OKULU KÜLTÜR MERKEZİ KONUMUNA GETİRME: ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN YETERLİK ALGILARI VE GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2879-2893
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin okulu kültür merkezi konumuna getirme konusundaki görüşleri ve yeterlik algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, betimsel türde tarama modeline göre yapılandırılmıştır. Araştırmada “karma yöntem” kullanılmıştır. Araştırma deseni olarak ise çeşitleme deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi ile belirlenen 38 sınıf öğretmeni (n=38) ve 11 okul yöneticisi (n=11) olmak üzere toplam 49 kişi (n=49) oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından düzenlenen anket ve görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Sonuç olarak; çalışma grubunun okulu kültür merkezi konumuna getirme konusunda yüksek düzeyde yeterlik algısına sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların, halkın hizmet taleplerini karşılamada okulların; yaşam boyu eğitim merkezi olmak ve bilgili öğrenci yetiştirmek olmak üzere iki ana rolünün olduğunu, okulların çevre için kültürel yaşam alanı olmasını engelleyen; prosedürden, okuldan, ailelerden ve okul çevresinden kaynaklanan çeşitli faktörlerin olduğunu, okul toplum işbirliğinin sağlanması amacıyla çevreyi okulla ve okulu toplumla bütünleştirme çalışmalarının yapılması gerektiğini, okul üniversite işbirliğine ve veli ev ziyaretlerine öncelik verilmesi gerekliğini belirttikleri tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study intends to determine the perspectives and competence level of classroom teachers and school administrators about This research is structured according to the descriptive survey model. "Mixed method" was used in research. As a research design, variation design was used. The study group consisted of a total of 49 persons (n = 49) including 38 class teachers and 11 school administrators, which were determined by easy reachable state sampling method. The data of the research were collected using the questionnaire and interview form prepared by the researcher. As a result of the research; it was found that the study group had a high level of competence perception about turning schools into the culture centers. It was also found that participants in the survey indicated that the schools have two main roles; "being a life-long training center" and "educating a knowledgeable student." in order to fulfill the increasing demands of the people, there are a number of factors that prevent schools from becoming cultural habitats for the environment. these are the factors that arise from the procedure, the school, the families and the school environment, for school-community cooperation it is necessary to integrate the environment with the school and the school with the society, school-university cooperation and parental visits should be given priority

Keywords