HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR’IN ‘’GÖNÜL TİCARETİ’’ ADLI HİKAYESİNDE KISALTMA GRUPLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu :
Number of pages: 2262-2270
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hüseyin Rahmi Gürpınar Türk edebiyatının roman ve öykü türünde öne çıkan isimlerinden biridir. Hikaye, roman, oyun ve birçok alanda eserleriyle kendini başarılı bir şekilde tanıtmıştır. Bu çalışmanın amacı, adı geçen hikayedeki kısaltma gruplarını tespit etmek ve o dönemin dili ve uslübü hakkında bilgi vermektir. Çalışmanın birinci bölümünde konuyla alakalı giriş yapıldı. Konu hakkında temel bilgiler verildi. İkinci bölüm, yöntem bölümü olup, söz konusu olan inceleme yapılırken hangi yönteme başvurulduğunu anlatan bölümdür. Ayrıca araştırma problemi, evren ve örneklem, veri toplama araçları ve verileri çözümleme teknikleri hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde bulgular ve yorumlara yer verilmiştir. Eserdeki kısaltma grupları tespit edilerek gösterilmiştir. Burada kısaltma gruplarından olan kelimeler ayrı bir fontla belirtilmış olup, sayfa ve satır numaralarına da yer verilmiştir. Yapılan çalışmanın sonucunda hikayede kısaltma gruplarının çok kullanıldığı tespit edilmiştir. Bununla beraber yazarın eserinde kullandığı dilin sade ve anlaşılır olmasının yanı sıra yazarın bazı yerlerde halk söyleyişlerine ve eski kelimelere yer verdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Hüseyin Rahmi Gürpınar is one of the leading names of Turkish literature in novel and story type. He has successfully introduced himself with his stories, novels, plays and many other works of art. The purpose of this work is to identify the shortening groups in the mentioned story and to give information about the language and style of that period. Relevant input was made in the first part of our work. Basic information about the subject was given. The second part is the method section, which is the section describing which method is applied when the subject matter is examined. In addition, the research problem, the universe and sample, data collection tools and data analysis techniques are given briefly. In the third chapter, findings and interpretations are included. The shortening groups are specified in italic font, and the page and line numbers are also included. As a result of the work done, it has been determined that the nameless description of the story has been used extensively. However, the author's use of the language in his work is simple and understandable, as well as the result that the author has included so old words and folk remarks in some places.

Keywords


 • Aktan, B. (2009) Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi, Gazi Kitabevi, Ankara

 • Aktan, B. (2009) Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi, Gazi Kitabevi, AnkaraBanguoğlu, T. (1979) Türkçenin Grameri, Dergah Yayınları, İstanbul

 • Doğan, E. (2012) Türkçe Cümle Bilgisi-1, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Ergin, M. (2004) Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul

 • Karahan, L. (2006) Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara

 • Karasar, N. (2006) Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul Yılmaz, E.(2014) Temel Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Pegem Akademi, Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics