ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL SİNİSİZM ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL GÜVENİN ARACI ROLÜ: BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2018-19
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2222-2234
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütsel adalet algısı düşük olan işgörenler, daha fazla sinik davranış gösterme eğilimindedirler. Öte yandan işgörenlerin örgütsel adalet algılarının oluşmasında örgütsel güvenin rolü de önemlidir. Örgütlerine güven duymayan işgörenlerin adalet algıları düşük olacak ve bu da onların sinik davranışlar göstermesini kolaylaştıracaktır. Sözü edilen çıkarımlar, birçok araştırmanın sonucunda ve ikili olarak –örgütsel adalet ile örgütsel sinisizm, örgütsel adalet ile örgütsel güven, örgütsel güven ile örgütsel sinisizm- ortaya konulmuş olup, bu çalışmada da varsayımların güçlendirilmesinde referans olarak gösterilmiştir. Yazınsal incelemede yararlanılan söz konusu görgül ve kavramsal çalışmaların ışığında, örgütsel güvenin; örgütsel adalet ile örgütsel sinisizm ilişkisi üzerinde bir aracılık etkisinin olabileceği öngörülmektedir. Ancak bu öngörüyü yazında ortaya koyabilecek anlamda, üç değişkenin bir arada bulunduğu veya örgütsel adalet ile örgütsel sinisizm arasında, örgütsel güvenin üçüncü bir değişken olarak aracılık rolü üstlendiği herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla çalışma, yazında bu alandaki eksikliği doldurması açısından önemlidir. Buradan hareketle; araştırmanın temel amacı; örgütsel adalet, örgütsel güven ve örgütsel sinisizm arasındaki ilişkiyi tespit etmek ve örgütsel güvenin, örgütsel adalet-örgütsel sinisizm ilişkisindeki aracılık etkisini ortaya koyan bir model sunmaktır. Araştırma örneklemi olarak, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye’de yer alan 26 Düzey 2 Bölgesi’nde kurulan 26 adet Kalkınma Ajansı seçilmiştir. Araştırma bulguları; bütünsel olarak örgütsel adalet ile örgütsel sinisizm arasında anlamlı ve negatif bir ilişkinin ve örgütsel adalet ile örgütsel güven arasında anlamlı ve pozitif bir ilişkinin bulunduğunu; ancak örgütsel güven ile örgütsel sinisizm arasında da anlamlı bir ilişkinin olmadığını göstermektedir. Araştırmanın temel sorunsalı olarak örgütsel güvenin, örgütsel adalet ve örgütsel sinisizm arasındaki ilişkide aracılık etkisi olduğu varsayımı doğrulanamamıştır.

Keywords

Abstract

Employees with low organizational justice perception tend to show more cynical behaviour. On the other hand the role of organizational trust is also important in the formation of organizational justice perceptions of employees. Employees who don’t trust to their organization will have less organizational justice perception and will make it easier to show cynical behavior. These results were found by many studies as dual -organizational justice & organizational cynicism, organizational justice & organizational trust, organizational trust & organizational cynicism- and referred in this study in order to strengthen to hypothesis. In the light of empirical and conceptive studies exploited within literature review, its predicted that organizational trust has mediation effect over organizational justice and organizational cynicism. However, its not found any research which this prediction can be supported in the literature where the three variables coexist or the organizational trust as a mediator within organizational justice and organizational cynicism. Therefore, study is important in the literature in terms of filling deficiencies in this area. The basic purpose of this research is to determine the relationship between organizational justice, organizational trust and organizational cynicism and offer a theoretical model that reveals the mediating effect of organizatioanal trust over organizational justice and organizational cynicism. 26 Development Agencies established at 26 NUTS2 Region of Turkey, under coordination Ministry of Development were chosen for the research sample. Research findings shows that there is negative and meaningful relationship between organizational justice and organizational cynicism, positive and meaningful relationship between organizational justice and organizational trust and there is no meaningful relationship between organizational trust and organizational cynicism. As the basic problem of the research, mediator effect of organizational trust between organizational justice and organizational cynicsm cannot be verified.

Keywords