HEMŞİRELERİN “HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ” KONUSUNA BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2018-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4143-4154
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlık hizmetinin her basamağında hasta güvenliğinin dikkate alınması; tıbbi hataların önlenmesinde ve sağlık sisteminin öncelikleri arasında yer almaktadır. Sağlık hizmetlerinde bakım kalitesini oluşturan en önemli noktalardan birisi olan hasta güvenliğinde tıbbi hataların oluşmaması için alınan önlemler hasta güvenliğinin temelini oluşturmaktadır. Hasta güvenliğinin oluşturulması ve oluşan hatalardan öğrenmeyi kolaylaştıran bilgi, beceri ve tutumlar hem sağlık profesyonellerinin hem de hastanın eğitimi ile kazanılabilir. Bu çalışmanın amacı, hasta güvenliği kültürüne hemşirelerin bakış açılarının incelenmesidir. Çalışma tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanmıştır. Çalışmanın örneklemini üçüncü basamak tedavi hizmetleri sunan bir hastanede toplam 153 hemşire oluşturmuştur. Veriler Eylül-Ekim 2017 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı/yüzde, aritmetik ortalama analizleri kullanılmıştır. Tanıtıcı özellikler incelendiğinde, çalışmaya 126 (%82,4) kadın olmak üzere toplam 153 hemşirenin katılmıştır. Hemşirelerin yaş ortalaması 29,09±6,25 olup; 96 (%62,7) lisans mezunudur. Çalışma özellikleri değerlendirildiğinde, katılımcıların 47 (%30,7)’ü cerrahi, 81 (%52,9)’i dahili, 14 (%9,2)’ü yoğun bakım, 11 (%7,2)’i acil serviste çalışmaktadır. Hemşirelerin çalışma süresi ortalaması 6,73±5,99 yıldır. Hasta güvenliği kültürü puan ortalaması 3,06 ± ,400 olarak bulunmuştur. Puan ortalamaları tüm alt boyutlar için 3,04 ile 3,08 arasında değerler almıştır. Ölçek alt boyutlarında en düşük puan ‘çalışanların eğitimi’ 3,04±,523, en yüksek ‘beklenmedik olay ve hata raporlama 3,08±,473 alt boyutundan alınmıştır. Bu sonuçlara göre, hemşirelerin hasta güvenliği kültürü algıları orta düzeyin üzerindedir. Hemşirelerin hasta güvenliği kültür algılarının ortalamanın üzerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda kurumların ve yönetici hemşirelerin, hasta güvenliği kültürünün sürdürülmesine yönelik hemşirelik uygulamaları için gerekli desteği sağlamaları önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Patient safety and prevention of medical fallacies in every stage of health service is among the priorities of health system. Measures taken for prevention of medical fallacies in patient safety, one of the most important in care quality for health services, are the basis of patient safety. Information, skill and behavior increasing the degree of patient safety and making learning from fallacies easier can be gained through both training of health professionals and patient. The objective of this study is to research nurses’ views on patient safety culture. The sample of this descriptive cross-sectional study is a group of 153 nurses from a hospital offering tertiary care services. Data was collected between September-October 2017. Number/percentage, arithmetic average analysis was used in the process of evaluation of data. As descriptive features are analyzed, 153 nurses as total, 126 of whom are female, (82,4%) have participated in the study. Age average of nurses is 29,098±6,253; 96 (62,7%) of them have bachelor degree. If we have a look at the study, 47 (30,7%) of the participants work in the department of surgery, 81 (52,9%) in internal diseases, 14 (9,2%) in intensive care unit, and 11(7,2%) in emergency. Nurses’ work-hour average is 6,735±5,999 years. Point average of patient safety culture is 3,06 ± ,400. For all sub-dimensions, point averages are between 3,04 and 3,08. The lowest point in scale sub-dimensions has been obtained from personnel education, 3,04±,523, “the highest unexpected event and trouble ticket” from sub-dimension 3,08±,473. According to those results, nurses’ awareness on patient safety culture is over intermediate level. Nurses’ awareness on patient safety culture is over the average. So, institutions and executive nurses are suggested to provide necessary support for nursing applications on sustainability of patient safety culture.

Keywords