Ortadoğu Ülkeleri Arasında İşbirliği (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul.

 • GÜREL, Şükrü Sina (1979). Orta Doğu Petrolünün Uluslararası Politikadaki Yeri, Ankara: SBFD YayınlarıGÜREL, Şükrü S.- ERGÜN, Özlem G. (1993). "İkinci Petrol Krizi Sonrasında Ortadoğu Petrolleri ve OPEC", Su Sorunu, Türkiye ve Ortadoğu, İstanbul: Bağlam Yayınları.

 • ISSAWI, Charles (1979). “The 1973 Oil Crisis and After”, Journal of Post Keynesian Economics, Vol: 1, Issue: 2, pp. 3-26.

 • İGEME (1988), Ortadoğu Ülkelerine İhracat Olanakları Raporu/Eylül.İLSEVEN, Nebil (1991). “Petrol Sorunu”, Ortadoğu Sorunları ve Türkiye (ed.: Haluk Ülman), Ankara: Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı Yayını,

 • KAMEL, Ayhan (1974). "Türkiye’nin Arap Dünyası ile İlişkileri", Dış Politika-Foreign Policy, Cilt: 4, Sayı: 4, ss. 5-20.

 • KARAASLAN, Ahmet (1999). “Arz Yönlü İktisat Laffer Eğrisi ve İktisadi İstikrar Açısından Vergileme,” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 2, ss. 47-70.

 • KİRİŞÇİ, Kemal (2002). “Türkiye’nin Ortadoğu Politikasının Geleceği”, Günümüzde Türkiye’nin Dış Politi- kası, (der.: Barry Rubin ve Kemal Kirişçi), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

 • LABAKİ, Butros A. (1994) "Mevcut Türk-Arap Ekonomik İlişkileri", Arap-Türk İlişmilerinin Geleceği, Milletlerarası Platformda Çözüm Önerileri (terc. Ali Çankırılı), İstanbul: TİMAŞ Yayınları.

 • MANİSALI, Erol (1979). "AET’ye Katılma ve Diğer Ekonomik Gruplarla İlişkiler; Türkiye Açısından Değerlendirme", Türk Ekonomisinin Dışa Açılma Sorunları, İstanbul: Beyrut Kitabevi.

 • htpp://www.oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/376/Oil_market_still_on_edge.html (Erişim tarihi: 30 Temmuz 2018)

 • PALA, Cenk (1993). “Uluslar arası Enerji Ajansı (IEA)’nın Kökenleri,” Ekonomik Yamlaşım, Cilt: 4, Sayı: 9, ss. 69-87.

 • PARLAR, Suat (2003). Barbarlığın Kaynağı Petrol, İstanbul: Anka Yayınları.

 • REID, Keith (2004). “1973 Oil Crisis”, National Petroleum News 96, Vol: 9. pp.18-19.

 • SIRIM, Veli (1999). Cumhuriyet Dönemi Türkiye-İslam Ülkeleri Ticari İlişkileri: Mukayeseli Statik BirAnaliz (Yayımlanmamış Doktora Tezi-Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü), İstanbul.

 • SOYSAL, İsmail (2000). “Yakın Tarihin Işığında Türk-Arap İlişkileri (1970-1980)”, İki Tarafın BakışAçısından Türk-Arap Münasebetleri, İstanbul: İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA).

 • TİRYAKİOĞLU, İbrahim Ethem (1979). “Kapı Komşumuz Irak ve İlişkilerimiz,” Stratejik Etütler Bülteni, Sayı: 68

 • TURHAN, Salih (1987). “Stagflasyon ve Maliye Politikası”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt: 43, ss. 433-455.

 • YALÇINTAŞ, Nevzat (1979). "Türkiye ile Arap Ülkeleri Arasındaki İktisadi İlişkilerin Geleceği", Türk-Arap İlişkileri; Geçmişte, Bugün, Gelecekte-l. Uluslararası Konferans Bildirileri, H.Ü. Türkiye ve Orta Doğu Araştırma Enstitüsü, 18-22 Haziran 1979, Ankara.

 • YAŞA, Memduh (1980). Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi 1923-1978, İstanbul: Akbank Kültür Yayını.

 • YERGİN, Daniel (2014). Enerjinin Geleceği: Petrol, Doğalgaz, Elektrik (çev. Ümit Şensoy), İstanbul: Optimist Yayınları.

 • YILMAZ, Sefer-KALKAN, Duhan K. (2017). “Enerji Güvenliği Kavramı: 1973 Petrol Krizi Işığında Bir Tartışma,” Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 3, ss. 169-199

                                                                                                    
 • Article Statistics