KURGUSAL GERÇEK VE HALKBİLİMSEL GERÇEK ETKİLEŞİMİ

Author:

Year-Number: 2018-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4178-4198
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilim, felsefe, sanat gibi farklı insani etkinliklerin amaçlarından biri de insan veya topluma ait gerçekleri ifade etmektir. Bu alanlar, kendi inceleme nesnelerini kendine özgü yöntem ve araçlarla inceler. Sosyal bilimler, karmaşık toplumsal olguları inceler. İncelemelerin amacını gerçekliğin inşası çabası oluşturur. Teorik ve yöntemsel araçlara dayanan bu çaba kendine özgü bir dil ile ifade edilir. Edebiyat incelemecileri uzun bir süredir sözlü kültür ürünleri ile edebi eserlerin etkileşimine ilişkin araştırma yapmaktadırlar. Bu incelemelerin bir bölümünde sözlü kültür ürünlerinin edebi eserlere kaynaklık etmesi sorunu incelenmiştir. Araştırmaların bir kısmında ise etnografya ve sözlü kültüre ait verilerin edebi esere yansıması incelenmiştir. Kurgusal gerçeklik ile etnografik gerçekliğin örtüşüp örtüşmediği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu makalede, kurgusal ve etnografik gerçeklik arasındaki ilişki Hasan Ali Toptaş’ın Kuşlar Yasına Gider romanı örneğinde incelenmiştir. Biyografi, etnografi ve kurgunun bir metinde nasıl yer aldığı karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

One of the aims of different human activities such as science, philosophy and art is to express the facts belonging to human or society. These cultural practises study their own objects with their own methods and tools. Social sciences studies complex social phenomena. The purpose of the these analysies is to build your reality. This effort, based on theoretical and methodological tools, is expressed in its own language. Literature researchers are studies on the interaction between literary works and oral culture for a long time. In some of these studies, the main question is whether oral culture is source in literature or not. In some of the research, ethnographical and oral cultural data how it was reflected to literature. It has been attempted to show whether fictional reality coincides ethnographic reality or not. In this article, the relation between fictional and ethnographic reality has been studied in the example of Hasan Ali Toptaş's novel on the Kuşlar Gider Yasına. Biography, ethnography, and fiction how has taken place in a text has been evaluated comparatively.

Keywords