KAHRAMANMARAŞ’TA KENTSEL DÖNÜŞÜM VE FİNANSMANI

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu :
Number of pages: 5570-5602
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kentsel dönüşüm süreçlerinde karşılaşılan finansman problemlerinin tespit edilebilmesi amacıyla yapılan bu çalışmamızın ilk bölümünde çalışmanın genel taslağı ve çalışma süreçlerine yer verilmektedir. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise kentsel dönüşümü konu alan yerli ve yabancı alan yazında yer alan çalışmalar incelenecektir. Çalışmalardan elde edilen bilgiler “ne, nerede, ne zaman, ne amaçla ve kim tarafından” sorularına cevap olacak şekilde incelecektir. Ayrıca çalışmada elde edilen sonuçlar özetlenecektir. Çalışmamızın üçüncü bölümünde kentsel dönüşüm kavramı, kentsel dönüşüm süreçleri, kentsel dönüşüm paydaşları, Türkiye ve dünyada kentsel dönüşüm tarihi, kentsel dönüşümde karşılaşılan problemler, kentsel dönüşüme katkı sağlayan ulusal-uluslararası aktörler ve kentsel dönüşümde karşılaşılan finansman problemleri gibi konular hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Çalışmamızın dördüncü bölümünde ise elde edilen bilgilerin paylaşılacağı sonuç ve öneriler kısmıyla ise çalışma sonuçlandırılacaktır.

Keywords

Abstract

The first part of this study, which was conducted in order to determine the financing problems encountered in urban transformation processes, includes the general draft and working processes of the study. In the second part of the study, the studies in the summer of local and foreign literature on urban transformation will be examined. The information obtained from the studies will be answered by ına what, where, when, for what purpose and by whom Çalış. In addition, the results of the study will be summarized. The concept of urban renewal in the third part of the study, the urban transformation processes, urban renewal stakeholders, Turkey and the history of urban renewal in the world, the problems encountered in urban regeneration, which contribute to urban transformation national and international actors and will be given general information about topics such as encountered financing problems in urban transformation. In the fourth part of the study, the results and suggestions section will be finalized.

Keywords


 • ABAMA (ABACIOĞLU), M. (1994). "İmar Kanunu ve İlgili Mevzuat". Ankara: Seçkin Yayınevi.

 • ABAMA (ABACIOĞLU), M. (1994). "İmar Kanunu ve İlgili Mevzuat". Ankara: Seçkin Yayınevi.

 • AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6306.pdf, DİE: 03.03.2018.

 • AKÇEŞME, H., 2006. İmar Planlarının Uygulanmasında ve Kentsel Rantın Kamuya AktarılmasındaKullanılan Araçlar - 18. Madde Uygulaması, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

 • AKKAR, Z. M. 2006. “Kentsel dönüşüm üzerine Batı’daki kavramlar, tanımlar, süreçler ve Türkiye”, Planlama Dergisi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, 2(36), ss. 29-38.

 • AKKAR, Z. M. 2006. Kentsel Dönüşüm Üzerine Batı’daki Kavramlar, Tanımlar, Süreçler Ve Türkiye, Planlama Dergisi 2006(2), ss. 29-38

 • AKKOYUNLU, T., 2015. Kentsel Dönüşüm Projeleri İçin BIM Uygulama Planı Önerisi, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • AL H., “Cumhuriyet Dönemi Belediyeciliğinin Tarihsel Gelişimi”, İslâm Geleneğinden Günümüze Şehir Hayatı ve Yerel Yönetimler, 2.b., 2.C., ed. Vecdi Akyüz, İlke Yayıncılık, İstanbul, 2005, ss.105-144.

 • ARIKAN,Y. E.,2004. “Bütünleşen Avrupa’da Yerel Yönetimler”, Görüş, (Mart 2004), s.39.

