FRANSIZ MİLLİ VE MİLLETLERARASI TAHKİM HUKUKUNDA TAHKİM REFORMUNA DAİR KARARNAME ( Madde 1442 – 1462 ) İLE TÜRK TAHKİM HUKUKU (HMK, MTK) HÜKÜMLERİNİN MUKAYESESİ (KARŞILAŞTIRILMASI)

Author :  

Year-Number: 2018-22
Language : null
Konu :
Number of pages: 3904-3924
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tahkim Reformuna Dair Kararname, Fransız milli tahkim hukukunu olduğu kadar, Fransız milletlerarası tahkim hukukunu da çağdaşlaştırmaktadır. Tahkim anlaşması, hakem kurulu kararlarının tenfizi ve tebliğine ilişkin hükümleri yumuşatmaktadır. Taraflar hakkında ihtiyati haciz ve teminat hariç olmak üzere ihtiyati tedbir ve ara kararı verebilme konusunda hakem kurulunun yetkisini açıklamaktadır. Tahkim anlaşması, bir tahkim şartı şeklinde veya bir anlaşma şeklinde olabilir. Tahkim şartı, aralarında bir veya birden çok sözleşme olan tarafların bu sözleşmelerden birinden veya birkaçından doğabilecek uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesi konusunda yaptıkları anlaşmadır. Anlaşma, halihazırda doğmuş olan bir uyuşmazlığın taraflarının bu uyuşmazlığı tahkime tabi tutmak konusunda yaptıkları sözleşmedir. Kendisine hakemlik önerilen kimse, bu görevi kabul etmeden önce tarafsızlık ve bağımsızlığından şüpheyi gerektirebilecek hal ve şartları açıklamak yükümlülüğündedir. Hakem aynı şekilde görevinin kabulünden sonra ortaya çıkabilecek durumları da gecikmeksizin taraflara bildirmek yükümlülüğündedir. Bağımsızlık ve tarafsızlık hakkındaki hükümler tahkim yasaları ve yönetmeliklerinin çoğunda bazen birlikte bazen de ayrı olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

Le décret modernise le droit français de l’arbitrage tant interne gu’international . ll assouplit les régles relatives au compromis d’arbitrage, a l’ exeguatur et a’la notification des sentences arbitrales. II affirme l’autorité de la juridiction arbitrale, en lui permettant notamment de prononcer a l’égard des parties a l’arbitrage des mesures provisoures ou conservatoires, a l’exception dessaisies conservatoires et suretés judiciaires.La convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis. La clause compromissoire est la convention par laguelle les parties a un ouplusieurs contrats s’engagent a soumettre a l’arbitrage les litigesgui pourraient naitre relativement a ce ou a ces contrats.Lee compromis est la convention par laguelle les parties a un litige né soumettent celui–çi a l’arbitrage. IIappartient a l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité. II luiest également fait omligation de révéler sans délai toute circonstance de méme nature gui pourrait naitre aprés I’acceptation de sa mission. En cas de différend sur le maintien de I’arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d’organiser I’arbitrage ou, a défault, tranchée par le juge d’appui, saisi dans le mois gui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux. Ces notions d’indépendance et d’impartialité sont également présentes dans nombre de lois sur I’arbitrage et de réglements institutionnels, ou elles sonst visées parfois ensemble, parfois séparément.

Keywords


 • Akıncı, Z. (2007). Milletlerarası Tahkim (2. Baskı). Seçkin Yayınevi, Ankara.

 • Akıncı, Z. (2007). Milletlerarası Tahkim (2. Baskı). Seçkin Yayınevi, Ankara.

 • Akıncı Z. (1996). Milletlerarası Özel Hukukta İnşaat Sözleşmeleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları,İzmir.Akıncı, Z. (1994). Milletlerarası Ticari Hakem Kararları ve Tenfizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları, Ankara.

 • Broussole, Y. (2011). Petites Officces ob avril n 68, P.15

 • Dayınlarlı, K. (2004). HUMK’da Düzenlenen İhtiyari İç Tahkim (m. 516-536), (2. Baskı), DayınlarlıYayınevi, Ankara.Dayınlarlı, K. (2007). UNCITRAL Kurallarına Göre Uzlaşma ve Tahkim. Dayınlarlı Yayınevi, Ankara. Deren-Yıldırım, N. (2004). Milletlerarası Tahkimin Esaslı Sorunları. Alkım Yayınevi, İstanbul.

 • Ekşi, N. (2013). Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Tahkim. Beta Yayınları, İstanbul.

