ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ BILGISAYAR ÖZ YETERLIK ALGILARI

Author :  

Year-Number: 2018-22
Language : null
Konu :
Number of pages: 3973-3979
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgisayar günümüzde her kitleye çok sayıda olanaklar sunmaktadır. Bu olanaklardan faydalanabilme ise bilgisayar konusundaki yeterlilikle ilgilidir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı Almanca öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algı düzeylerini ve adayların algılarının cinsiyet, sınıf düzeyi değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini, araştırmaktır. Çalışmada betimsel araştırma modellerinden olan tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Alman Dili Eğitimi lisans programında 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 120 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Aşkar ve Umay tarafından geliştirilen 5’li likert tipi bilgisayara ilişkin öz yeterlik algısı ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, minimum ve maximum değer gibi betimsel istatistik teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Sınıflar arasında farklılık olup olmadığını belirlemek için Anova kullanılmıştır. Kadın ve erkek öğrenciler arasındaki farklılığı belirlemek için ise t- testi kullanılmıştır. Kadın ve erkek öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algıları arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür. Kadın Almanca öğretmen adaylarının aritmetik ortalaması 58,4 iken erkeklerinki ise 71,5 olarak bulunmuştur. Verilerin aritmetik ortalaması 61,3’tür.

Keywords

Abstract

Nowadays, computers offer many possibilities to everybody. The benefit from these possibilities is related to the competence of the computer. In this sense, the aim of this study is to define the perceptions of preservice teachers for computer self-efficacy. With this aim, the answers of the following research questions are searched in this study: What are the computer self-efficacy perception levels of pre-service German language teachers? Do the computer self-efficacy perception levels of pre-service German language teachers differ according to gender? Do the computer self-efficacy perception levels of pre-service German language teachers differ according to class level? In this study, the scanning method which is a descriptive research model was used. Muğla Sıtkı Koçman University's research group constitutes 120 teacher candidates who are studying in 2017-2018 education year in the undergraduate program of German Language Education. 93 of these students are female; 27 is male. A 5-point Likert-type computer self-efficacy perception scale was used as data collection tool, rated as "never, rarely, not sure, usually, always". The scale developed by Aşkar and Umay consists of 18 items. The obtained data were analyzed using descriptive statistical techniques such as frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, minimum and maximum values. Anova was used to determine whether there was a difference between the classes. The t-test was used to determine the difference between male and female students' self-efficacy perceptions. the arithmetic average of the computer self-efficacy perception scale of 120 German Language teacher candidates was found to be 61,3. There was a significant difference in the computer self-efficacy perceptions of male and female teacher candidates.

Keywords


 • Alkan, C. (1998). Eğitim Teknolojisi, Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Alkan, C. (1998). Eğitim Teknolojisi, Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Aşkar, P. & Umay, A. (2001). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin

 • Bilgisayarla İlgili Öz- Yeterlik Algısı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, pp. 1-8. Bandura, A. (1995). Self-efficacy in Changing Societies, Cambridge: University Press.

 • Çuhadar, C. & Yücel, M. (2010). Yabancı Dil Öğretmeni Adaylarının Bilgi ve

 • Erdamar, G. & Demirkan, Ö.& Saraçoğlu, G. & Alpan, G. (2017). Lise Öğretmenlerinin

 • Fuchs, C. (2005). Selbstwirksam Lernen im schulichen Kontext, Germany: Julies Klinkhardt Verlag.

 • Genç Ilter, B. (2009). Effect of Technology on Motivation in EFL Classrooms, Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE , 10 (4), pp. 136-158.

 • Gürüz, D. & Eğinli T. (2016). Etkili Sunum Teknikleri, Ankara: Detay Yayıncılık.

 • Halis, İ. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Konya: Mikro Yayınları.Işıksal, M. & Aşkar, P. (2003). İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik ve Bilgisayar Öz-

 • Yeterlik Algısı Ölçekleri, Hacettepe üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, pp. 109-118.Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (10. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Korkut, E. & Akkoyunlu, B. (2008). Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Bilgi ve Bilgisayar

 • Okuryazarlık Öz-Yeterlikleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, pp. 178-188.Mutlu, N. (2016). Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Teknolojik Pedagojik Alan

 • Yurdugül, H. & Demir, Ö. (2017). Öğretmen Yetiştiren Lisans Programlarındaki Öğretmen

 • Woolfolk A. (2008). Pädagogische Psychologie, Deutschland: Pearson Verlag.

                                                                                                    
 • Article Statistics