TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇÜN SONUÇLARININ MÜSLÜM GÜRSES MÜZİĞİNDEKİ YANSIMALARI: JİLETÇİ ÇOCUKLAR İÇ GÖÇÜN SONUÇLARINDAN BİRİ Mİ?

Author:

Year-Number: 2018-25
Number of pages: 5291-5301
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Göç olgusu dünya genelinde göç eden insanların hayatlarını olumlu veya olumsuz olarak etkilemiştir. Çeşitli nedenlerle yapılan göçler ekonomik, psikolojik, sosyal, kültürel açıdan çeşitli sonuçlar doğurmuştur. Gecekondulaşma ve arabesk kültür iç göçün sonuçlarından biridir. Arabesk kültür içinde yaşayan insanların sesi olarak kabul edilen arabesk müzik Türkiye’de yoğun ilgi görmüştür. Arabesk müziğin en önemli temsilcilerinden biri de Müslüm Gürses’tir. Bu noktada bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşanan iç göçün sonucu olarak oluşan arabesk kültürün ürünü olan isyankâr, karamsar ve kaderci tavrın Müslüm Gürses müziğindeki yansımalarına tespit etmektir. Nitel bir çalışma olarak yürütülen araştırmada veri toplama aracı olarak doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır ve Müslüm Gürses’in seslendirdiği bazı eserler üzerinde söylem analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan söylem analizi bulgular bölümünde verilmiş, sonuç bölümünde ise tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

The phenomenon of migration influenced the lives of people who migrated throughout the world positively or negatively. Migrations for various reasons have produced economic, psychological, social and cultural results. Squattering and arabesque culture is one of the consequences of internal migration. Which it is considered the voice of the people living in arabesque arabesque music culture has seen intense interest in Turkey. One of the most important representatives of Arabesque music is Müslüm Gürses. The aim of this study at this point, the product of internal migration arabesque culture formed as a result of the rebellious live in Turkey, is to determine the pessimistic and fatalistic attitude Muslum Gurses reflected in the music. As a qualitative study, document analysis method was used as data collection tool and discourse analysis was performed on some of the works performed by Müslüm Gürses. Discourse analysis was given in the findings section and discussed in the conclusion section.

Keywords