 • Erdoğan, F. (2004). Uluslararası Hukuk ve Tahkim. Seçkin Yayınları, Ankara.

 • Erten, R. (2010). Milletlerarası Ticari Tahkim Hukukunda Geçici Hukuki Korum Önlemleri. AdaletFerrier, D., & Magendie, J. C. (2015). “La transparence: une exigence raisonnable pour l'indépendance de l'arbitre?”. Recueil Dalloz, (1): 29-34.

 • Görgün, Ş. (2016). Medeni Usul Hukuku, (5. Baskı). Yetkin Yayınları, Ankara.

 • Kalpsüz, T. (2010). Türkiye’de Milletlerarası Tahkim, (2. Baskı). Yetkin Yayınları, Ankara.

 • Kalpsüz, T. (2003). Tahkim Anlaşması, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekialp’e Armağan, C. II, İstanbul: İÜ Yayınevi.

 • Kaplan, Y. (2003). “Uluslararası Tahkim, Türkiye Açısından Yeni Gelişmeler ve Önemi”, İstanbul Barosu Dergisi, 77(3): 576-618.

 • Karadaş, İ. (2013). 6100 sayılı HMK’da Düzenlenen Ulusal (İç) Tahkim. Adalet Yayınevi, Ankara.

 • Keser Berber, L. (1999). Uluslararası Ticaret Odası (IIC) Tahkim Tüzüğü Uygulaması. Seçkin Yayınevi, Ankara.

 • Keser Berber, L. (1999). Uluslararası Ekonomik Tahkimde Çok Taraflı Tahkim Sorunu, Alfa Yayınevi, İstanbul.

 • Kuru, B. (2017). İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı. Yetkin Yayınları,Nomer, E., Ekşi, N. & Öztekin Gelgel, G. (2008). Milletlerarası Tahkim Hukuku, (cilt I, 3.Bası). Beta Yayınları, İstanbul.

 • Özbay İ. (2004). Hakem Kararlarının Temyizi. Yetkin Yayınları, Ankara.

 • Pekcanıtez, H. (2017). Medeni Usul Hukuku, Pekcanıtez Usul, (C.II, 15. Bası). On İki Levha Yayıncılık,Rainer, A. (2017). “Hakemin Bağımsız Ve/Veya Tarafsız Olmadığının Veya İfşa Yükümlülüğünü YerineGetirmediğinin Sonradan Tespit Edilmesinin Verilen Hakem Kararlarına Etkisi”, Milletlerarası TicariUyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümüne İlişkin İstanbul Konferansı, 15 Kasım 2017, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul.

 • Şanlı, C. (2002). Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması, (2. Bası). Beta Yayınevi, İstanbul.

 • Şit, B. (2005). Kurumsal Tahkim Ve Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi. İmaj Yayınevi, Ankara. Taşkın, A. (2005). Hakem Sözleşmesi, (2. Bası). Turhan Kitabevi, Ankara.

 • Taşkın, A. (1998). “Hakem Mahkemesinin Kendi Yetkisi Hakkında Karar Vermesi”, GÜHFD, II(1-2): 116- 125.

 • Tuygun, S. (2007). ICSID Tahkimine İlişkin Hakem Kararlarının İcra Edilmesi. Güncel Hukuk Yayınları, Umar, B. (2011). Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi. Yetkin Yayınları, Ankara.

 • Yeşilova, B. (2009). “Tahkim İlk İtirazı Üzerine Hakemlerin Yargı Yetkisiyle İlgili Olarak MahkemelerceYapılacak Denetim ve Sonuçları (Milletlerarası Tahkim Kanunu m. 5/1)”. DEÜHFD, 11(Özel Sayı): 739- 818.

 • Yeşilırmak, A. (2011). Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim, 1. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul.

 • Deren Yıldırım, N. (2002). “Tahkimin Olumlu ve Olumsuz Yönleri”. Ankara Barosu Dergisi, 4: 37-44. Yılmaz, E. (2017). Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, (Cilt 2). Yetkin Yayınları, Ankara.

 • Yücel, M. T. (2013). HMK Uyarınca Tahkimde İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti. Seçkin Yayınları, Ankara.

 • Bozkurt Yüksel, A. E. (2009). Patent Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları Milletlerarası Tahkim ve Devlet Yargısı. Yetkin Yayınları Ankara.

 • Bozkurt Yüksel, A. E. (2010). Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü(WIPO). Adalet Yayınevi, Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics