SOSYAL BİLİMLERİN DEĞİŞEN YÜZÜ VE KADIN ARAŞTIRMALARI

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu :
Number of pages: 5620-5629
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, kadın çalışmaları ve feminist teori kavramları arasında niteliksel farklılıklar olduğu ve bu farklılıkların değişen dünya düzeni ve toplum bilimlerden kaynaklandığı fikrinden hareket etmektedir. Kadın çalışmaları ve feminist teori arasındaki farklılıklar ise aşağıdaki şekilde ortaya konulmuştur: İlk olarak, feminist teori, toplumsal çatışma ve muhalefetten kaynaklanır.1980’lerden sonra kurumsallaşan kadın çalışmalarının gündeme gelmesi ise var olan toplumsal yapılara uyum sürecine dayanmaktadır. İkinci olarak, feminist teori, farklı kadın anlayışlarından yola çıkarak, farklı kuramsal açılımlar oluşturma yoluna gitmiştir. Öte yandan kadın çalışmaları, kadın hakkında evrensele ve genele ulaşmaya çalışır. Üçüncü olarak, feminist teori, ataerkil sistem ve kadın ezilmişliğini teorik olarak açıklamaya çalışırken, kadın çalışmalarının kadının toplumdaki durumunu anlamak için uygulamalı çalışmalara odaklandığı söylenebilir. Yukarıdaki amaçlar bağlamında biçimlenen bu çalışmada özellikle de üniversitelerde kurumsallaşan kadın araştırmalarının dünyada değişen sosyal bilimler anlayışı bağlamında bir değerlendirilmesinin yapılmaya çalışıldığı söylenebilir. 1945’li yıllardan sonra başlayan ve etkisini 70’li yıllardan sonra gösteren sosyal bilimsel dönüşüm, kendisini feminist teori ve kadın çalışmaları alanında da göstermiştir. Anahtar Kelimeler; Kadın çalışmaları, kadın çalışmalarında yöntem, feminist teori.

Keywords

Abstract

This work is based on the idea that there are qualitative differences between the concepts of women’s studies and feminist theories and that these differences originate from the changing world order and the changing social sciences. These differences between women’s studies and feminist theory are set out as follows: Firstly, while feminist theory originates from social antagonism and opposition, the coming of women’s studies to the agenda after the 1980s is a result of an adaptation process to the existing institutional structures. Secondly, feminist theory has gone to the way of formation of different theoretical openings by departing from different understandings of “woman”. On the other hand, women’s studies try to arrive at the universal and the general about “woman”. Thirdly, feminist theory aims to study the patriarchal system and the women’s subordination theoretically whereas women’s studies prefer to conduct applicative studies in order to understand women’s situation in society. In this study, which has been shaped in the context of the above objectives, it can be said that an evaluation of the institutionalized women's researches in the context of the changing social sciences understanding in the world is being made. The social scientific transformation, which started after the 1945s and showed its effect after the 70s, has also shown itself in the field of feminist theory and women's studies.

Keywords


 • Akay, A., (1997), Postmodern Görüntü, Bağlam Yayıncılık, İstanbul.

 • Akay, A., (1997), Postmodern Görüntü, Bağlam Yayıncılık, İstanbul.

 • Coyner, S., (1995), Bir Akademik Disiplin Olarak Kadın Araştırmaları, Çeviren: -

 • Çakır, S, (1996), Kadın Araştırmaları Bilimde Neleri, Nasıl Sorguluyor, Neleri Değiştirmek İstiyor?”, Toplum, Bilim, (Derleyen: Kuvvet Lordoğlu), Kavram Yayınlan, İstanbul.

 • Çelebi, N., (2001), Sosyoloji ve Metodoloji Yazıları, Anı Yayıncılık, Ankara.

 • Doltaş, D. (1995), , “Feminizm Açısından Sekizinci Günah ve Bir Cinayet Romanı”, Toplum ve Bilim.

 • Game, A., (1998), Toplumsalın Sökümü: Yapıbozumcu Bir Sosyolojiye Doğru, (Çeviren: Ahmet Küçük), Dost Kitapevi, İstanbul.

 • Göle, N., (2001), Batı- Dışı Modernliğin Kavramsallaştırılması Mümkün mü?”, “Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek”, Metis Yayınlan, İstanbul,

 • Gulbenkian Komisyonu, (2000), Sosyal Bilimleri Açın, (Çeviren: Şirin Tekeli), Metis yayınlan, İstanbul.

 • Harding, S., (1995), Feminist Yöntem Diye Bir Şey Var Mı?, Çeviren: Z. Ayman, Farklı FeminizmlerAçısından Kadın Araştırmalarında Yöntem, (Yayına Hazırlayan: Serpil Çakır, Necla Akgökçe), Sel Yayıncılık, İstanbul.

 • Horkheimer, M., (1998), Akıl Tutulması, (Çeviren: Orhan Koçak), Metis Yayınlan, İstanbul.

 • Iggers, G, G., (2000), Bilimsel Nesnellikten Postmodernizme: Yirminci Yüzyılda Tarih Yazımı, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul.

 • İlyasoğlu A. (1997), “Kadın Çalışmalarında Sözlü Tarih Yaklaşımı, Türkiye’de Kadın Araştırmaları Alanına Getirebileceği Açılımlar Üzerine, Toplum ve Bilim 75, Kış.

 • İnam A., (1999), Akademisyen mi, Ak-adam-isyan mı?, Doğu-Batı ,Yıl:2, Sayı:7, İstanbul.

 • Kandiyoti, D., (1995), Çağdaş Feminist Çalışmalar ve Ortadoğu Araştırmaları, (Çeviren: -Neslihan Cangöz),Farklı Feminizmler Açışından Kadın Araştırmalarında Yöntem, Yayıma Hazırlayan: Serpil Çakır, Necla Akgökçe, Sel Yayıncılık, İstanbul.

 • Kızılçelik, S., (2001), Küreselleşme ve Sosyal Bilimler, Anı Yayıncılık, Ankara.

 • Kuhn T., (1989), “Bilimsel Devrimlerin Yükselişi, (Çeviren Nilüfer K.), Alan Yayıncılık, Ankara.

 • Oktik N., Kökalan, F., (2001), Immanuel Wallerstein: Tarihsel Kapitalizmin-Analizi ve Dünya Sistemi, Doğu- Batı Dergisi, Yıl:4, Sayı: 17.

 • Özlem, D., (1998), Doğa Bilimleri ye Sosyal Bilimler Ayrımının Dünü ve Bugünü Üzerine”, Toplum ve Bilim 76, Bahar, İstanbul

 • Ramazanoğlu, C., (1998), Feminizm ve Ezilenlerin Çelişkileri, (Çeviren: Mefkure Bayatlı), Yayıma Hazırlayan: Fatmagül Berktay, Pencere Yayınlan, İstanbul.

 • Savran, A.G.,(2001), Feminizmin İkilemleri- Teoride Aşılabilir mi?. Defler, Yıl: 14, Sayı: 44.

 • Wallerstein, I., (2000), Bildiğimiz Dünyanın Sonu, (Çeviren: Tuncay Birkan), Metis Yayınlan, İstanbul.

                                                                                                    
 • Article Statistics