LİTERATÜR İNCELEMESİ: PLANLI DAVRANIŞ TEORİSİ VE DAVRANIŞSAL İKTİSAT

Author :  

Year-Number: 2018-23
Language : null
Konu :
Number of pages: 4534-4548
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçtiğimiz yıl İktisat Nobel Ödülü’ nün Richard H. Thaler’ e verilmesi sonucu dikkatler, Thaler’ in çalışma alanı Davranışsal İktisat üzerine yoğunlaşmıştır. İnsanın doğrudan ruh dünyası ile ilgili olan psikoloji, evrimi içerisinde, yolu sosyoloji ve ekonomi gibi diğer bilim dallarıyla kesişmiştir. “İnsan evini yüreğiyle, işini aklıyla yönetmesi gerekir” diyen Antik Yunan Filosofu Aristo, birey açısından psikoloji ile ekonomi arasında net bir ayırıma gitmiştir. Oysa ki, iki bilim dalı arasındaki ilişki, birey için bir nebze kolay ve küçük bir alan olsa da, bir toplum için zor ve oldukça kapsamlıdır. Çalışmamızda, Planlı Davranış Teorisi’ ni ve Davranışsal İktisat’ ı literatürdeki gelişimi ile incelemekteyiz.

Keywords

Abstract

As a result of the award of the Nobel Prize in Economics to Richard H. Thaler last year, the focus of Thaler’ s work is on “Behavioral Economics”. In the evolution of psychology, which is directly related to the spirit world of man, his pat crosses with other disciplines such as sociology and economics. Aristotle, the ancient Greek philosopher, who said “man must manage his house with his heart, his job with his brain” and he has made a clear distinction between psychology and economics for the individual. However, the relationship betweet two disciplines are difficult and quite comprehensive for a society, albeit small and easy space fort he individual. In our study, we examine the Theory of Planned behavior and the Development of Behavioral Economics in the literature.

Keywords


 • Akın Zafer, Urhan Ü. Barış, (2009), İktisat Deneysel Bir Bilim Olmaya Mı Başlıyor ?, Department of

 • Akın Zafer, Urhan Ü. Barış, (2009), İktisat Deneysel Bir Bilim Olmaya Mı Başlıyor ?, Department ofEconomics, TOBB University of Economics and Technology, Working Paper No: 09-04, October, s. 1- 24.

 • Altunöz Utku, (2014), Egemen Neo Klasik İktisatta Eleştirisel YaklaşımÇ Post Otistik İktisat ve 2008Küresel Krizinin Post Otistik Analizi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 7, Sayı 29, s. 14- 22. www.apa.org, American Psychological Association (Erişim Tarihi: 01.09.2018).

 • Eren, Ercan (2012), Küresel Bunalım, İktisat Eğitimi ve Yeni İktisat, Econstor, Working Paper, No: 103, Türkiye Ekonomi Kurumu, http://hdl.handle.net/10419/81715, s. 1- 15.

 • Eser Rüya, Toigonbaeva Davletkan, (2011), Psikoloji ve İktisadın Birleşimi Olarak, Davranışsal İktisat, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF Dergisi, Nisan, 6 (1), s. 287- 321.

 • Karademir, Ersin (2013), “Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Dersi Kapsamında “OkulDışı Öğrenme Etkinliklerini” Gerçekleştirme Amaçlarının Planlanmış Davranış Teorisi YoluylaBelirlenmesi”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, İlköğretim Bilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, sh. 1-174, s.22.

 • Yılmaz, Mehmet Barış (2013), Planlanmış Davranış Teorisi Çerçevesinde Sağlık Amaçlı Bitkisel ÜrünKullanımı ve Medyanın Rolü, TC Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Ana Bilim Dalı, Gazetecelik Bilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya, sh. 1- 195, s.80.

 • Yılmaz, Veysel, Doğan, Murat (2016), “Planlanmış Davranış Teorisi Kullanılarak Önerilen Bir YapısalEşitlik Modeli İle Geri Dönüşüm Davranışlarının Aaraştırılması”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, sh. 190- 205, s. 194.

 • Bozkurt, Özlem Çetinkaya (2014), “Planlanmış Davranış Teorisi Çerçevesinde Öğrencilerin Girişimci OlmaNiyetlerinin İncelenmesi”, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Haziran, sh. 27-47, s.29. Ergün Küçük (2011), “Planlanmış Davranış Teorisi Çerçevesinde Mali Müşavir (SMMM) OlmaNiyetinin Altında Yatan Faktörlerin Analizi”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 14, Cilt 7, sh. 145- 162, s. 146.

