GASTRONOMİ TURİZMİ KAPSAMINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİLİS MUTFAĞINA YÖNELİK ALGILARI

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu :
Number of pages: 2072-2079
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk Mutfağı gün geçtikçe dünya mutfakları arasında yerini almakta ve gastronomi turizmi kapsamında önem arz etmektedir. Kilis mutfağı Kölük Aşı Çorbası, Dövme Çorbası, Sülüklü Pancar, Ekşili Malhıta, Kilis Tava, Kilis Kebabı, Altı Ezmeli, Pimpirim Kavurma, Teşrübe, Acur Mutayana, Şıhılmahşe, Kümbülmüşfiyye, Lebeniye, Oruk, Şişberek, Kırk Semseği, Sucuk Hamra, Eğeği Dolması, Ekmek Aşı, Mıkla, Çürütme, Öcce, Cennet Çamuru, Gerebiç, Kilis Katmeri, Haytalya, Bastıklı Muska, Şüdüt, Mayanalı Kahke ve Sucuk Hapısası ile gastronomi turizmi açısından turistlerin taleplerini karşılayabilecek potansiyele sahiptir. Bu çalışmada zengin Türk mutfağı ve Halep mutfağının özelliklerini yansıtan Kilis ilinin gastronomi turizmi potansiyelinin ve Kilis yemeklerinin en etkin bir şekilde tanıtımını sağlayabilecek üniversite öğrencilerinin Kilis yemeklerini algılama durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Kilis ilinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine Kilis mutfağını algılama durumlarını belirlemeye yönelik anket uygulanmış olup, Kilis yemeklerinin tanınırlığına ve sürdürülebilirliğine yönelik öneriler getirilmiştir.

Keywords

Abstract

The Turkish cuisine is gradually taking its place among the world cuisines and it is important within the scope of gastronomic tourism. Kilis cuisine has the potential to meet the demands of tourists in terms of gastronomy tourism with Kölük Aşı Çorbası, Dövme Çorbası, Sülüklü Pancar, Ekşili Malhıta, Kilis Tava, Kilis Kebabı, Altı Ezmeli, Pimpirim Kavurma, Teşrübe, Acur Mutayana, Şıhılmahşe, Kümbülmüşfiyye, Lebeniye, Oruk, Şişberek, Kırk Semseği, Sucuk Hamra, Eğeği Dolması, Ekmek Aşı, Mıkla, Çürütme, Öcce, Cennet Çamuru, Gerebiç, Kilis Katmeri, Haytalya, Bastıklı Muska, Şüdüt, Mayanalı Kahke and Sucuk Hapısası. In this study, it was aimed to determine the gastronomic tourism potential of Kilis province, which reflects the characteristics of rich Turkish cuisine and Aleppo cuisine, and it was aimed to determine the perception of Kilis cuisine by university students who can provide the most effective presentation of Kilis cuisine. For this purpose, a questionnaire was applied to university students who were studying in Kilis to determine the status of perception of Kilis cuisine. Finally, suggestions have been made for the recognition and sustainability of Kilis cuisine.

Keywords


 • Acar, Y., (2016). Gastronomi, Turizmi Kapsamında Aksaray İli Güzelyurt (Gelveri) Yöresel Mutfağının

 • Acar, Y., (2016). Gastronomi, Turizmi Kapsamında Aksaray İli Güzelyurt (Gelveri) Yöresel MutfağınınUnutulmaya Yüz Tutmuş Tatlarının Değerlendirilmesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies ,4 (1), 81-86.

 • Albayrak, A. (2013). “Farklı Milletlerden Turistlerin Türk Mutfağına İlişkin Görüşlerinin Saptanması Üzerine Bir Çalışma”. Journal of Yasar University, 30(8), 5049-5063.

 • Belgin, T. (2014). Geçmişten Günümüze Kilis Yemekleri, Kilis Valiliği, Kilis.

 • Çevik, S. & Saçılık, M.Y. (2011). “Destinasyon Rekabet Avantajı Elde Etmesinde Gastronomi Turizminin Rolü: Erdek Örneği”, 12. Ulusal Turizm Kongresi, Akçakoca, Düzce, 503-515.

 • Du Rand G. & Heath E. (2006). “Towards a framework for food tourism as an element of destination marketing”, Current Issues In Tourism, 9: 206–234.

 • Hazar, A. (1994). Ticaret Liseleri İçin Turizm, Tutibay Yayınları: Ankara.

 • Hazar, A. (2010). Meslek Yüksekokulları İçin Genel Turizm, Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.

 • Horng, J. S. & Tsai. C. T. (2012). “Culinary Tourism Strategic Development:an Asia-Pacific Perspective”, International Tourism Of Journal Research, 14, 40-55.

 • Karaca, O.B., Yıldırım, O. ve Çakıcı, C. (2015). “Gastronomi Turizminde Otlar, Ot Yemekleri ve Sağlıkla İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3/3, 27-42.

 • Kozak, M. A. & Nergiz, H. G. (2012). Turizmde Etik Kavramlar, İlkeler, Standartlar, Detay Yayıncılık: Ankara.

 • Mankan, E. (2012). Yabancı Turistlerin Türk Mutfağına İlişkin Görüşleri: Ege Bölgesi Örneği, AnkaraÜniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ev Ekonomisi (Beslenme Bilimleri) Anabilim Dalı.

 • Orhan, A. (2010). “Yerel Değerlerin Turizm Ürününe Dönüştürülmesinde Coğrafi İşaretlerin Kullanımı: İzmit Pişmaniyesi Örneği”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21(2), 243-254.

 • Sanchez-Canizares, S. & Lopez-Guzman, T. (2012). “Gastronomy as a tourism resource: profile of the culinary tourist”. Current Issues in Tourism, 15(3), 229-245.

 • Şengül, S. & Türkay, O. (2016). “Akdeniz Mutfak Kültürünün Gastronomi Turizmi Bağlamında Değerlendirilmesi”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1), 86-99.

 • http://kilis.gov.tr/kilis-yemekleri Erişim Tarihi: 24.09.2017.

                                                                                                    
 • Article Statistics