İNSAN HAKLARI PERSPEKTİFİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ELEŞTİREL MEYDA OKURYAZARLIĞININ ÖNEMİ

Author :  

Year-Number: 2018-21
Language : null
Konu :
Number of pages: 3199-3207
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma İnsan Hakları perspektifinin geliştirilmesinde eleştirel medya okuryazarlığı eğitiminin önemine odaklanmaktadır. Gündelik yaşamda toplumsalın enformasyon havuzunu oluşturan kitlesel medyanın yayın politikasının güç ve iktidar bağlamlı dili, toplumsal uzamda İnsan Hakları’nın ihlal edilmesine yol açmaktadırr. Egemen yapılara eklemli kitlesel medya, toplumsal uzamda dezavantjlı gruplara karşı nefret söylemini körükleyen, şiddeti, ırkçılığı, homofobik söylemleri pekiştiren yayın yapmakta, daha eşitlikti toplumun yaratılmasında bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kitlesel medya eşitlikçi kamusal söylem oluşturmaktan ziyade, hiyerarşik toplumsal örgütlenmeyi teşvik etmekte, “biz ve ötekiler” ayrımcı dili ile toplumsal alanda çatışmayı körüklemektedir. Bu nedenle toplumsal huzurun ve demokratik toplumun inşası için medya alanına karşı bilinçli yurttaşların gerekliliği önem arz etmektedir. Bu bağlamda kitlesel medyanın yayın politikasına karşı bilinçli yurttaşların varlığı İnsan Hakları perspektifinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Yurttaşlık hakkı bağlamında bireylere verilecek eleştirel medya okuryazarlığı eğitimi, medya alanına eleştirel bakabilen, eşitlikçi toplumu arzulayan; ayrımcılığı, şiddeti, nefreti, cinsiyetçi söylemleri körüyleyen medyaya karşı baskı uygulayan yurttaşların oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

This study focuses on the importance of critical media literacy education in the development of the Human Rights perspective. The publication of the mass media, which constitutes the social information pool in everyday life, leads to the violation of Human Rights in the social and political context, which is power and hegemony. The mass media with the sovereign structure are publishing a publication that reinforces violence, racism, homophobic discourses that fuel the discourse of hatred against disadvantaged groups in society, and it presents a challenge as a problem in the creation of more equality society. The mass media, rather than creating egalitarian public discourses, encourage hierarchical social organization, fueling conflict in the social space with the "we and others" discriminatory language. For this reason, the necessity of conscious citizens towards the field of media is important for the construction of social peace and democratic society. In this context, the existence of conscious citizens against the mass media publication policy will contribute to the development of the Human Rights perspective. Critical media literacy education to be given to individuals in the context of citizenship right, desire for an egalitarian society that can take a critical look at the media field; discrimination, violence, hatred, gender discrimination, and pressure on the media.

Keywords


 • Alver, F . (2012). Medya ve Politika. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University

 • Alver, F . (2012). Medya ve Politika. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul UniversityFaculty of Communication Journal, 0 (7), Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iuifd/issue/22884/244791 Binark, M., Gencel Bek, M., (2010), Eleştirel Medya Okuryazarlığı, Ankara: Kalkedon Yayınları

 • Chomsky N ve Herman S (2004) Medyanın Kamuoyu İmalatı, Galip Üstün (çev), Chiviyazıları, İstanbul.

 • Çakır, S. (2007). Medya ve Şiddet, Doğu-Batı, Yıl:10, Sayı:43, Kasım, Aralık, Ocak, 161-182. İstanbul: Doğu Batı Yayınları.

 • Fiske J (2003) İletişim Çalışmalarına Giriş, Süleyman İrvan (çev.). Bilim ve Sanat, Ankara.

 • Freire, P., (20161), Ezilenlerin Pedagojisi, Çev. Dilek Hattatoğlu, Erol Özbek, Ayrıntı Yayınları, İstanbul Freire, P., (2014), Yüreğin Pedagojisi, Çev. Özgür Orhangazi, Ütopya Yayınları, Ankara

 • Freire, P., Macedo, D., (1998). Okuryazarlık, Çev. Serap Ayhan, İmge Yayınları, Ankara

 • Giroux, H. A., (2008), Eleştirel Pedagojinin Vaadi, Çev. Umre Deniz Turan, Kalekon Yayınları, İstanbul

 • Hallin, D., C. (2005). Eleştirel Kuram Perspektifinden Amerikan Haber Medyası, Kitle İletişim Kuramları içinde, (E. Mutlu, Der.) Ankara: Ütopya Yayınları.

 • İnal, K. (2008), Eğitim ve İdeoloji, Istanbul: Kalkedon.

 • İnceoğlu, Y., Çoban, B., (2014), Azınlık, Ötekiler ve Medya, Der: Yasemin İnceoğlu, Barış Çoban, İstanbul: Ayrıntı Yayınları

 • İnceoğlu, Y., (2007), “Avrupa Birliğinde Medya Okuryazarlığı” I. Uluslarası Medya OkuryazarlığıKonferansı Bildirileri (Ed.:Nurçay Türkoğlu, Melda Cinman Şimşek) Medya Okuryazarlığı. İstanbul : Kalemus Yayınları

 • İnal, Y., Kiraz, E. (2008). Bilgisayar oyunları ideoloji içerir mi? . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (6) 3, 523- 544.

 • Kabadayı, L., (2013), Film Eleştirisi , İstanbul,: Ayrıntı Yay.

 • Kaya, R., (2016), İktidar Yumağı Medya-Devlet-Sermaye, Ankara: İmge Kitabevi

 • McLaren, P., (2011), Eleştirel Pedagojiye Giriş, Çev. M. Y. Eryaman, H. Arslan Ankara:Anı YayMora, N., (2011), Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim, Ankara, Nobel Yay.

 • Pekman, C., (2007), “Avrupa Birliğinde Medya Okuryazarlığı” I. Uluslarası Medya Okuryazarlığı Yıldırım, A., (2013), Eleştirel Pedagoji, Anı Yayıncılık, Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics