KARİYER YÖNETİM SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR; BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE ALAN ARAŞTIRMASI

Author:

Year-Number: 2018-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3870-3879
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kariyer bir kişinin örgütsel yaşama girişi ile başlayan, bağımsız bir şekilde deneyim kazanmasıyla ve sorumluluk yüklenmesiyle devam eden, örgütte yukarı, ya da yana doğru haraketini kapsayan ve işgücünden temelli ayrılma, bir diğer ifade ile emeklilikte son bulan bir süreçtir. Kariyer yönetimi ise, işletmelerin sahip oldukları değerli çalışanlarını korumanın bir yoludur. Bu yolun sorunsuz bir şekilde geçilmesi hem örgüt hem de birey açısından önem arz etmektedir. Bu araştırmadakı temel amaç, Azerbaycan bankacılık sektöründeki mevcut kariyer yönetim uygulamalarını incelemek ve bu uygulamalarının düzeyinin değerlendirilmesi ve karşılaşılan kariyer sorunlarını belirlemek aynı zamanda bu sorunlara çözüm yolları bulabilmektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak birincil verilere ulaşılması amacıyla anket tekniğinden yararlanılarak, 6 banka kurumunun genel müdürlük veya şubelerinden tesadüfi olarak seçilen 100 kişiyle anket yapılmış, anket süreci gerçekleştirildikten sonra ise SPSS 16.0 programı kullanılarak anketteki sorulara verilen bu cevapların analiz edilmesi ve yapılan hipotez testleri sonucunda elde edilen bulguların yorumlanması ile araştırmamızın sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma sonucuna göre banka kurumlarında kariyer merkezi, kariyer rehberliği, kariyer sergileri ve koçluk gibi uygulamalar pek fazla tercih edilmemekte, kariyer yönetimindeki bu eksik uygulamalar bireylerde örgütsel bağlılığın oluşmasına da engel yaratmaktadır. Bundan başka sonuçlar, terfi kararlarında iş yerinde ilişkilerin daha ön planda olması ve çalışanlar arasında eşit olmayan davranışlar sergilendiyi yönündedir

Keywords

Abstract

Career begins with the entering to the organizational life of a person, continuing with independent experience and responsibility including up or sideways movement in the organization and based separation from work , with another expression, it is a term ending at retirement. The career management is a way of protecting valuable employees which business have got. It is important to pass this way without problems to both the organization and individual point of view. The main purpose of this research to examine available career management practices in the banking sector of Azerbaijan and evaluation the level of these applications and determine the career problems encountered at the same time to find solution ways to these problems. In research made survey with 100 randomly selected people from the general manager or branches of 6 banking institutions benefit from the survey technique in order to reach primary data. After survey process using the program SPSS analysis these answers given to questions in survey and with interpretation the findings obtained as a result of hypothesis tests done it has been achieved results of our research. According to the research result, applications such as career center, career guidance, career exhibitions and coaching are not much preferred in bank institutions and these missing applications in career management are also obstacles to the formation of organizational commitment in the individuals. Furthermore, the results show that relations are more important in preferment decisions at work and exhibit unequal behavior among employees.

Keywords