TIBBİ HATALAR: NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Author :  

Year-Number: 2018-23
Language : null
Konu :
Number of pages: 4388-4396
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde, hasta güvenliği sağlık bakım kalitesinin geliştirilmesi kapsamında ele alınan güncel ve önemli konulardan biridir. Hasta güvenliğinin sağlanmasında ve sağlık hizmeti sunumunun her aşamasında tıbbi hataların önlenmesi temel uygulamalar arasında yer almaktadır. Tıbbi hata; planlanan bir eylemin tamamlanamaması ve istenilen şekilde sonuçlanmaması veya bir amaca ulaşırken yanlış bir planın yapılması olarak tanımlanmaktadır. Tıp Enstitüsü'nün 1999 yılı raporuna göre Amerika'da 45.000-98.000 kişinin tıbbi hatalar yüzünden öldüğü belirtilmektedir. Son araştırmalara göre ise Amerika'da her yıl 251.000 kişi tıbbi hatalarla karşı karşıya kalmaktadır. Amerika'da tıbbi hatalar, ölümlerin %9.5'ini oluştururken ölüme sebep olan kalp hastalıkları ve kanserden sonra üçüncü sırayı almıştır. Diğer gelişmiş ülkeler olan Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Almanya ve İngiltere'de de tıbbi hataların verdiği hasarın aynı olduğu belirtilmektedir. Ülkemizde ise tıbbi hatalara yönelik hala net bir veri olmamasına karşın önemsenecek düzeyde olduğu tahmin edilmektedir. Sağlık çalışanları hataların raporlanması konusunda direnç göstermektedirler. Sağlık çalışanlarının, özellikle hekimlerin tıbbi hataları raporlama konusunda isteksiz davranmaları bildirim sistemlerinin istendik düzeyde sonuç vermediğini göstermektedir. Birçok ülkede hastanelerde tıbbi hata bildirim sistemi kullanımı %10'dan daha azdır. Hatta tıbbi hatalar rapor edilse bile hastaneler hataların yeniden oluşmasını önlemede başarısız olmaktadırlar. Tıbbi hataların hasta güvenliği için genel riskleri sıralanacak olursa; sağlık çalışanlarının aşırı iş yükü ve yorgunluk, invaziv prosedürler, enfeksiyonlar, hasta düşmeleri ve basınç ülserleri gibi çoğaltılarak sayılabilir. Sonuç olarak tıbbi hataları en aza indirmek ve dolayısıyla hasta güvenliğini yükseltmek için tüm bariyerlerin aşılması gerekmektedir. Günümüzde hızla gelişen bilgi teknolojisi hataları azaltabilir. Yapılan çalışmalarda elektronik tıbbi kayıtlar, elektronik reçeteleme, ilaçların bar kodlanması ve karar destek sistemlerinin etkili olduğu gösterilmiştir. Bunun yanı sıra etkin geri bildirim sisteminin kurulması, sağlık çalışanlarının tıbbi hataları bildirmesine yönelik teşvikler, çalışanların eğitilmesi, yöneticilerin hataların önlenmesine yönelik strateji ve çözüm önerileri geliştirebilmeleri büyük önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

Nowadays, patient safety is one of the most actual and important issues dealt with in the quality of health care. Preventing medical errors in every stage of health care delivery and patient safety is among the basic applications. Medical error is defined as an incompleted planned action with an unexpected outcome or making a wrong plan in order to reach a goal. According to the Institute of Medicine's 1999 report, 45,000-98,000 people died in the United States due to medical errors. According to recent research, in the United States every year, 251,000 people face medical errors. In the United States, medical errors accounted for 9.5% of deaths and were the third most common cause after heart disease and cancer. In other developed countries, Canada, Australia, New Zealand, Germany and the United Kingdom, it is stated that the damage caused by medical errors is the same. Despite the fact that there is still no clear data on medical errors in our country, it is estimated to be at a level to be considered. Health workers are resistant to reporting errors. Health care workers, especially doctors who are reluctant to report medical errors, show that the notification systems do not provide the desired results. In many countries, the use of a medical error reporting system in hospitals is less than 10%. Even if medical errors are reported, hospitals fail to prevent re-occurrence of errors. The general risks of medical errors for patient safety are listed; excessive workload and fatigue, invasive procedures, infections, patient falls and pressure ulcers. As a result, all the barriers must be overcome to reduce medical errors and increase the patient safety. Today, the faster developing information technology can reduce errors. In studies, electronic medical records, electronic prescription, barcraft coding and drug support systems are shown that efficient. In addition, the establishment of the active feedback system is great importance to improve the healthcare professionals, to the development of employees, to develop strategy and solution proposals for the prevention of the managers.