 • ARSLAN, H., 2014. “Türkiye’nin Kentleşme Sürecinde Konut Politikalarının Evrimi” Akademik Bakış Dergisi, 40, ss. 1-22.

 • ATAŞ, M., 2015. Kentsel Dönüşüm Sürecinde Oyuncular, Söylemler Ve Eylemler: Küçükçekmece Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

 • AYDINLI, H. İ., TURAN, H. 2012. Kuramsal ve Yasal Çerçevede Türkiye’de Kentsel Dönüşüm. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (28), ss. 61-70.

 • BAŞOĞLU, U. ve ÖLMEZOĞULLARI, N. PARASIZ, İ. 2001. Dünya Ekonomisi – Küreselleşme, Finansal Kurumlar ve Küresel Makro Ekonomi, 2.b., Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, s.173-177.

 • BAYRAM, A. M., 2006. Kentsel Dönüşüm Tartışmaları, Bülten, Mimarlar Ankara Şubesi Yayını, 40, Mayıs-Haziran, ss. 7-11.

 • BELEDİYECİLİK KANUNU, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf, DİE:03.03.2018.

 • BİLGEN, H. G., & ÖZCAN, G. B. (1989). “İmar Ve Şehir Planlama Mevzuatının Cumhuriyet Dönemi TürkMimarlığına Ve Şehir Planlamasına Etkileri”. ANKARA: TBMM Kültür Sanat Ve Yayın Kurulu Yayınları No: 40.

 • BOYRAZ, Z. ve HOŞ, B. Y. (2014) “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları”, Journal of World of Turks, 6 (3): 45-63.

 • CEYLAN, A. (Haziran 2007). Yaşam Kalitesinin Arttırılmasında Kentsel Yeşil Alanların Önemi ve KentselDönüşüm İle İlişkilendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,İstanbul.CHOSSUDOVSKY, M. 1999. Yoksulluğun Küreselleşmesi - IMF ve Dünya Bankası Reformlarının İçyüzü, çev. Neşenur Domaniç, Sezai Ekinci Matbaası, İstanbul.

 • ÇAKALLI, M. E. 2012. Kentsel Yenilemede Bir Araç Olarak Kentsel Dönüşüm Projeleri Ve İlgili İdari Yargı Kararları, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • ÇALLI, M. E., 2012. Kentsel Yenilemede Bir Araç Olarak Kentsel Dönüşüm Projeleri ve İlgili İdari Yargı Kararları, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • ÇETİNKAYA, Ö. ve DEMİRBAŞ, t., 2010. “Belediye Gelirlerinin Analizi Ve Mali Özerklik AçısındanDeğerlendirilmesi” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 53. Seri, ss. 1-18

 • ÇOLAK, N. İ. 2010. İmar Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 1330s.

 • ÇŞB, ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, 2015. “Rekabetçiliği Ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programı Eylem Planı” Onuncu Kalkınma Programı, 25s.

 • DAYIOĞLU, Onur (2006). Kentsel Gelişimde Dönüşüm Projeleri:Süreç ve AktörlerinTanımlanması,Zeytinburnu Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ġstanbul

 • DEMİR, E., 2016. “Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına Eleştirel Bir Bakış: Bursa Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • DEMİRKIRAN, S. 2008. “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Yerel Yönetimlerin Rolü: BursaBüyükşehir Belediyesi Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.DEMİRSOY, M. S. 2006. “Kentsel Dönüşüm Projelerinin Kent Kimliği Üzerindeki Etkisi (Lübnan-Beyrut-Solidere Kentsel Dönüşüm Projesi Örnek Alan İncelemesi)”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

 • DOĞANAY, E., 2016. Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Politikaları (2002-2014 Dönemi),Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 • DPT, 2001, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Konut Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT:2594, ÖİK:606, Ankara.

