HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GENEL UYGULAMA DERSİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2018-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3805-3816
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma hemşirelik bölümü son sınıf öğrencilerinin genel uygulama dersine ilişkin görüşlerini belirlemek için yapılmıştır. Araştırma 2010-2014 yılları arasında genel uygulama dersi alan toplam 177 son sınıf hemşirelik öğrencisi ile longitudinal ve tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formları ile toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, McNemar testi ve Ki kare testi kullanılmıştır. Öğrencilerin %84,2’si kadın olup, yaş ortalaması 22,50 ±1,15’tir. Öğrencilerin genel uygulama dersi öncesi ve sonrası eğitimcilerden en fazla beklentisi kendilerine “danışmanlık yapması” iken, sağlık personelinden kendilerine “meslek üyesi olarak davranması” yönündedir. Öğrencilerin genel uygulama dersi öncesi %23,2’si ve uygulama sonunda % 48,5’i genel uygulama dersini gereksiz bulduğunu belirtmiştir (p=0,0001). Genel uygulama dersinden en fazla erkeklerin yarar gördüğü belirlenmiştir (%85,7; p=0,008). Öğrencilerin genel uygulama dersine ilişkin en fazla ifade ettiği sorunlar uygulama alanı için; vaka sayısı ve çeşitliliğinin az olması (%40,7), sağlık personeli için; öğrenci değerlendirme süreçlerinde objektif olmamaları (%45.4), eğitimcilere ilişkin; öğrenciye ayrılan vakitte yetersizlik (%83,0) ve uygulama saatine ilişkin; uygulama süresinin fazla (% 86,0) olmasıdır. Öğrenciler uygulama alanına, sağlık personeline, eğitimcilere ve uygulama saatlerine yönelik sorun yaşamaktadır. Genel uygulama dersinden yarar sağladığını düşünenlerin oranı düşüktür.

Keywords

Abstract

This study was carried out in order to determine the opinions of final year students of nursing department regarding the general practice course. The study was conducted longitudinally and descriptively with a total of 177 senior nursing students attending the general practice course between 2010 and 2014. Data collection was performed by means of survey forms developed by the researchers. In the analysis of the data, descriptive statistics, McNemar test and Chi square test were used. 84.2% of the students are female and the mean age is 22.50 ± 1.15. While the students' expectations from the academicians are most likely to be "advised" before and after the general practice course, the expectations are "to be treated as a professional member" from healthcare personnel. 23.2% of the students before the general practice course and 48.5% at the end of the course stated that the general practice course was unnecessary (p = 0,0001). It was found that male students were most benefited (85.7%, p = 0.008) at the end of the general practice course. The problems most expressed by the students are as follows for the practice area; the low number of cases and diversity (40.7%), for healthcare personnel; not being objective in the student evaluation process (45.4%), for academicians; insufficient time assigned for the students (83,0%), and for the duration of practice; having long hours of the practice (86.0%). Students experience problems in terms of the application area, healthcare personnel, instructors and application hours. The ratio of students thinking they benefit from the general practice course is low.

Keywords