DRAMANIN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICILIKLARINA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2927-2934
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yaratıcılık bir kerelik bir durum değil, özendirme ve yönlendirmeyle yaşam tarzı durumuna gelebilen kesintisiz bir süreçtir. Bireylere iyi fırsatlar, uygun eğitim ortamları ve iyi planlanmış bir eğitim programı sunulduğunda bireyler yaparak-yaşayarak, deneyerek-yanılarak yaratıcılıklarını geliştirebilirler. Bu fırsat drama eğitimi ile bireylere sunulabilir ve yaratıcılıkları geliştirilebilir. Bu nedenle drama ve yaratıcılık yakından ilişkilidir. Literatürde yaratıcılığın; esneklik, akıcılık, orijinallik ve zenginleştirme alt boyutları bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı, drama eğitim programının öğretmen adaylarının yaratıcılıklarına etkisinin incelenmesidir. Araştırmada zayıf deneysel desenlerden, tek grup ön test-son test desen kullanılmıştır. Örneklem olarak; 31 kadın, 15 erkek olmak üzere toplam 46 sınıf öğretmeni adayı ile çalışılmıştır. 12 haftalık drama eğitimine başlamadan önce ve program bittikten öğretmen adaylarına Torrance’nin Sözcüklerle Yaratıcı Düşünme Testi Sözel Kitapçık A ve Torrance’nin Resimlerle Yaratıcı Düşünme Testi Şekilsel Kitapçık A uygulanmıştır. Drama eğitim programı sonucunda; deney grubunda yer alan öğretmen adaylarının sözel ve şekilsel yaratıcılık ortalamalarında son test lehine pozitif yönde artış olduğu bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Creativity is a process that is not for a one time situation, but a long-life situation including encouragement and guidance. When individuals are provided with good opportunities, suitable education environment and a good planned curriculum, individuals can develop their creativity by performing and doing and trying and practice. These opportunities can be given to individuals and their creativity can be developed by performing drama. For this reason drama and creativity are closely related. Creativity has flexibility, fluency, originality and enrichment sub-dimensions in the literature. The purpose of this study is to investigate the effect of drama education on pre service elementary teachers’ creativity. In the study, one group pre-test post-test design has been used among a weak experimental design. Forty six pre service elementary teachers including 31 female and 15 male participated the study. Torrance Verbal Creativity Thinking Test Form A and Torrance Figural Creativity Thinking Test Form A were used as a pre-test and over 12 weeks these tests were used as a post-test to the participants. At the end of the drama education program, experimental group of pre service elementary teachers’ verbal and figural creativity thinking mean scores increased in the favor of post test scores.

Keywords