SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEMELİNDE KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİYLE SAPTANMASI; AYVACIK İLÇESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2861-2869
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kırsal turizm, giderek daha fazla tercih edilen bir turizm çeşididir. Yörelerin doğal ve kültürel peyzaj özelliklerini keşfetmeyi, yerel yaşam koşullarını ve yerel tatları deneyimlemeyi ve kırsal alanda çeşitli etkinlikler yapmayı içermektedir. Ayrıca bu turizm türü aynı zamanda önemli bir kırsal kalkınma aracı haline gelmiştir. Kırsal turizme yönelik potansiyel belirleme çalışmaları ise, sürdürülebilir alan kullanım planlamalarının başarısı açısından önemlidir. Son yıllarda farklı birçok disiplinin kullandığı bir yöntem olan SWOT analizi bir faaliyet ya da bir sektörün güçlü-zayıf yönlerini saptarken aynı zamanda faaliyet ya da sektöre yönelik fırsat ve tehditleri ortaya koymaktadır. Bu çalışmada da kırsal turizm açısından önemli bir potansiyel barındıran ve son yıllarda turizm faaliyetlerinin arttığı Ayvacık ilçesi incelenmiştir. Öncelikle alanın sahip olduğu peyzaj değerleri irdelenmiştir. Devamında, ilçedeki kırsal turizm potansiyeli SWOT analiziyle saptanmaya çalışılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kırsal turizm açısından Ayvacık’ın; geleneksel tarımsal faaliyetleri, önemli kültürel zenginlikleri, uzun ve temiz kıyı şeridi ve yerel halkın konuya olumlu bakış açısı gibi birçok güçlü yönü olduğu görülmüştür. Bununla beraber; kalifiye eleman yetersizliği, yerel halkın konuya ilişkin bilgi ve bilinç düzeyindeki düşüklük ve envanter eksikliği gibi zayıf yönleri de belirlenmiştir. Ayrıca alanda sürdürülebilir kırsal turizm potansiyeli açısından; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) gibi kuruluşların varlığı, topografik çeşitlilik nedeniyle çeşitli doğa sporlarının yapılabilirliği, termal su kaynaklarının işletilmesi gibi fırsatlar mevcuttur. Ancak bu fırsatların yanısıra; turizm faaliyetlerinin artması durumunda altyapı eksiklikleri, çevre kirliliği, doğal ve kültürel peyzajın tahribatı gibi tehditler de belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda ise özellikle bu zayıf yönlere ve tehditlere karşı alınabilecek bazı önlemler ve çözüm önerileri getirilmiştir.

Keywords

Abstract

Rural tourism is an increasingly preferred type of tourism and involves exploring the natural and cultural landscape features of the regions, experiencing local living conditions and local tastes, and performing various activities in the countryside. In addition, this type of tourism has become an important means of rural development. The studies of determining potential of rural tourism are important for the success of sustainable land use planning. SWOT analysis, a method used by many different disciplines in recent years, has identified the strengths and weaknesses of an activity or a sector, while at the same time revealing opportunities and threats to the activity or sector. In this study, Ayvacık district which has important potential for rural tourism is examined. First of all, the landscape values of the area are examined. Next, the rural tourism potential in the district was determined by SWOT analysis. As a result of the evaluations made, traditional agricultural activities, significant cultural values, long and clean shoreline, and positive views of local people about rural tourism are determined as the some strong aspects of Ayvacık district with regard to rural tourism. Along with that; weaknesses such as shortage of qualified staff, lack of knowledge and awareness about the subject of local people, and lack of inventory are determined. Also in terms of sustainable rural tourism potential; the existence of organizations such as Agriculture and Rural Development Support Institution and South Marmara Development Agency, the possibilities of various nature sports due to topographical diversity, the possibilities of operating thermal water resources can be thought opportunities for rural tourism. But besides these opportunities; threats such as infrastructure deficiencies, environmental pollution and destruction of natural and cultural landscapes have also been identified in the case of an increase in tourism activities. At the end of the study, some measures and solutions are proposed, which can be taken against these weaknesses and threats.

Keywords