TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ÜRETİMİNİN KAYNAKLARINA GÖRE DAĞILIMI PROJEKSİYONU (2018-2023)

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu :
Number of pages: 2203-2214
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Türkiye’de 2018-2023 döneminde kişi başına elektrik tüketimi ve elektrik üretiminde kaynakların payları tahmin edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 1960-2017 yıllarındaki veriler kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Basit Üstel Düzleştirme, Holt ve Winter Yöntemlerinden yararlanılmıştır.Değişkenler için en uygun yöntemin belirlenmesinde performans ölçütü olarak Ortalama Mutlak Sapma (MAD-Mean Absolute Devation) Ortalama Mutlak Yüzde Hata (MAPE-Mean Absolute Percantage Error) ve Ortalama Hata Kare (MSD-Mean Squared Deviation) kullanılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye’de kişi başına elektrik tüketiminin 2018-2023 döneminde yılda ortalama olarak %1,87 oranında artacağı tahmin edilmiştir. 2018-2023 döneminde %95 güven aralığında tahmine göre elektrik üretiminde doğal gazın payının azalacağı, kömürün ve hidroelektriğin payının ise değişmeyeceği ortaya çıkmıştır. Aynı dönemde yenilenebilir kaynakların payının is önemli ölçüde artacağı, petrolden elektrik üretiminin ise 2021 yılından itibaren sona ereceği belirlenmiştir. Elde edilen bulgular Türkiye’nin elektrik üretiminde yerli kaynaklara daha fazla ağırlık vereceği ve özellikle yenilenebilir enerji potansiyelini harekete geçireceğini göstermektedir.

Keywords

Abstract

In this study, in the period 2018-2023, electricity consumption per capita and the share of resources in electricity production were estimated in Turkey. For this purpose, data from 1960-2017 were used. Simple exponential smoothing, Holt and winter methods were used in the evaluation of the data. As a measure of performance variables in determining the most appropriate method for mean absolute deviation (MAD), mean absolute percent error (MAPE) and mean square deviation (MSD) were used. As a result of the evaluations conducted, electricity consumption per capita in Turkey was estimated to increase by 1.87% on average annually during the period 2018-2023. In the period of 2018-2023, according to the assumption of 95% confidence interval, it is revealed that the share of natural gas in electricity generation will decrease and the share of coal and hydroelectricity will not change. In the same period, it has been determined that the share of renewable resources will increase significantly and electricity production from oil will end in 2021. The findings show that Turkey will give more weight to domestic sources in electricity generation and will especially mobilize the renewable energy potential.

Keywords


 • Bilim, N. (2016). “Türkiye’nin Elektrik Enerjisi Üretimindeki Dışa Bağımlılığının azaltılması İçin

 • Bilim, N. (2016). “Türkiye’nin Elektrik Enerjisi Üretimindeki Dışa Bağımlılığının azaltılması İçinUygulanması Gereken Politikalar”, Selçuk Üni. Mühendislik Fakültesi Dergisi, Sujest c.4 s.2, s.145-154

 • Chen, B. (2016). “Nergy, Ecology and Environment: A Nexus Perspective”, Energy, Ecology and Environment February 2016, Volume 1, Issue 1, pp 1–2.

 • ETKB, (2017a). Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dünya ve Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Görünümü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Sayı 15.

 • ETKB, (2017b). Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı http://www.enerji.gov.tr/tr. (Erişim Tarihi 8 Mayıs,Goodwin, P. (2010). “The Holt-Winters Approach to Exponential Smoothing: 50 Years Old and Going Strong”, Foresight, pp. 30-33.

 • Gürbüz, A. (2009). Enerji Piyasası İçinde Yenilenebilir (Temiz) Enerji Kaynaklarının Yeri ve Önemi, Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 1-7, 13-15 Mayıs 2009, Karabük.

 • Hanke, J. E., Whichern D.W. (2014). Business Forecasting, Pearson Education Limited, Edinburgh

 • Holt, C. C. (2004).” Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Wweighted Moving Aaverages”, International Journal of Forecasting. 20, 1, pp. 5-10.

 • IEA, (2018). International Energy Agency, http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/ (Erişim Tarihi 02 Mayıs 2018)

 • Karagöl, E. T. Kavaz, İ. (2017). “Dünyada ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerji”, Analiz Dergisi, Seta Yayınları, Nisan 22017, Sayı 197 s. 1-28

 • Kirkham, R. J. Boussabaine, A. H. & Kirkham, M. P. (2002). “ Stochastic Time Series Forecasting ofElectricity Costs in an NHS Acute Care Hospital Building, for Use in Whole Life Cycle Costing”. Engineering Construction and Architectural Management, New York, v.9, n.1, p.38-52.

 • Makridakis, S. G. Wheelwright, S. C. Hyndman, R. J. (1998). Forecasting: Methods and Applications, 3. Edition. Wiley, New York, USA.

 • MMO, (2017). Makine Mühendisleri Odası, Türkiye’nin Enerji Görünümü, https://www.mmo. orgtr/sites/default/files/ (Erişim tarihi, 7 Mayıs 2018)

 • Radzi, A. Droege P. (2014). “Latest Perspectives on Global Renewable Energy Policies”. Current Sustainable/Renewable Energy Reports September 2014, Volume 1, Issue 3, pp 85–93.

 • Soysal M. Ömürgönülşen, M. (2010). “Türk Turizm Sektöründe Talep Tahmini Üzerine Bir Uygulama”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, Bahar: 128-136. ISSN: 1300-4220 (1990-2010).

 • TEİAŞ, (2018). Türkiye Elektrik İdaresi Anonim Şirketi, https://www.teias.gov.tr/tr/turkiye-elektrik-uretim- iletim-istatistikleri. (Erişim Tarihi 6 Nisan, 2018).

 • Tratar, L. F. (2015). “Forecasting Method for Noisy Demand”, International Journal of Production Economics, 161, pp.64-73.

 • Trubetskoy, G. (2016). Holt-Winters Forecasting for Dummies (or Developers)-Part I, https://grisha.org/blog/exponential-smoothing-forecastig.

 • Vance, L. Eason T. Cabezas, H. (2015). “Energy Sustainability: Consumption, Efficiency, andEnvironmental Impact” Clean, Technologies and Environmential Policy, Springer-Verlag, New York, NY, 17(7):1781-1792.

 • Yılmaz, M. (2012). “Türkiye’nin Enerji Potansiyeli ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Açısından Önemi”, Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 4(2), 33-54.

 • Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science. 6, , pp. 324-342).

 • Worldbank, (2018a). https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC? Locations =TR (Erişim Tarihi 3 Nisan, 2018)

 • Worldbank, (2018b). https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.HYRO.ZS?end=2014& start =1961 (Erişim Tarihi 3 Nisan, 2018)

 • Worldbank (2018c). https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.COAL.ZS?end=2014& start= 1961Worldbank (2018d). https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.PETR.ZS?end=2014& start= 1961Worldbank (2018e). https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.NGAS.ZS (Erişim Tarihi 3 Nisan, 2018)

                                                                                                    
 • Article Statistics