İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL BAHÇELERİNE İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI METAFORLAR

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2996-3008
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, farklı yapı özelliğine sahip okullarda öğrenim gören ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin okul bahçeleri kavramıyla ilgili geliştirdikleri metaforları belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma modeli kapsamında olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu toplam 182 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada Öğrencilerin okul bahçeleri kavramıyla ilgili geliştirdikleri metaforları yarı yapılandırılmış bir formla belirlenmiştir. Bu formda öğrencilerin “Okul bahçeleri……. gibidir/benzer; Çünkü…….” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın güvenirliği; [Görüş birliği / (Görüş birliği + Görüş ayrılığı) x 100] formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Bu formülle kodlayıcırlar arasındaki ortalama güvenirlik değeri % 92 olarak bulunmuştur. Araştırma sonunda, öğrencilerin okul bahçeleri kavramıyla ilgili toplam 118 metafor geliştirdikleri görülmüştür. Öğrencilerin okul bahçesi kavramıyla ilgili geliştirdikleri olumlu metaforlar Oyun parkı, lunapark, atari salonu, yuvamız, yemek, hayat, özgürlük, kocaman bir göl, cennet , Park alanı, havuz ve teras gibi metaforlardır. Öğrencilerin geliştirdikleri olumsuz metaforlar ise bir karmaşık sekiz ,herhangi bir sokak, kıyamet sokağı, düz yol, buz gibi, çöplük ,can sıkıntısı ve ,kargaşa metaforlarıdır.. Geliştirilen bu metaforlar toplam 7 farklı kategoride toplanmıştır. Bu kategoriler en fazla metafor kapsamaları bakımından “."Sevilen ve eğlenceli bir yer ", "Hayali bir yer", "Spor yapılan bir yer", "Kendilerini güvende hissettikleri bir yer", "Eğitim öğretim yapılan bir yer", "Büyük bir alan", "Kısıtlayıcı ve sıkıcı bir yer" olarak okul bahçeleri şeklindedir..

Keywords

Abstract

Abstract This study is intended for determining the metaphors that 4th graders develop regarding the schoolyard notion, studying at schools with different structures. In this study, the phenomenological pattern was used under the qualitative research model. The study group comprised of a total 182 students. Within the study, the metaphors that the students develop in regard to the schoolyard notion were determined using a semi-structured form. In this form, the students were asked to complete this sentence: "Schoolyards are like .............. because .............." The content analysis method was used to analyze the data. The reliability of the study was calculated via the formula [Consensus / (Consensus + Dissensus) x 100]. The average reliability value among the encoders was found to be 92% using this formula. At the end of the study, the students appeared to develop a total 118 metaphors concerning the schoolyards notion. The positive metaphors that the students developed for the schoolyard notion included playground, amusement park, game arcade, crèche, eating, life, freedom, a giant lake, heaven, parking lot, pool, and terrace. On the other hand, the negative metaphors that the students developed thereon contained complex eight, any street, doomsday street, straight road, ice-cold, garbage dump, boredom, and mayhem. These developed metaphors are summarized in a total 7 categories. In terms of covering the uttermost metaphors, these categories consist of schoolyards as "a favorite and sun place", "an imaginary place", "a place for sports", "a place where they feel safe", "a place for education", "a large yard", and "a limiting and boring place".

Keywords