BAKİ’ MEZARLIĞINDA HZ. PEYGAMBER’DEN MESAJLAR

Author :  

Year-Number: 2018-22
Language : null
Konu :
Number of pages: 3951-3962
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hz. Peygamber’in ümmeti için verdiği mesajlar önemlidir. Bu mesajları daha önemli ve etkili hale getiren noktalardan biri mesajların hangi mekanlarda verildiğidir. Hele bu mekan Hz. Peygamber’in sık sık bulunduğu ve bugüne kadar varlığını sürdüren bir mekan ise orada verilen mesajlar daha bir önem arz edecek ve her Müslümanda bir merak duygusu uyandıracaktır. Bu çalışmada Hz. Peygamber’in sık sık bulunduğu tarihî bir mekan ve burada verdiği mesajlar konu edilmiştir. Bu tarihî mekan Mescid-i Nebi’nin hemen yanında bulunan Baki’ Mezarlığıdır. Amaç hac ve umrede Müslümanlar tarafından ziyaret edilen bu mekanı kuru bir mezarlık ziyaretinden çıkartıp onların zihninde ve gönlünde daha kalıcı izler barındıran bir mekan olarak algılanmasını sağlamaktır. Bu ise ancak Baki’ Mezarlığındaki Peygamber hatıralarını canlandırmakla gerçekleşecektir. Bu çalışmada Hz. Peygamber’in Baki’ Mezarlığındaki çok sayıdaki hatıralarından bugün bize mesaj verebilecek olanlar seçilmiştir. Hz. Peygamber’in mesaj içerdiğini düşündüğümüz söz ve davranışları alt başlıklar halinde ele alınmıştır. Baki’ Mezarlığında verilen mesajlar Hz. Peygamber’in başka zaman ve mekanlarda da dile getirdiği sözlerle desteklenmiştir. Ahiretin ilk durağı olarak tanımlayabileceğimiz mezarlıkta dile getirilen mesajlar Hz. Peygamber’in zihin dünyasında nelerin önemli olduğunu göstermesi bakımından dikkat çekicidir.

Keywords

Abstract

Prophet Muhammad’s messages to his ummah are undoubtedly important. However, the locations of these messages also further their importance and influence. More importantly, if such a location was frequented by Prophet Muhammad and continued its existence to this day, the messages originating from there would no doubt be of interest to every Muslim. The present study examines the messages Prophet Muhammad delivered at a historic site he frequently visited. This historic site is the Cemetery of Jannat Al-Baqi, which resides right next to Al-Masjid an-Nabawi. Muslims gather at the Cemetery of Jannat Al-Baqi during Hajj and Umrah as it were a normal cemetery visit. The study aims to change the perception of Muslims on the Cemetery of Jannat Al-Baqi to a place that leaves profound marks on their hearts and minds. This can only be achieved by reinvigorating the memories of the Prophet Muhammad at the Al-Baqi cemetery. The study selects memories that may be of interest us today among numerous memories of Prophet Muhammed at the cemetery. The study discusses the words and behaviors of Prophet Mohammad that is thought to relay a message. The messages given at the Al-Baqi cemetery are reinforced by the words uttered by Prophet Muhammed at other times and places. The messages given at the cemetery, which might be considered as the first stop before the afterlife, are important in that they demonstrate what is important in Prophet Mohammad’s world of thought.

Keywords


 • BEYHAKÎ, Aḥmed (2003). es-Sunenu'l-Kubrâ - el-Beyhaḳî (nşr. Muḥammed ʿAbdulḳâdir ʿAṭâ), Beyrût.

 • BEYHAKÎ, Aḥmed (2003). es-Sunenu'l-Kubrâ - el-Beyhaḳî (nşr. Muḥammed ʿAbdulḳâdir ʿAṭâ), Beyrût. BUHARÎ, M. (2001). Ṡaḥîḥu'l-Buḫârî (nşr. Muḥammed Zuheyr b. Nâṡır en-Nâṡır), I-IX.

 • DÂRİMÎ, A. (2000). es-Sunen (nşr. Ḥuseyn Selîm ʾEsed ed-Dârânî), I-IV.

 • EBU DAVÛD, S. (2009). es-Sunen (nşr. Şuʿayb el-ʾArnavûṭ, Muḥammed Kâmil Ḳarabellî), I-VII.

 • HÂKİM, M. (2002). El-Müstedrek ale’s-Sahihayn, thk: Muhammed Abdulkadir Ata, Daru’l-kütübi’l- ilmiyye, Beyrut.

 • İBN HANBEL, A. (2001). el-Musned (nşr. Şuʿayb el-ʾArnavûṭ ʿÂdil Murşid v.dğr.).

 • İBN HİŞAM, A. (1990). Es-Siretu’n-Nebeviyye, thk: Ömer Abdüsselam Tedmurî, Daru’l-kitabi’l-arabi, Beyrut.

 • İBN MACE, M. (2009). es-Sunen (nşr. Şuʿayb el-ʾArnavûṭ, ʿÂdil Murşid v.dğr.), I-V.

 • İBN RECEB, A. (2004), Letâifu’l-Meârif fimâ limevâsimi’l-âm mine’l-vezâif, Dâru ibn Hazm, Beyrut.

 • İBN SA’D, M. (1987) et-Ṭabaḳâtu'l-Kubrâ - Mutemmimu't-Tâbiʿîn (nşr. Ziyâd Muḥammed Manṡûr), I, Medîne.

 • NESÂÎ, A. (1986). el-Muctebâ mine's-Sunen= es-Sunenu's-Ṡuğrâ (nşr. ʿAbdulfettâḥ Ebû Ğudde), I-IX (Fihrist Cildiyle Birlikte), Ḥaleb.

 • TABARÂNÎ, S. (2008). El-Mu’cemu’l-Kebir, thk: Hamdi Abdülmecid es-Selefi, Mektebetu ibn Teymiye, TİRMİZÎ, M. (1975), es-Sunen, I-V, Mıṡır.

                                                                                                    
 • Article Statistics