TÜRKİYE MOBİL TELEKOMÜNİKASYON PİYASASINDA TALEP ESNEKLİKLERİ

Author:

Year-Number: 2018-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4208-4218
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mobil telekomünikasyon piyasasında talep esnekliklerinin tahmini hem daha yüksek kar arayışında olan üreticiler için hem de daha rekabetçi bir piyasa yapısı oluşturmayı hedefleyen düzenleyici otoriteler açısından yol göstericidir. Kar olanaklarının tespiti ve mobil telekomünikasyon piyasalarının daha iyi yapılandırılması talep esnekliklerinin iyi anlaşılmasını gerektirir. Bu çerçevede bu çalışmanın amacı Türkiye Mobil Telekomünikasyon Piyasası’nda talep esnekliklerini tahmin etmek ve dolayısıyla talep yapısını ortaya koymaktır. Bu amaçla 2007-2017 dönemine ait çeyrek yıllık ve firma düzeyinde veriler kullanılmıştır. Bağımlı değişken, abonelerin aylık ortalama kullanımıdır. Farklı yatay kesit birimleri için spesifik katsayılar tahmin edebilen Dinamik Ortak Korelasyonlu Etkiler (DCCE) tahmincisine dayalı olarak elde edilen ampirik sonuçlara göre uzun dönem talebin fiyat esnekliği -0.76 olarak tahmin edilmiştir. Bu katsayı tüketicilerin talebinin inelastik olduğunu ortaya koymaktadır. Çapraz esneklik katsayısının negatif tahmin edilmiştir ve bu da sabit telekomünikasyon hizmetleri ile mobil telekomünikasyon hizmetlerinin birbirinin tamamlayıcısı olduğuna işaret etmektedir. Son olarak talebin gelir esnekliği bekleyişlerle uyumlu biçimde pozitif ve inelastik olarak tahmin edilmiştir.

Keywords

Abstract

The estimation of demand elasticities in the mobile telecommunications market is guiding both for producers seeking higher profits and for regulatory authorities aiming to create a more competitive market structure. The determination of profit opportunities and better structuring of the mobile telecommunications markets require a better understanding of demand elasticities. In this framework, the purpose of this study is to estimate demand elasticities and thus to reveal the demand structure in the Turkish Mobile Telecommunications Market. For this purpose, quarterly and firm level data are used for the period 2007-2017. The dependent variable is the monthly average minutes of usage of subscribers. According to the results of the Dynamic Common Correlated Effects (DCCE) estimator, which can predict specific coefficients for different cross-sectional units, the price elasticity of long-term demand is estimated to be -0.76. This coefficient reveals that consumer demand is inelastic. The cross-price elasticity coefficient is estimated negative and this points that the fixed telecommunication services and mobile telecommunication services are complementary. Finally, the income elasticity of demand is predicted to be positive and inelastic in line with expectations.

Keywords