YARDIMSEVER LİDERLİK, DAVRANIŞSAL PERSONEL GÜÇLENDİRME VE BİREYSEL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2018-22
Number of pages: 3880-3892
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yardımsever liderlik ve personel güçlendirme uygulamaları hakkında yaygınlıkla kabul gören görüş, çalışanların gerçek potansiyelini ortaya çıkaran uygulamalar olduğu yönündedir. Özellikle, personel güçlendirme uygulamalarının çalışanların performansını geliştirdiği varsayılmaktadır. Bunu destekleyecek teorik zeminin sağlanmış olmasına rağmen, deneysel çalışma sonuçları, en azından yetersiz kalmaktadırlar. Hatta bazı araştırma sonuçları bireysel performans ve personel güçlendirme arasında ilişkinin bulunmadığı sonucunu bulguladılar. Bu nedenle özellikle personel güçlendirme ve bireysel performans ilişkisinin tutarlılığının araştırılması, hem akademik, hem işletme uygulamaları açısından önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı; yardımsever liderlik, davranışsal personel güçlendirme ve bireysel performans değişkenlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini incelemek ve birbirlerini nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Veriler anket yardımı ile toplanmıştır. Araştırma, İstanbul’da faaliyet gösteren bir şirketin 450 çalışanını kapsamaktadır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre; yardımsever liderliğin davranışsal personel güçlendirme ve bireysel performans üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu bulgulanmıştır. Bununla birlikte yardımsever liderliğin davranışsal personel güçlendirme üzerindeki olumlu etkisinin bireysel performans üzerindeki olumlu etkisinden daha güçlü olduğu görülmüştür. Davranışsal personel güçlendirmenin ise bireysel performans üzerinde olumlu yönde güçlü bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, beklenenin aksine davranışsal personel güçlendirmenin eğitim ve motivasyon boyutunun bireysel performans üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisine rastlanmamıştır.

Keywords

Abstract

The widely accepted view about benevolent leadership and employee empowerment practices are that they are practices that reveal the true potential of employees. In particular, employee empowerment practices are assumed to improve the performance of employees. Although the theoretical background to support this is provided, the results of the experimental work are at least inadequate. Even some research findings have found no relation between individual performance and staff empowerment. For this reason, researching the consistency of personnel empowerment and individual performance relations is of importance in terms of both academic and business practices. The purpose of this study is to analyze the relationship among benevolent leadership, behavioral empowerment and personal performance and to explore how they affect each other. Data was gathered by questionnaire method. The research is carried on 450 employees working at a company operating in Istanbul. According to the research it is found that benevolent leadership has a positive impact on behavioral empowerment and personal performance. It is also seen that the benevolent leadership’s positive effect on behavioral empowerment is higher than its effect on personal performance. However, behavioral empowerment is explored to have a powerful positive effect on personal performance. In addition to this, contrary to expectations, training and motivation’s dimension of behavioral empowerment didn’t statistically seem to have a meaningful effect on personal performance.

Keywords