 • DÜKKANCI, U., 2013. Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Sürecinin Gelişimi Ve Günümüzdeki Yasal –Yönetsel Boyutun İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,DÜNDAR, S., 2010. İmar Hakkı Aktarımı İstanbul Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • ELGİN, F. C. (2008). Kentsel Dönüşüm Projelerinde Kullanıcı Katılımının Önemi-Pangaltı Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

 • ERDEN, D., 2003. Kentsel Yenileşmede Bir Araç Olarak Dönüşüm Projeleri, Doktora Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • ERDOĞAN, N. (2013). Kentsel Dönüşümde Finansal Alternatifler. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (4), 35‐42.

 • EREN, F. 2006. “Kentsel Dönüşümlerde Kamu - Özel Ortaklıkları ve Özel Girişimin Dönüşümdeki Varlığı: Konya Örneği”, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya.

 • ERENTUĞ, S., 2017. “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Kentsel Dönüşüm Sürecinde Şartname Ve Teslim Problemleri”, Analiz Dergisi, Temmuz−Ağustos 2017, ss. 78-80.

 • ERGUN, C. 2011. “Kentsel Dönüşüm Sürecine Dönüşüm Alanlarından Bakmak: İstanbul Maltepe(Başıbüyük ve Gülsuyu Mahallesi) Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Isparta.

 • ERTAŞ, M. 2011. “Kentsel Dönüşüm Çalışmalarında Sosyal Boyutun İncelenmesi, Ankara Ve Londra Örnekleri”, Selçuk teknik dergisi, 10(1), ss. 1-18.

 • ERTAŞ, M., 2011. Kentsel Dönüşüm Çalışmalarında Sosyal Boyutun İncelenmesi Ankara ve Londra örnekleri, Selçuk Üniversitesi, Teknik Online Dergisi, 10(1), ss. 1-18.

 • EŞKİNAT, R., 2012. “Türk İnşaat Sektöründe (Toki’nin) Yeri Ve Etkisi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 40(14), ss. 159-172.

 • GARANTİ BANKASI, https://www.garantimortgage.com/kredi-faiz-destegi-nedir.aspx, DİE: 08.05.2018. GECEKONDU KANUNU, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.775.pdf DİE: 03.03.2018.

 • GENÇ, F. N. 2008. Türkiyede Kentsel Dönüşüm:Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15(1), Ss. 115-130.

 • GENÇ, F. N., 2014. Gecekonduyla Mücadeleden Kentsel Dönüşüme Türkiye’de Kentleşme Politikaları, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1) ss. 15-30.

 • GÖKBUNAR, A. R. (1997), “Türk Vergi Sisteminde Reform Gereği”, Prof.Dr. Nezihe Sönmez’e Armağan, DEÜ, İİBF Maliye Bölümü Yayını, İzmir

 • GÖRÜN, M. ve KARA, M. 2010. “Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Girişimcilik Bağlamında Türkiye’de Kentsel Yaşam Kalitesinin Artırılması”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 8(2), ss. 138 -164.

 • GÖRÜN, M., ve KARA, M., 2010. Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Girişimcilik Bağlamında Türkiye’de Kentsel Yaşam Kalitesinin Artırılması, Yönetim Bilimleri Dergisi, 8(2), ss. 137-164

 • GÜR, B., 2006. Yenileşme ve Kentsel Sit Alanlarında Uygulamaları-Kadıköy Tarihi Çarşı Sit Alanı Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.

 • GÜR, M. 2012. “Kimlik Sorunu: TOKİ Konutları”, 6. Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu, 12 -13 Nisan 2012, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

 • HAGUE, C. 2004. “Konut alanlarının dönüşüm ve yenileme projelerinde başarı”, Uluslararası KentselDönüşüm Uygulamaları Sempozyumu: Küçükçekmece Belediyesi Atölye Çalışması İstanbul 2004 / Istanbul2004 International Urban Regeneration Symposium: Workshop of Küçükçekmece District, Dilek Özdemir, Pınar Özden ve Sırma Turgut (editörler), İstanbul: Küçükçekmece Belediyesi Yayını, 178-186.

 • https://www.jica.go.jp/turkey/turkish/office/topics/180530.html, DİE: 10.05.2018.

 • İÇLİ, G., 2011. Kentsel Dönüşüme İlişkin Sosyolojik Bir Değerlendirme- Denizli Örneği, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 3(1), ss. 43-57.

 • İLBANK, SUKAP, http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=htmlsayfa&hid=377, DİE: 10.06.2018. İMAR KANUNU, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3194.pdf DİE: 03.03.2018.

 • İMSAD, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, 2014. Kentsel Dönüşüm Ve Finansmanı, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yayınları, 1. Baskı, 31s.

 • İNCE, E. K., 2006. Kentsel Dönüşümde Yeni Politika, Yasa ve Eğilimlerin Değerlendirilmesi “KuzeyAnkara Girişi (Protokol Yolu) Kentsel Dönüşüm Projesi” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • İSTANBUL SERBEST MİMARLAR DERNEĞİ 2016. “Sarı Işık: Kentsel Dönüşüme Hazırlan”, Levent Ofset, İstanbul, 55s.

 • KALAĞAN, G. ve SALİH, Ç. 2012. “Kamu-Özel Sektör İşbirliğinin Kentsel Mekâna Yansıması: Kentsel Dönüşüm Örneği ve Yeni Aktörler”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(2), ss. 121-133.

 • KALAĞAN, G., ve ÇİFTÇİ, S. (2012). “Kamu-Özel Sektör İşbirliğinin Kentsel Mekâna Yansıması: Kentsel Dönüşüm Örneği ve Yeni Aktörler”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt: 4, Sayı:2, 121-133.

 • KARA, G., 2007, Kentsel Dönüşüm Uygulamaları, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan 2007, Ankara.

 • KARAKOÇ, M., 2011. “Kent Mekanının Biçimlenmesinde İmar Mevzuatının Etkisi, Başıbüyük Kentsel Dönüşüm Alanı Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • KAYA, S. (Temmuz-Aralık 2012).Dünya Bankası ve Türkiye. Sayıştay Dergisi, (46- 47), 18-19.

 • KELEŞ, R. 2010. “Kentleşme Politikası”, 11. Baskı, Ankara: İmge Kitabevi.

 • KELEŞ, R., 1990. Kentleşme Politikası. İmge Yayıncılık, İstanbul, 703s.

 • KILIÇASLAN, H., 2013. “Küreselleşmenin Türkiye’deki Kentsel Kamu Hizmetlerinin Arzı ve Finansman Yöntemleri Üzerindeki Etkileri” Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

 • KIZILÇELİK, S., 2000. Sosyoloji Yazıları 2, Anı Yayınları, Ankara 176s.

 • KOCA, H., ve KARADENİZ, V., 2014. “Erzincan Ovasında TOKİ Uygulamaları ve Kentleşme Üzerindeki Etkileri”, Doğu Coğrafya Dergisi, 19(31), ss. 101-128.

 • KOCAER ŞENYOL, Ö. ve BAL, Ö. H. 2013. “Kentsel Dönüşüm Gerçeği ve İzmir Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme”, TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu, 445-452.

 • KOCAMEMİ, Gaye Nurengin (2006). Kentsel Dönüşüm Süreci Kazlıçeşme Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

 • KÖKTÜRK, E., ve KÖKTÜRK, E., 2007a. “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm ve Almanya Deneyimi”, 11.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ankara, 2-6 Nisan 2007, ss. 1-18.

 • KÖKTÜRK, E., ve KÖKTÜRK, E., 2007b.“Deprem ve Kentsel Dönüşüm İlişkileri”, hkm Jeodezi-Jeoinformasyon, Arazi Yönetimi Dergisi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayın Organı, 2007/2, Sayı: 97, ISSN: 1300-3534, s: 57-64.

