ÇİFT ENGELE SAHİP ÖZEL EĞİTİM ÇOCUKLARINDAN HEM OTİZM BELİRTİSİ GÖSTEREN ÇOCUKLARIN HEM DE HİPERAKTİF ÇOCUKLARIN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ

Author:

Year-Number: 2018-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3893-3903
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çift engele sahip özel eğitim çocuklarından hem Otizm belirtisi gösteren çocukların hem de Hiperaktif çocukların sosyal iletişim sorunları, duygusal uyaranlara garip tepkiler, zihinsel gelişimde problemler, kısıtlı konulara duyulan ilgi, rutinin değişmeme arzusu, dikkat dağınıklığı, düzensizlik, aşırı hareketlilik, acelecilik ve uzun süre bir şeye odaklanamama, unutkanlık, organizasyon ve planlama problemi, gibi yaşadıkları problemleri görsel sanatlar eğitimi ile problemlerin aşımına desteği konu edilmiştir. 2018 yılında Malatya ilinde yer alan İnönü Üniversitesi Engelli Çocuklar Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde yer alan 4 çift engelli otistik ve hiperaktif öğrenci ile sınırlılık ve örneklem oluşturulmuştur. İnönü Üniversitesi Engelli Çocuklar Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde yer alan 4 çift engelli otistik ve hiperaktif öğrenciye iki ay boyunca yaptırılan görsel sanatlar çalışmaları ile dikkati artırma, uzun süreli çalışmaya güdüleme, dikkat dağınıklığını azaltma, birlikte iş yababilme ve sosyal iletişimi arttırma, aşama aşama çalışmaya uygun planda ve organizasyona uygun hareket edebilme, dikkat dağınıklığını azaltmak için sürekli güdüleme, komut, bekletme ve oyun, unutkanlığı azaltma amaçlı hatırlama soruları ile yönlendirme, amaçlı konuya odaklama, soyut düşünme ve muhakeme gücünü artırma, kavram gelişiminde renk ve şekilleri tanıma, taklit etme, sıra oluşturmaları araştırılmıştır. Seçilen öğrencilerin çift engel sahibi olmaları ve iki kız iki erkek öğrenci seçilmesi ile araştırmada Amaçlı Örnekleme gidilmiştir. Araştırmada literatür taranmış, ve nitel bir araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda çeşitli resimlerin yerleri değiştirilip dikkat arttırma, aşamalı olarak çalışma sürelerini arttırma, çalışmaları ilgi çekici ve oyun haline getirerek dikkat dağınıklığını ve uzun süreli çalışmayı arttırdığı görülmüştür. Planlı ve organizasyonu arttırmak amacıyla güdüleme bekletme- komut verme ile düzensizliği yok etme ve dikkat süresini arttırması sağlanmıştır. Yine bekletme ve komutlarla aceleciliğin önüne geçebileceği görülmüştür. Sesi çıkarılan hayvanların resimlerini çizdirterek taklit etmeleri, renk ve şekilleri sıraya koyarak sıra oluşturmaları, birlikte çalışarak işbirliği ile iletişim becerilerinin artırılması, soyut kavramları tanıma bulgu ve sonuçlarına erişilmiştir. Araştırmada bekletme, güdüleme, komut verme, aşamalı çalıştırma, oyun ile çalıştırma, resmi hikayeleştirme, renk ve şekilleri tanıma, taklit etme, sıra yapma, soyut düşünme becerilerine görsel sanatların katkısının olacağı görülmüştür.

Keywords

Abstract

Social communication problems, strange reactions to emotional stimuli, problems in mental development, interest in restricted issues, desire to change the routine, attention deficit disorder, irregularity, excessive mobility, hasty and long-term focus on something, forgetfulness, organization and planning problems, as well as the problems they live with Visual education and Support to overcome the problems. In 2018, 4 double-blind autistic and hyperactive students in the research and Application Center of disabled children at the University of Inonu, Malatya, were limited and a sample was created. Inönü University Research and Application Center for disabled children 4 Double-disabled students with autism and hyperactive visual arts for two months to increase attention, motivation for long-term study, motivation to work, motivation to work together, ability to work together and increase social communication, ability to act in a phase-by-phase manner and to reduce distractions, constant motivation, command, waiting and, concept development, color and shapes recognition, imitation, sequence formation were investigated. Selected students have double disabilities and two male and female students have been selected. In the study, literature was scanned, and qualitative research was conducted. Studies have shown that various paintings have been changed to increase attention, gradually increase working times, and by making the works interesting and playful, increase the distraction and long-term work. In order to increase the planned and organization, motivation waiting - giving commands has been provided to eliminate the irregularity and increase the time of attention. Again, it has been seen that it can prevent haste with waiting and commands. The aim of this course is to enable students to sketch and imitate the images of the animals, to arrange the colors and shapes in order, to increase their communication skills by working together and to identify the abstract concepts and their results. In the research, it was observed that Visual Arts will contribute to the skills of waiting, motivation, command, step-by-step, play, formal storytelling, color and shapes recognition, imitation, sequencing, abstract thinking.

Keywords