DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER İLE RİSK KÜLTÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ:TRC1 BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ULUSLARARASI İŞLETMELERİN YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2018-19
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2121-2132
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda iletişimde, ulaşımda ve teknolojide yaşanan hızlı ve olumlu gelişmelere paralel olarak, küreselleşmenin yayılması dünyayı büyük bir köy haline getirmiştir. Yerel düzeyde üretim yapan işletmeler bile küreselleşmenin etkisiyle kısa zamanda uluslararasılaşmakta ve yabancı pazarlarda faaliyet göstermek zorunda kalmaktadırlar. Yabancı pazarlara açılan işletmeler, iç pazara kıyasla kontrol edemediği çok sayıda faktör nedeniyle büyük belirsizlikler ve çeşitli risklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. İşletmeler güçlü risk kültürleri sayesinde yaşanabilecek riskleri ve tehlikeleri en aza indirip bunlara fırsata çevirmek istemektedirler. Bu araştırmanın amacı, TRC1(Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde yerleşik uluslararası işletme yöneticilerinin demografik özellikleri ile risk kültürü ve risk kültürünün alt boyutları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, uluslararası işletmelerin yöneticilerinin yaş ve işletmedeki görevi değişkeni ile risk kültürü arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve işletmenin tüzel kişiliği, yaş değişkeni ve işletmedeki görev değişkeni ile risk kültürünün alt boyutlarından olan formalleşme alt boyutu arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiş; karar verme, risk algısı ve odaklanma alt boyutları ile herhangi bir anlamlı farklılık bulunamamıştır.

Keywords

Abstract

İn recent years, in paralel with rapid and positive developments in communication ,transportation and technology ,spread of globalization has made the World a big village.Even local manufacturing enterprises have to internationalize in a short time due to the impact of globalization and have to operate in foreign markets. Enterprises opening up to foreign markets are faced with great uncertainties and various risks due to the numerous factors they can not control when compared to the internal market. Businesses are willing to minimize the risks and threats that can be experienced through strong risk cultures. The aim of this research is to examine the relationship between the demographic characteristics of international business managers established in TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) region and the sub-dimensions of risk culture and risk culture. According to the results obtained from the study, it was determined that the responsibilities of the managers of the international enterprises were significantly different between the variables and the risk culture, and that there was a meaningful difference between the legal personality of the business, the age and the duty, and the sub-dimensions ; There were no significant differences with decision making, risk perception and focusing sub-dimensions

Keywords