Keywords


 • Adams JL ve Garber S.(2007) Reducing medical malpractice by targeting physicians making medical

 • Adams JL ve Garber S.(2007) Reducing medical malpractice by targeting physicians making medical malpractice payments. Journal of Empirical Legal Studies. 4(1): 185-222.

 • Aiken, LH., Clarke, SP., Sloane, DM., Sochalski, JA., Buse, R., Clarke, H., Giovannetti, P., Hunt, J.,Rafferty, AM., Shamian, J. Nurses‘ (2002). Reports On Hospital Care İn Five Countries, Cross-National Comparisons, Health Affairs. 20(3): 43-53.

 • Akalın HE. Medikasyon hataları. ANKEM Derg 2004; 18 (Ek 2): s.10-11.

 • Akalın HE. Yoğun Bakım Ünitelerinde Hasta Güvenliği. Yoğun Bakım Dergisi 2005;5(3):141-6

 • Akalın HE. Klinik Araştırmalar ve Hasta Güvenliği. İku. Acıbadem Grubu. 2007. Sayı 17. s.32-35.

 • Alıcı M. ve Güngör Ş. Bir Kamu Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tıbbi Hataya Eğilim DüzeylerininBelirlenmesi, Gölcük Asker Hastanesi, Kocaeli, www.qps-antalya.org/slide/word/118.doc, Erişim: 05.08.2011

 • Aştı T ve Acaroğlu R. (2000), Hemşirelikte Sık Karşılaşılan Hatalı Uygulamalar, C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 4 (2); 22-27

 • Brennan TA, Leape LL, Laird NM, et al. (1991).Incidence of adverse events and negligence in hospitalized patients: Results of the Harvard Medical Practice Study 1. N Engl J Med. 324:370-376.

 • Canpolat, Z. (2011). Hemşirelerde Liderlik ve Örgütsel Bağlılığın Değerlendirilmesi, Doktora Tezi. İstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Caymaz, M. (2015). Sağlık Personelinin Tıbbi Uygulama Hataları Üzerine Bir Araştırma. UluslararasıYönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (4), 1-14. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/uysad/issue/37749/435791

 • Czernuszenko A. & Czlonkowska A. (2009), Risk factors for falls in stroke patients during inpatient rehabilitation, Clinical Rehabilitation, 23: 176–188

 • Çakmak G (2011) The Importance of Medical Errors and Patient Safety Culture in Healthcare, Available at: www.arel.edu.tr/arelsem/makale-goster.php?Makale-ID=5- (accessed 1 August 2011).

 • Çırpı, F., Merih, YD., Kocabey, MY (2009). Hasta güvenliğine yönelik hemşirelik uygulamalarının vehemşirelerin Bu Konudaki Görüşlerinin Belirlenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:2,Sayı:3.s.26-34.

 • of nurses.www.anh.gov.tr/index.php?option=com docman&task=doc. Published 2006. Accessed August 10, 2011.

 • Demir, M. (1990). Vardiya Sistemi İle Çalışan Hemşirelerin Vardiya Sisteminden Kaynaklanan SorunlarHakkındaki Görüşleri, Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi, Ankara.

 • Dikici NV (2009) Incident/Error Management, Turkish Red Crescent Society, Available at: http://www.kmtd.org.tr/pdf/nilay_vurgun_dikici.pdf (accessed 12August 2011).

 • Durmaz, A. ve Mete, S. (2007). Hastaların Hastaneye Yatmadan Önce Kullandıkları İlaçlara İlişkin Hemşire Notlarındaki İlaç Kayıt Hatalarının İncelenmesi, C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi;11.

 • Durmuş, S. Ç., Ekici, D., & Yildirim, A. (2018). The level of collaboration amongst nurses in Turkey. International nursing review.

 • Gawande AA, Thomas EJ, Zinner MJ, Brennan TA. The Incidence and Nature of Surgical Adverse Events in Colorado and Utah in 1992. Surgery. 1999; 126: 66-75

 • Gündoğdu, S., Bakır, İ., ve Mendeş, H. (2011), Kalp Ve Damar Cerrahisi Kliniğinde Yatan Hastaların Tıbbi Hatalarla İlgili Görüşleri Ve Bu Görüşlerle İlişkili Faktörler, Sağlık ve Toplum, 21(2), 24-33

 • Işık, O., Akbolat, M., Çetin, M., & Çimen, M. (2012). Hemşirelerin Bakış Açısıyla Tıbbi Hataların Değerlendirilmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 11(4).