 • KÖROĞLU, A., 2016. Gayrimenkul Sertifikası Modeli Ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Gazi İktisat Ve İşletme Dergisi, 2(1), ss. 25-42.

 • KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KANUNU, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5104.pdf DİE: 03.03.2018.

 • KUZU, S. 2004. “Özel Sektör Perspektifinden Kentsel Dönüşüm”, Uluslararası Kentsel DönüşümUygulamaları Sempozyumu: Küçükçekmece Belediyesi Atölye Çalışması İstanbul 2004, İstanbul: Küçükçekmece Belediyesi Yayını, ss. 253-255.

 • MASLOW, A. H. 1943. A Theory of Human Motivation, Originally Published in Psychological Review, 50, 370-396, http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm, DİE: 28.03.2018.

 • MUTLU, S., 2007. Türkiyede Yaşanan Gecekondulaşma Süreci Ve Çözüm Arayışları: Anakara Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • OĞUZ, D., SAYGI, H., AKPINAR, N. (2010). Kentiçi Endüstri Alanlarının Dönüşümüne Bir Model:izmit/Sekapark. Coğrafi Bilimler Dergisi, 8(2), 160-161.

 • ÖKMEN M. ve YURTSEVER, H. 2010. Kentsel Planlama Sürecinde Oluşan Kamusal Rantın Vergilendirilmesi, Maliye dergisi, 185 (ocak-haziran), ss. 58-74

 • ÖNGÖREN, G., ve ÇOLAK, N. İ., 2013. Kentsel Dönüşüm Hukuku, Öngören Hukuk Yayınları, İstanbul, 479s.

 • ÖNGÖREN, G., ve ÇOLAK, N. İ., 2015. Kentsel Dönüşüm Rehberi, Öngören Hukuk Yayınları, İstanbul, 367s.

 • ÖZDEMİR, D. 2010. Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama, Nobel Yayınları, Ankara.

 • ÖZDEN, P., P. 2001. “Kentsel Yenileme Uygulamalarında Yerel Yönetimlerin Rolü Üzerine Düşünceler ve İstanbul Örneği”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:23-24, ss. 255-270.

 • ÖZDEN, Pelin Pınar (2001), “Kentsel Yenileme Uygulamalarında Yerel Yönetimlerin Rolü ÜzerineDüşünceler ve İstanbul Örneği”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:23-24, 255-270.ÖZER, Y. E. YÖNTEN, A. ve YILMAZ, F.. (2013). Afet Riski Taşıyan Bölgelerdeki Kentsel DönüşümUygulamalarında Sosyo Beşeri Faktörlerin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma: Uzundere TOKİ Dayanışma veYardımlaşma Derneği Örneği. 8. Kamu Yönetimi Sempozyumu, Hatay, http://kisi.deu.edu.tr/yunusemre.ozer/KENTSEL%20DONUSUM.pdf,

 • POLAT S., ve DOSTOĞLU N., 2007. Kentsel Dönüşüm Kavramı Üzerine: Bursa’da Kükürtlü ve Mudanya Örnekleri. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 12(1), ss. 61-76.

 • RESMİ GAZETE, 2010, 5998 Numaralı ve 27621 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/06/20100624-2.htm, DİE: 25.03.2018

 • RESMİ GAZETE, 2013. 28695 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında KanununUygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130702-3.htm

 • RESMİ GAZETE, Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170307-17.htm DİE: 11.05.2018.

 • SANCAKDAR, O. (1996). “Belediyenin İmar Planını Yapması Değiştirmesi ve Hukuki Sonuçları”. Ankara: Yetkin Yayınları.

 • SARAÇ, M. 2014. Kentsel Dönüşüm ve Gelişimi, Sosyal Boyutu, Kentsel Dönüşümden Doğan Hukuki Sorunlar, Yüksek Lisans Tezi, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çankaya.

 • SEKMEN, S. 2007. “Kentsel Dönüşüm Üzerine Bir Model Önerisi: İzmir Ferahlı Mahallesi Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

 • SÖNMEZOCAK, E. B. 2013. “Kentsel Dönüşüm Kavramı ve 6306 Sayılı Kanunun Yol Açabileceği Hukuki Sorunlar”,

 • SPL (Sermaye Piyasası Kurulu), 2017. “Sermaye Piyasası Araçları 2” Lisanslama Sınavları Çalışma Notları, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil Ve Eğitim Kuruluşu, 159s.

 • ŞEHİR PLANLAMA (2014), “Türkiye’de Kentsel Dönüşümde Kurumsal Yapılanma ve Katılım Sorununa Eleştirisel Bir Bakış”, http://www.sehirplanlama.net.

 • ŞİŞMAN, A., KİBAROĞLU, D. (2009, 11-15 Mayıs). Dünya da ve Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları. 12.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayında sunuldu, Ankara,

 • TDK,http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=192246, DİE;15.03.2018.

 • TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) (Haziran –2009), “TOKİ Değerlendirme Raporu”, 184, Ankara, ss. 8-10.

 • TOPLU KONUT İDARESİ KAYNAKLARININ KULLANIM ŞEKLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20023888.pdf DİE:03.03.2018.

 • TOPRAK, Z. 2013. “Türkiye’nin İdari Yapılanmasında Yerel Yönetimler ve Felsefesi”, Güncel SorunlarIşığında, Türkiye’de Yerel Yönetimler, Yerel Yönetimler Sempozyumu, Yenimahalle Belediyesi, Ankara.

 • TÜZER, M., 2015. Türkiyede Kentsel Dönüşüm Politikalarının Uygulanabilirliği Ve Finansal Destek Sağlanması Süreci, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • UMAY, M. A. 2006. Kentsel rantlar nedeniyle oluşan gelirlerden kamunun pay alması gerekmez mi? Mali Kılavuz Üç Aylık Maliye Dergisi, 8 (31), Ocak-Mart 2006, 109-112. ss.

 • USLU, A., ve YETİM, L., 2006. Çağdaş Kentsel Çevre Yaratma Çabalarına Bir Örnek: ‘Ankara / Portakal Çiçeği Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi’, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(2), ss. 169-179.

 • USLU, G., Ve UZUN, B., 2014. Kentsel Dönüşüm Projelerinde Deprem Etkisi, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 6(2), ss. 1-11.

 • ÜLGER, N. E. ve SEVİNDİK, Z., 2015. Türkiye'de Arazi Yönetimi Yaklaşımı Ve İzlenen Arazi Politikaları, Wcs-Ce - The World Cadastre Summit, Congress & Exhibition, Istanbul, Turkey, 20 – 25 April 2015

 • YASİN, M., 2005. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Hukuki Boyutu. TBB Dergisi, (60) ss. 105-138.

 • YAVAŞOĞLU, S., 2014. “Kentsel Dönüşümde Yasal Soygun!”, http://www.yenicaggazetesi.com.tr/kentsel- donusumde-yasal-soygun-94292h.htm , DİE: 10.05.2018.

 • YILMAZ A., ve BOZKURT Y., 2008. Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları ve Kütahya TOKİ Örneği. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 17(2), ss. 5-21.

 • YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VEYAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5366.pdf, DİE: 03.03.2018.

 • ZOELLICK,R. The World Bank, Web: http://web.worldbank.org DİE:08.05.2018.

 • SEZİK, M. (2016). “KENT KİMLİĞİNİN KORUNMASI VE KENTSEL GELİŞİMİN SAĞLANMASIBAĞLAMINDA YEREL YÖNETİMİN ÖNEMİ: ADIYAMAN ÖRNEĞİ”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2):43-56

                                                                                                    
 • Article Statistics