0,05). Fakat, cinsiyet değişkeni ile özdeşleşme düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0,05). Elde edilen sonuçlar incelendiğinde cinsiyet faktörü ile özdeşleşme arasında anlamlı bir farklılık bulundu (p<0,05). Bu sonuca göre erkek öğrenciler (x̄=202, 64), kadın öğrencilere oranla (x̄=165,24) destekledikleri takımla daha özdeşleşme duygusuna sahip olduğunu söyleyebiliriz." /> 0,05). Fakat, cinsiyet değişkeni ile özdeşleşme düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0,05). Elde edilen sonuçlar incelendiğinde cinsiyet faktörü ile özdeşleşme arasında anlamlı bir farklılık bulundu (p<0,05). Bu sonuca göre erkek öğrenciler (x̄=202, 64), kadın öğrencilere oranla (x̄=165,24) destekledikleri takımla daha özdeşleşme duygusuna sahip olduğunu söyleyebiliriz."/>

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TARAFTARI OLDUKLARI TAKIM İLE ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2018-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4050-4054
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin taraftarı oldukları takımlara karşı özdeşleşme durumlarının cinsiyet, ilgi duyulan spor dalı, taraftarı olunan takım ve sportif etkinliklere katılım sağlayıp sağlamadıkları gibi faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmaya 383 (109 kadın, 274 erkek) öğrenci gönüllü olarak katılım sağlamıştır. Veri toplama aracı olarak Wann ve Branscombe (1993) tarafından geliştirilen ve Türkçeye geçerlik güvenirlik çalışması Günay ve Tiryaki (2003) tarafından yapılan "Spor Taraftarı Özdeşleşme Ölçeği (Sport Spectator Identification Scale-SSIS) kullanılmıştır. Ölçek uç noktaların 1 ve 8 olduğu likert ölçeği formatında puanlanan 7 maddeden oluşmaktadır. 1 hiç önemli değil, hiç, hiç hoşlanmam; 8 ise çok önemli, bütünüyle, çok hoşlanırım gibi iki zıt ucu göstermekte ve ölçekten elde edilen yüksek puanlar özdeşleşmenin fazla olduğunu işaret etmektedir. Orjinal ölçeğin iç tutarlık katsayısı (Cronbach Alpha) .91 ve ortalama madde-toplam korelasyonu .59’dur. Verilerin analizi için SPSS paket programı kullanılarak Kolmogorov smirnov, Mann Whitney U ve Kruskall Wallis testleri p=0,05 anlamlılık düzeyinde uygulandı. Araştırma bulgularına göre; ilgi duyulan spor dalı, taraftarı olunan takım ve rekreatif etkinliklere katılım durumuna göre istatistiksel açıdan anlamlı bir sonuç bulunmamıştır (p>0,05). Fakat, cinsiyet değişkeni ile özdeşleşme düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0,05). Elde edilen sonuçlar incelendiğinde cinsiyet faktörü ile özdeşleşme arasında anlamlı bir farklılık bulundu (p<0,05). Bu sonuca göre erkek öğrenciler (x̄=202, 64), kadın öğrencilere oranla (x̄=165,24) destekledikleri takımla daha özdeşleşme duygusuna sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to investigate sport spectator identification levels of university students according to gender, sport club, sport branch and participation to the sports activities variables. The study group was consisted of 383 (109 female, 274 male) volunteer students. As a data collection tool (Sport Spectator Identification Scale-SSIS) developed by Wann & Branscombe (1993) and adapted to Turkish by Günay & Tiryaki (2003) was used. Scale is composed of likert formatted 7 item which endpoints from 1 to 8. 1 means no matters, never, dislike; 8 means considerable, completely, like and these rates shows totally opposite points. High scores obtained from scales indicates higher identification. The SPSS package program was used for Kolmogorov smirnov, Mann Whitney U and Kruskal Wallis tests analysis. According to research findings, it was found that there was not a statistically significant difference between the levels of sport spectator identification, sport barnch, member of union supporter and participation to the recerational activities (p>0,05). But there was a statistically significant difference between the levels of sport spectator identification and gender (p<0,05). According to this result when we compared male and female students we may say male students (x̄=202, 64), has more sport spectator identification level than female students.

Keywords