 • Institute of Medicine. To err is human: building a safer health system. http://www.iom.edu/∼/media/Files/Report%20Files/1999/To-Err-is

 • Human/To%20Err%20is%20Human%201999%20%20report%20brief.pdf. Published 1999. Accessed August 9, 2011.

 • Joint Commission International Accreditiation Standarts For Hospital. Joint Commission Resource, UpdatedInternational Patient Safety Goals Text Now, On JCI Web Site, 2014, http://tr.jointcommissioninternational.org. (Erişim Tarihi: 29.07.2015)

 • Karatas, M. Ve Yakinci C. (2010). Tibbi hata nedenleri ve cozum yollari. Inonu Universitesi Tip Fakultesi Dergisi, 17(3), 233-6.

 • Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS, editors. (1999). To Err is Human: Building a Safer Health System.Washington, D.C: National Academy Press.

 • Koohestani HR, Baghcheghi N. (2009). Barriers to the reporting of medication administration errors among nursing students. Aust J Adv Nurs. 27(1):66-74.

 • Korkmazer, F., Yıldız, A., ve Ekingen, E. (2013). Sağlık Personeli Hasta Güvenliği Kültürü AlgılarınınDeğerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 141-154.

 • Ostrowsky, B. (2007). Epidemiology of healthcare-associated infections. In W. R. Jarvis (Ed.), Bennett & Brachman's Hospital infections (5th ed., pp. 3-23). Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.

 • Öğün B. Ameliyathanede Hasta Güvenliğinin İncelenmesi. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2008.

 • Önal G (2009) Malpractice in Medical Implementations, Available at: www.istanbulsaglik.gov.tr/w/anasayfalinkler/belge/saglik_malpraktis.ppt (accessed 05 August 2011).

 • Özata ve Altunkan, (2010), Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeğinin Geliştirilmesi ve GeçerlilikGüvenilirlik Analizinin Yapılması, (Ed. Kırılmaz H.), II. Uluslar arası Sağlıkta performans ve kalite kongresi, pp 3-20

 • Pelliciotti JS, Kimura M. (2010). Medications errors and health-related quality of life of nursing professionals in intensive care units. Rev Lat Am Enfermagem. 18(6):1062-1069.

 • Postnote. Infection control in health care settings, 2005. http://www.parliament.uk /documents/upload/ POSTpn247.pdf (21.06.2015).

 • Resmi Gazete, Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması VeKorunmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Sayı:27214, 29 Nisan 2009, web: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/04/20090429-12.htm, erişim tarihi: 01.09.2018

 • Rogers, EA., Hwang, W., Scott, LD., Aiken, LH., Dinges, DF. (2004). The Working Hours of Hospital Staff Nurses and Patient Safety, Health Affairs. 23(4): 208.

 • Sezgin, B. (2007). Kalite Belgesi Alan Hastanelerde Çalışma Ortamı ve Hemşirelik Uygulamalarının Hastave Hemşire Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul.

 • Tanaka K, Takahashi M, Hiro H, Kakinuma M, Tanaka M, Kamata N, Miyaoka H (2010) Differences inMedical Error Risk among Nurses Working Two- and Three-shift Systems at Teaching Hospitals: A Six- month Prospective Study. Industrial Health ,48, 357–364.

 • Thomas EJ, Studdert DM, Newhouse JP, et al. (1999). Costs of medical injuries in Utah and Colorado. Inquiry. 36: 255-264.

 • Tutuarima J.A., Meulen JHP, Haan RJ., Straten A., Limburg M. (1997), Risk Factors for Falls of Hospitalized Stroke Patients, American Heart Association ,28:297-301.

 • Ulutaşdemir, N., İpekçi, N., Dokur, M. &Dağlı, Ö. (2008). Hemşirelik Öğrencilerinin HastaneEnfeksiyonlarından Korunmaya Yönelik Bilgilerinin ve Sağlık İnanç Kuramına Göre Davranışlarının Değerlendirilmesi, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 3: 97.

 • Wilson EB. (1998), Preventing Patient Falls, American Association of Critical- Care Nurses, 9 (1)

 • Woods DM , Holl JL , Angst D , Echiverri SC , Johnson D , Soglin DF , Srinivasan G ,Barnathan J , AmsdenL , Lamkin L & Weiss KB . Improving Clinical Communication and Patient Safety: Clinician-Recommended Solutions. In Advances in Patient Safety:New Directions and Alternative Approaches, (Henriksen K , Battles JB , Keyes MA, Grady ML , ed.) (Vol. 3: Performance and Tools). Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2008 Aug.

                                                                                                    
 • Article Statistics