ORTAOKUL 5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDA YER ALAN OKUMA METİNLERİNİN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2018-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3695-3706
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun onayıyla 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ortaokul 5.sınıf öğrencilerine okutulan Türkçe Ders Kitabı (MEB, 2017a) içerisindeki 31 okuma metninin söz varlığı ögelerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda “Okuma metinleri farklı ve toplam söz varlığı unsuru, deyim, ikileme, özel isim, ilişki sözü, kalıplaşmış söz ve atasözleri bakımından nasıl bir niceliğe sahiptir?” sorusuna cevap aranmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada, belgesel (doküman metodu) tarama metodu kullanılmış; okuma metinlerinden elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniğine başvurulmuştur. Metinlerin söz varlığı ögeleri deyim, ikileme, özel isim, ilişki sözü, kalıplaşmış söz ve atasözleri başlıkları altında sıralandıktan sonra her kategorideki sözcüklerin ayrı ayrı sıklık listeleri hazırlanmıştır. Araştırma sonunda 5.sınıf Türkçe ders kitabında toplam 12.235, farklı 3.076 söz varlığı unsuru tespit edilmiş; kitabın deyim kullanımı açısında zengin olduğu ancak atasözü, ilişki sözü, kalıplaşmış söz ve ikileme yönünden zayıf içerikte hazırlandığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

This research aims to determine the vocabulary of 31 reading texts in the Turkish Textbook (MEB, 2017a) which is schooled to the 5th grade students in the 2017-2018 academic year with the approval of the Board of Education and Discipline of the Ministry of National Education. For this purpose, the answer to the question “What kind of qualities does reading texts have in terms of different and total vocabulary elements, idioms, reduplication, proper nouns, relation words, stereotyped words and proverbs?” was sought. In the study where qualitative research method was employed, documentary (document method) and scanning method were used and content analysis technique was applied in the analysis of data obtained from reading texts. Vocabulary elements of the texts are listed under the headings of idioms, reduplications, proper nouns, relation words, stereotyped words and proverbs, and the frequency lists of the words in each category have been prepared separately. At the end of the research, a total of 12,235 words and 3,076 vocabularies were identified in the 5th grade Turkish Textbook and it was determined that the book was rich in terms of idioms, but it was prepared in weak content in terms of proverbs, relation words, stereotyped words and reduplications.

Keywords