BEDENE BAKIŞ: TRANSHÜMANİST İZLER

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu :
Number of pages: 2104-2110
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında doğaya ve bedene bakış açısı da değişmiştir. Klonlama, kök hücre tedavisi, gen sürümü, zihnin aktarılması üzerine yapılan genetik, robotik çalışmalar, tasarlanan bir beden ve doğa sunmakta; doğal olanla yapay olanın sınırları belirsizleşmektedir. Hümanizmin ötesinde bir bakışa sahip olan transhümanist yaklaşım; bilim ve teknoloji yoluyla insan bedeninin dönüştürülmesi üzerinden hareket etmektedir. İnsan zekasının geliştirilmesi, fiziksel sınırların kaldırılması, hastalıklardan kurtulma ve doğal olarak ölümsüzlük düşüncesi, bilim ve teknolojideki araştırmalar yoluyla gerçeğe dönüşmektedir. Bedene yönelik bu bakış açısının farklı disiplinlerin araştırma konusu olması, transhümanist hareketleri bir başlık altında irdelemeyi güçleştirmektedir. Genetik, nano, robotik bilimin bu yaklaşım doğrultusunda araştırmaları devam ederken, bilimsel-teknolojik araştırma ve uygulamalar sanatçıların da konusu olmakta, teknoloji ve sanatın bir araya geldiği çalışmalar gerçekleşmektedir. Bedene eklenen protezler, interaktif sanat çalışmalarında robotik büstler, DNA çalışmaları, mutant figürler, anomalili bedenler bazı çalışmalarda çağın yansımaları, bazılarında ise eleştirel yaklaşımın ifadeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, fiziksel sınırların kaldırılması ve zihin-beden ilişkisine yaklaşımlar; robotik uygulamalar ve sanatsal çalışmalar açısından ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

In the light of scientific and technological developments, the view to the nature and body has also changed. Genetic and robotic works on cloning, stem cell therapy, gene version, mind transmission present a designed body and nature; and thus the limits of natural and artificial ones become unceratin. Transhumanistic approach, which has a view beyond the humanism, acts through the transformation of the human body by means of science and technology. Improving human mind, removing physical limits, pulling through illnesses and naturally the thought of immortality turn into reality through scientific and technological studies. This point of view to the body is the research subject for various disciplines, which complicates studying the transhumanist movements in one heading. While genetic, nano and robotic science go on researches through this approach, sci-tech studies and practices become the subject matter for artists as well, and studies that brings technology and art close together occur. Prosthesis implanted to the body, robotic busts in interactive art works, DNA studies, mutant figures and anomaly bodies confront us as our age’s reflections in some works and as critical approaches expressions in the other works. In this study, removing physical limits and approaches on mind-body relationship are going to be handled with regards to robotic practices and artistic works.

Keywords


 • Corbin, Alain; Courtine, Jean-Jacques; Vigerello, Georges. 2013. Bedenin Tarihi 3 Bakıştaki Değişim: 20.

 • Corbin, Alain; Courtine, Jean-Jacques; Vigerello, Georges. 2013. Bedenin Tarihi 3 Bakıştaki Değişim: 20. Yüzyıl. Ankara: YKY

 • Danto, C. Arthur. 2014. Sanat Nedir? Çev. Zeynep Baransel. İstanbul: Sel Yayıncılık.

 • Max, T. D. “İnsanötesi”. Süper İnsan. National Geographic Türkiye, Nisan 2017, s.52-75.

 • Turing, A. M. 1950. “Computing Machinery and Intelligence”. Mind, 49 (236), s. 433-460. İnternet Kaynakları

 • Bilgen, Hülya. “Biyoteknoloji ve İnsan Hakları: Transhümanizm Hukuk Alanına Nasıl Girdi?”. (2014) 10.04.2018

 • Feingold, Ken. “Sinking Feeling”. (ty) 07.04.2018 http://www.kenfeingold.com/SinkingFeeling1.html LifeNaut. “Bina48”. (ty) 02.04.2018 https://www.lifenaut.com/bina48/

 • Ribas, Moon. “Research Project Seismic Sense”. (t.y) 12.04.2018, http://moonribas.wix.com/pagina- web#!research

 • Shvets, Lera. “Neil Harbisson: People Aren’t Black and White, We’re All Different Shades of Orange”.(2015). 04.04.2018 https://birdinflight.com/inspiration/experience/neil-harbisson-people-aren-t-black-and- white-we-re-all-different-shades-of-orange.html

 • Stelarc. “Third Hand”, History.(ty) 04.04.2018. http://stelarc.org/?catID=20265

 • University of Pittsburgh Schools of the Health Sciences Life Changing Medicine. “In a First, Pitt-UPMCTeam Help Paralyzed Man Feel Again Through a Mind-Controlled Robotic Arm”. (2016) 20.04.2018. http://www.upmc.com/media/NewsReleases/2016/Pages/bci_scitransl-lms.aspx

 • Vita-More, Natasha. “The New (Human) Genre – Primo Posthuman”. (2004) 14.04.2018 http://www.natasha.cc/paper.htm

 • Warwick, Kevin. “Cborg 1.0”. (2000) 28.03.2018 https://www.wired.com/2000/02/warwick/ Görsel Kaynaklar

 • Görsel 1- http://www.studio-beat.com/art-news-blog/neil-harbisson-transhumanism-artist/ (04.04.2018)

 • Görsel 2- https://birdinflight.com/inspiration/experience/neil-harbisson-people-aren-t-black-and-white-we- re-all-different-shades-of-orange.html (04.04.2018)

 • Görsel 3- http://www.theunscene.org/moon-ribas/ (04.04.2018) Görsel 4- http://stelarc.org/?catID=20265 (04.04.2018)

 • Görsel 5- https://www.imaginaryworldspodcast.org/humans--new---improved.html (24.04.2018) Görsel 6- http://www.kenfeingold.com/feingold/ (07.04.2018)

 • Görsel 7- https://www.lifenaut.com/bina48/ (02.04.2018)

 • Görsel 8- http://www.upmc.com/media/media-kit/bci/Pages/default.aspx (20.04.2018)

                                                                                                    
 • Article Statistics