SEÇİLMİŞ ÜLKELER GENELİNDE ÇEŞİTLİ SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN YOKSULLUK AÇIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu :
Number of pages: 5681-5686
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yoksulluğun yaygınlaşması ve yüksek oranda artan gelir eşitsizlikleri, kalkınma sorunlarının temelini oluşturmaktadır. Kalkınma politikalarının odak noktası, gelişmekte olan ülkelerde, yoksulluk ve eşitsizlik sorunlarına odaklanmaktadır. Az gelişmiş ülkeler, çoğunlukla yetersiz beslenme ve sağlık sorunları ile karşı karşıya, okuryazarlık durumu az, kentsel gecekondu bölgelerinde, küçük tarımsal bölgelerde yetersiz koşullarda yaşamakta ve sosyal dışlanmalarla birlikte siyasi yönden sesleri duyulmamaktadırlar. Dolayısıyla, yoksulluğun azaltılması ve yoksulluğa sebep olan birtakım etmenlerin belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu kapsamda, çalışmanın amacı, seçilmiş ülkeler genelinde çeşitli sosyo-ekonomik değişkenlerin yoksulluk açığı üzerine etkisinin incelenmesidir. Araştırmada, Dünya Bankasının ulusal yoksulluk açığı yüzdesi kullanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde, ele alınan bağımsız değişkenlerin yoksulluk açığı üzerinde anlamlı, açıklayıcı bir etkisi bulunmaktadır. Bağımsız değişkenlerden bebek ölüm, anne ölüm, yeni doğan ölüm, beş yaş altı ölüm oranları, doğurganlık oranı, bulaşıcı hastalıklar ve anne, doğum öncesi ve beslenme koşullarından kaynaklı sebeplerin yüzdesi, yoksulluk açığını negatif yönde etkilemektedir ve GSYİH, kişi başına milli gelir, gayri safi milli gelir, tarımsal alan, doğumda beklenen yaşam süresi ve bağışıklama kızamık bağımsız değişkenleri ise yoksulluk açığını pozitif yönde etkilemektedir.

Keywords

Abstract

The spread of poverty and high inequalities of income constitute the basis of development problems. The focal point of development policies focuses on the problems of poverty and inequality in developing countries. Underdeveloped countries often face inadequate nutrition and health problems, lack literacy, live in urban slum areas, in small agricultural areas, and are not heard politically with social exclusion. Therefore, it is important to reduce poverty and identify some factors that cause poverty. In this context, the aim of this study is to examine the effects of various socio-economic variables on the poverty gap in selected countries. In the study, the national poverty gap line of the World Bank was used. As a result of the analyzes, the independent variables discussed have a significant and explanatory effect on the poverty gap. Independent variables of infant mortality rate, maternal mortality, neonatal mortalty, under-5 mortality rates, fertility rate, cause of death, by communicable diseases and maternal, prenatal and nutrition conditions effects poverty gap negatively and GDP, GDP per capita, gross national income, agricultural area, life expectancy at birth and immunization measles effects the poverty gap positively.

Keywords


 • Alkire, S & Santos, M. E. (2010b). Multidimensional Poverty Indeks. OPHI Oxford Poverty Human

 • Alkire, S & Santos, M. E. (2010b). Multidimensional Poverty Indeks. OPHI Oxford Poverty Human Development Initiaitve, University of Oxford.

 • Alkire, S. & Santos, M.E. (2010a). Acute Multidimensional Poverty: A New Index for Developing Countries. OPHI Working Papers 38, University of Oxford.

 • Heger, M., Zens, G., & Bangalor, M. (2018). Does the Environment Matter for Poverty Reduction? the Role of Soil Fertility and Vegetation Vigor in Poverty Reduction. The World Bank.

 • Lawn, J. E., Cousens, S., Zupan, J., & Lancet Neonatal Survival Steering Team. (2005). 4 Million Neonatal Deaths: When? Where? Why?. The Lancet, 365(9462), 891-900.

 • Ronsmans, C., Graham, W. J., & Lancet Maternal Survival Series Steering Group. (2006). Maternal Mortality: Who, When, Where, and Why. The lancet, 368(9542), 1189-1200.

 • The World Bank (2018). Measuring Poverty. https://www.worldbank.org/en/topic/measuringpoverty. Erişim Tarihi:26.11.2018

 • The World Bank Group, (2018). Piecing Together the Povety Puzzle Poverty and Shared Prosperity. International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank: Washington.

 • Thirtle, C., Lin, L., & Piesse, J. (2003). The Impact of Research-Led Agricultural Productivity Growth on Poverty Reduction in Africa, Asia and Latin America. World Development, 31(12), 1959-1975.

 • Tilly, L. A. (1994). Irvine Loudon. Death in Childbirth: An International Study of Maternal Care and Maternal Mortality, 1800-1950 (Book Review). Bulletin of the History of Medicine, 68(2), 359.

 • Todaro, M. P. & Smith, S. C. (2013). Economic Development, 11. Baskı, Library of Congress Cataloging in Publication Data, Boston.

                                                                                                    
 • Article Statistics