 • Dervişoğlu, Sevilay, Kılıç, Dilek Sultan (2013 ), “Planlanmış Davranış Teorisi Çerçevesinde Geliştirilen SuTasarrufu Davranışı Anketi”, Sempozyum: X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, https://www.pegem.net/Akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=135488, erişim tarihi: 26 Ağustos 2018.

 • Erten, Sinan (2002), “Planlanmış Davranış Teorisi İle Uygulamalı Ders İşleme Öğretim Metodu”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 2, Cilt 19, sh. 217 -233, s. 218.

 • Turan, Aykut Hamit (2011), “İnternet Alışverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etmenler: Planlı Davranış Teorisi (TPB) İle Amprik Bir Test”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, sayı 12, cilt 1, sh. 128- 143, s. 131.

 • Şahin, Meltem Dil, Söylemez, Esra Yıldırım, Koç, Yasemin Deniz (2016), “Planlanmış Davranış TeorisiÇerçevesinde Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma Sürecinin İrdelenmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Afro- Avrasya Özel Sayısı, Aaralık, sh. 451- 457, s.453.

 • Özer, Leyla, Kement, Üzeyir, Gültekin Beyza (2015), “Genişletilmiş Planlanmış Davranış TeorisiKapsamında Yeşil Yıldızlı Otelleri tekrar Ziyaret Etme Niyeti”, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C 33, S 4, sh. 59- 85, s.62.

 • Burcuoğlu Murat, Bulut Yetkin (2016), “Evaluation of Complaint Intention Through Theory of Planned Behaviour”, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, sayı 18, Temmuz, sh. 15-29, s. 15.

 • Kurtoğlu Ramazan, (2014), “Davranış Ekonomisi ve Nöro-Finans”, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık, Cilt 16, Sayı 2, s. 1-25.

 • Mercan, Nuray (2015), “Ajzen’ in Planlanmış Davranış Teorisi Bağlamında Whistleblowing (Bilgi İfşası)”, Sosyal ve Beşeri Bilimleri Dergisi, Sayı 2, Cilt 7, sh.1-14, s. 3.

 • Özer, Gökhan, Yılmaz, Emine (2010), “Planlı Davranış Teorisi (PDT) ile Muhasebecilerin Bilgi TeknolojisiKullanımına Yönelik Bir Uygulama”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, MÖDAV, sayı 2, sh. 33- 55, s. 35.

 • Can, Yeşim (2012), “İktisatta Psikolojik İnsan Faktörü: Davranışsal İktisat”, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, No 2, ISSN: 2146-0817, ss. 91- 98.

 • Eren, Ercan (2012), “Küresel Bunalım, İktisat Eğitimi ve Yeni İktisat”, Türkiye Ekonomi Kurumu, TartışmaMetni 2013/ 103, Ankara, https://www.econstor.eu/bitstream/10419/81715/1/729557154.pdf, erişim tarihi 01.09.2018.

 • Kitapcı, İsmail (2017), “Rasyonaliteden İrrasyonaliteye: Davranışsal İktisat Yaklaşımı ve Bilişsel Önyargılar”, Maliye Araştırmaları Dergisi, Mart, C: 3, S: 1, s. 85 – 102.

 • Kurtoğlu, Ramazan (2016), Nörofinans, Küresel Para Savaşları ve Davranış Ekonomisi, Asi Kitap: 26, Araştırma: 18, baskı ve Cilt: Tor Ofset, İstanbul.

 • Kurtoğlu Ramazan, Fırat Emine, (2014), Ekonomide “Yaratıcı Yıkım”dan Davranışsal Ekonomiye Geçiş, Niğde Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, s. 36- 55.

 • Saraç, Mehmet, Kahyaoğlu, Mehmet Burak, (2011), BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, Cilt 5, Sayı 2, s. 135- 157.

 • Seçilmiş, Erdem, Didinmez, İrem (2016), “Vergi Reformlarının Davranışsal İktisat Perspektifinden Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği”, Bilig, Sayı: 77, s. 203- 232.

 • Özgen, Emre (2005), http://www.bilkent.edu.tr/bilkent_dergisi/no4/18-39.pdf , http://w3.bilkent.edu.tr/www/dergi-bilkent/ , erişim tarihi 9 Eylül 2018

 • Onur, Sara (2012), “Literatürde Politika Biliminin Ekonomi Üzerindeki Etkisi”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:2, s. 1-24.

 • Öneş, Umut (2008), Risk Alma Davranışı: Davranışsal İktisat Açısından Bir Gözden Geçirme, Kriz Dergisi, sayı 22, cilt 1,2,3, s. 21-31.

                                                                                                    
 • Article Statistics